Modul 4 (27/3–2/6)

22 kurser

 • Bibeln i historia och nutid II

  Period:
  Ämne:

  Kursen ger en introduktion till Nya testamentets innehåll, tillkomst och bakgrund i Jesu liv och i urkristendomen. Vi reflekterar över den kyrkliga traditionens syn på den heliga skrift. Exempel på både äldre tolkningar och moderna tolkningsperspektiv behandlas. En viss inblick i problemen kring att översätta Nya testamentet ges, och deltagarna får öva förmågan att formulera tolkningar av nytestamentlig text.

  7,5 hp
  Uppsala: måndagar 10-12 och onsdagar 14-16
  Kursledare: Tord Fornberg
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Lägg i kursanmälan
 • Bibeln i historia och nutid II Halvdistans

  Period:
  Ämne:

  Kursen ger en introduktion till Nya testamentets innehåll, tillkomst och bakgrund i Jesu liv och i urkristendomen. Vi reflekterar över den kyrkliga traditionens syn på den heliga skrift. Exempel på både äldre tolkningar och moderna tolkningsperspektiv behandlas. En viss inblick i problemen kring att översätta Nya testamentet ges, och deltagarna får öva förmågan att formulera tolkningar av nytestamentlig text.

  7,5 hp
  Halvdistans: 4 april och 9 maj
  Kursledare: Tord Fornberg
  Kursen kan komma att ges på engelska

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Dramatiska världar

  Kursen ges ej

  Kursen ger en orientering i dramaanalys, dramatikens historia och teori samt dagsaktuell scenkonst med utgångspunkt i tre aktuella teaterföreställningar på scener i Uppsala och Stockholm. Perspektivet är litteraturvetenskapligt och semiotiskt grundat. Vi arbetar ingående med totalt fem dramer. Teologiska, filosofiska, ideologiska och estetiska frågor med anknytning till dessa dramer belyses i gemensamma diskussioner och i samband med examinationsuppgifterna.
  7,5 hp
  Stockholm: torsdagar 18-20 (vissa veckor) samt, utöver detta, tre teaterbesök
  Kursen pågår under hela terminen
  Kurlsedare: Helena Bodin

  Lägg i kursanmälan
 • Franciscan Spirituality: From Francis, the Little Poor One, to Ecology Today

  The name that the current Pope has adopted, Francis, after Francis of Assisi, illustrates how relevant Franciscan Spirituality is in our time. This course will provide historical and source-critical portraits of Francis of Assisi, Clare of Assisi and Bonaventure. It will put their lives into a wider context. The life of Francis will also be interpreted through a narrative perspective. Using recent scholarly writings, the course will articulate how Jesus Christ, creation, evolution, ecology and contemplation interrelate. The ways in which ideals of poverty (or a simple life-style), choices based on values, spirituality and environmental sustainability are connected, will be demonstrated.

  7.5 ETCS, Theology
  Uppsala: Tuesdays 3:30 pm-5:30 pm and Thursdays 3:30 pm-5:30 pm
  Instructor: Fredrik Heiding

  Lägg i kursanmälan
 • International Climate Change Negotiations

  Why are there such great difficulties in negotiating comprehensive international agreements which would reduce greenhouse gas emissions sufficiently? On the issue of climate change, what has happened globally? How have countries’ positions changed over time, and why? During this course we will follow the developments of climate change negotiations in real-time; we will observe and evaluate developments as they happen. Students of this course will learn the history of the UNFCCC’s work, in an attempt to understand the complexities of negotiation and implementation. Some countries and groups will be examined more specifically. The interaction between political process and scientific research will also be investigated.

  7.5 ECTS
  Uppsala: Tuesdays and Thursdays, 10:30 am-12:30 pm and 1:30 pm-3:30 pm (a selection of weeks, to be presented at the start of the course)
  Instructor: Andreas Carlgren

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet, del II

  Den samtida kontinentala filosofin präglas av frågor som berör livets mening, existensens villkor och förståelse av världen. Kan filosofin förändra världen eller vår syn på den? Hur ser den tyska och franska filosofin ut i slutet av 1900-talet och varför? I denna fördjupningskurs studerar vi centrala begrepp och problemformuleringar ur den kontinentala filosofiska traditionen. Kursen är historiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida teoribildningar efter 1940. För studerande som inte har läst del I av denna kurs (som startar med Husserl och arvet efter Kant och Hegel), ersätts en av PM-uppgifterna med inhämtande av översiktslitteratur.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 13-15 och torsdagar 10-12 (OBS! ny tid) (kursen börjar 4/4)
  Kursledare: Christine Zyka

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet, del II Halvdistans

  Den samtida kontinentala filosofin präglas av frågor som berör livets mening, existensens villkor och förståelse av världen. Kan filosofin förändra världen eller vår syn på den? Hur ser den tyska och franska filosofin ut i slutet av 1900-talet och varför? I denna fördjupningskurs studerar vi centrala begrepp och problemformuleringar ur den kontinentala filosofiska traditionen. Kursen är historiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida teoribildningar efter 1940. För studerande som inte har läst del I av denna kurs (som startar med Husserl och arvet efter Kant och Hegel), ersätts en av PM-uppgifterna med inhämtande av översiktslitteratur.

  7,5 hp
  Halvdistans: 18 april och 16 maj (OBS! nya datum) (kursen börjar 4/4)
  Kursledare: Christine Zyka

  Lägg i kursanmälan
 • Kyrkans historia II

  Period:
  Ämne:

  Kursen ges endast på halvdistans

  I samband med en överblick över kyrkans utbredning och förändringar i kyrkans yttre och inre liv från 1500-talet till nutiden diskuteras frågor kring källkritik och historisk metod. Ett epok- och miljöinriktat studium ägnas åt i tur och ordning 1500-talets reformationer och deras efterverkningar, östkyrkornas historia, den katolska kyrkans förändringar fr.o.m. 1700-talet fram