Modul 2 (7/11–13/1)

14 kurser

 • Allmän etik

  Det finns ett stort intresse för etik inom t ex vård och politik, och alltmer uppmärksammas också den religiöst inspirerade etikens betydelse i politiska och etniska konflikter. Vad är en god människa? Varför ska vi handla moraliskt? Vilka hållbara skäl kan anföras för moraliska omdömen? Finns det en särskild etik för lagstiftning, och vad utmärker i så fall den? Kursen ger grundläggande orientering om etik och etiska teorier.
  7,5 hp
  Halvdistans med undervisning i Stockholm: 9 november, 30 november samt 16 december
  Kursledare: Jasmina Nedevska

  Lägg i kursanmälan
 • Att vara skapad – skapelseteologin om kosmos och ansvar

  Kursen ger en introduktion i skapelseteologin som reflekterar över det människan helt enkelt befinner sig i: världen och kosmos och dessas relation till Gud. Att Gud har skapat allt av frihet och kärlek är ett teologiskt påstående som har ifrågasatts av naturvetenskaperna, den moderna människans självmedvetenhet och erfarenheten av lidandet. Den pågående miljöförstöringen har dessutom väckt frågan om det finns ett samband mellan förstöring och kristen skapelsesyn. Kursen ger en grundlig inledning i Bibelns, den teologiska traditionens och den aktuella teologins syn på skapelsen i dialog med de nämnda utmaningarna.

  7,5 hp
  Stockholm: onsdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Dominik Terstriep

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Bibeln i historia och nutid I

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets innehåll, tillkomst och historiska bakgrund. Dess tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Vi reflekterar över den kyrkliga traditionens syn på Gamla testamentet som helig skrift. Exempel på både äldre tolkning och olika moderna tolkningsperspektiv tas upp. En viss inblick i problemen kring att översätta Gamla testamentet ges, och deltagarna får öva förmågan att formulera tolkningar av gammaltestamentlig text.
  7,5 hp
  Uppsala: onsdagar 16-18 och fredagar 10-12
  Halvdistans: 18 november och 12 december (OBS! nytt datum)
  Kursledare: Tord Fornberg
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Cosmology and Religion

  Already in ancient Greek philosophy there were connections between cosmological and religious ideas. In early modernity, cosmological discoversies changed our view of the universe, and thereby also challenged traditional religious ideas about the creation. In this course we will look at how contemporary science describes the universe, and we will reflect on what implications contemporary cosmology might have for theology.

  3.75 ECTS, Philosophy
  Partial distance with classroom instruction in Uppsala 16-18 December (NB! dates changed)
  Instructor: François Euvé

  Lägg i kursanmälan
 • Död och fullbordan i den kristna tron

  Kursen ger en introduktion i eskatologin, den kristna läran om ”de yttersta tingen”. Undervisningen tar upp metodiska problem kring eskatologin som teologiskt delområde och behandlar dess mest centrala innehållsliga frågor. Frågorna belyses såväl idéhistoriskt, exegetiskt som systematiskt.
  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 15-17 och torsdagar 14-16
  Kursledare: Philip Geister
  Kursen ges på engelska

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Ecumenical Theology – Contemporary Rapprochement Between Christian East and West

  In the last century the Catholic Church underwent a number of substantial changes in its own ecclesiological self-perception, and went through a process of radical reexamination of its attitudes towards other Churches. Since the time of the Second Vatican Council, which marked the beginning of the so-called “Dialogue of Love,” there have been many attempts aimed at rapprochement between Christian East and West and reestablishment of the visible communion between the Catholic and Orthodox Churches. At the same it was clearly reaffirmed by the Council that the Catholic Church in itself is a Communion of equal in dignity Particular Churches, each with its own identity and vocation. The course will be dedicated to the analysis of different stages of ecumenical relations between Christian East and West, with special interest to the role played in this dialogue by the Eastern Catholic Churches. A number of controversial issues such as “uniatism,” “ecclesial particularity,” “Sister-Churches,” etc. will be addressed in the course in order to arrive at an understanding of the authentic nature and mission of the Church as unity in diversity in the image of the Holy Trinity.

  7.5 ECTS, Theology
  Uppsala: blended learning with intensive tuition Monday, December 5, through Friday, December 9, 9 am – 1 pm (Tuesday 12 pm – 4 pm) (NB! changed times)
  Instructor: Yuriy Sakvuk

  Lägg i kursanmälan
 • Fördjupningskurs i estetik

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Kursen är inställd

  Estetik kan sägas vara läran om det förnimbara. Filosofisk estetik handlar främst om det som är förnimbart i konsten, men även om konstens värde och betydelse. Vad är egentligen konst? Hur kan man skilja konst från andra verk? Kan allt vara konst? I denna fördjupningskurs studerar vi estetikens centrala begrepp och problemformuleringar. Kursen är tematiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida estetiska definitioner och teoribildningar. För studerande som inte har läst någon grundkurs i estetik (där estetikens historia från Platon behandlats ingående), ersätts en av PM-uppgifterna med inhämtande av översiktslitteratur.
  7,5 hp
  Lokal kurs i Uppsala: tisdagar 13-15 och fredagar 10-12
  Halvdistans i Stockholm: 24 november och 15 december
  Kursledare: Christine Zyka

  Välj alternativ
 • International Climate Change Negotiations

  Why are there such great difficulties in negotiating comprehensive international agreements which would reduce greenhouse gas emissions sufficiently? On the issue of climate change, what has happened globally? How have countries’ positions changed over time, and why? During this course we will follow the developments of climate change negotiations in real-time; we will observe and evaluate developments as they happen. Students of this course will learn the history of the UNFCCC’s work, in an attempt to understand the complexities of negotiation and implementation. Some countries and groups will be examined more specifically. The interaction between political process and scientific research will also be investigated.

  7.5 ECTS
  Uppsala: Tuesdays and Thursdays, 10:30-12:30 and 13:30-15:30, the following weeks: 42 (October 18 and 20), 43 (October 25 and 27), 45 (November 8 och 10), 46 (November 15 and 17), 47 (only Tuesday, November 22).
  This course runs during the entire semester.
  Instructor: Andreas Carlgren

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Kunskapsteori

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Frågan om vad kunskap är har gäckat människor tiderna igenom. Den västerländska filosofins historia utgörs i betydande utsträckning av en brottning med den typen av problem. Sedan 1600-talet räknas kunskapsteori, eller epistemologi, till filosofins huvuddiscipliner. I denna kurs behandlas centrala frågor inom kunskapsteorins område, såsom: Vilka är kunskapens källor? Vilka är kriterierna på välgrundad kunskap? Hur kan empiristiska, rationalistiska, fundamentistiska och kontextualistiska kunskapsmodeller se ut? Vari består skepticismens utmaning? Hur förhåller sig deontologiska och naturalistiska uppfattningar om kunskap till varandra? Finns det absolut säker kunskap? Hur förhåller sig kunskap och vetenskap till varandra?

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 10.30-12.30 och fredagar 13.00-15.00
  Halvdistans: 22 november och 13 december
  Kursledare: Erik Åkerlund

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Logic and Argumentation

  The question of what separates a valid from an invalid inference is one of the central problems in modern symbolic logic. In order to answer this question, arguments expressed in natural languages are translated into formal languages of symbolic logic. In this way, the logical structure stands out more clearly. In this course, two such formal languages are studied: propositional and predicate logic. The course will investigate different ways of evaluating the validity of arguments within various subject areas and using symbolic logic.

  7.5 ECTS, PHILOSOPHY
  Uppsala: Mondays and Wednesdays 16-18
  Instructor: Taeda Tomic

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Ortodoxa ikoner i modern litteratur

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämnen: ,

  Kursen behandlar modern skönlitteratur – lyrik, noveller och romaner – och dess relation till ortodoxa ikoner. Mot bakgrund av det sena 1800-talets ryska litteratur studeras det växande intresset för ikoner inom 1900-talets och det tidiga 2000-talets öst- och västeuropeiska litteratur, med betoning på några framträdande svenska författarskap, fram till postmodern kulturteori. Kursen bygger på en bred förståelse av ikonbegreppet som innefattar inte bara bildkonst utan även hymnografi, kyrkoarkitektur och ortodoxt kristen liturgisk praktik. Den ger en grundläggande orientering i ortodox ikonteologi och estetik på bysantinsk grund, i litteraturvetenskaplig metod och i intermediala studier på semiotisk grund. Deltagarna får öva sin förmåga att redogöra för tidigare forskning inom området och att formulera egna analyser och tolkningar av samspelet mellan modern litteratur och ortodoxa ikoner.
  7,5 hp
  Uppsala: måndagar och onsdagar 13-15
  Halvdistans: Onsdagen 23 november och onsdagen 14 december
  Kursledare: Helena Bodin

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Reformationen under lupp

  Kursen inleds med övergripande perspektiv på reformationerna, inklusive katolsk reform. Deltagarna fördjupar sig sedan efter eget val i två av ca 15 olika ämnesområden, t ex bönelivet, renässanshumanister, klosterlivet, trons materialitet, utbildning, retorik samt manligt och kvinnligt. Kursen utgår från antologin Doften av rykande vekar (Artos 2016) som beskriver hur reformationen i Sverige innebar en kulturrevolution mot folkflertalets vilja.
  7,5 hp
  Halvdistans med undervisning i Vadstena: 11-13 november samt 2-4 december.
  Kursledare: Magnus Nyman och Fredrik Heiding

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Vi läser Thomas

  Thomas av Aquino (1225–1274) räknas till Västerlandets största tänkare, och få personer har satt sin prägel på den katolska tanketraditionen i lika hög grad som han. I den första hälften av kursen introduceras de centrala idéerna i Thomas’ filosofiska och teologiska tankevärld, och i den andra hälften läser vi tillsammans texter ur Thomas’ egna verk. Kursdeltagarna förutsätts ha goda kunskaper i antingen engelska, tyska eller latin.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Ulf Jonsson

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • What is Nature?

  Nature is an ambiguous term. What it refers to is quite different in natural science, literature, philosophy or theology. This course will explore the use of the concept of “nature” in different academic fields, trying to identify what is particular to its understanding in each context. A focus of the course will be the hermeneutics of nature, i.e. how we access knowledge on nature, how we experience it and how this experience interacts with our concepts of it. The course will attempt to find a common denominator for an interdisciplinary understanding of nature as well as trying to offer an ecological outlook, re-formulating our relationship to nature.

  7.5 ECTS
  Uppsala, first course meeting on Friday Sept. 2, 13.00-16.00. Otherwise Wednesdays 15.00-17.00 from Sept. 7 until Dec. 7, with the following exceptions: no class on Oct. 5, Nov. 2, Nov. 30. Whole day class on Oct. 26, 10.00-17.00.
  This course runs during the entire semester.
  Coordinator: Philip Geister

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan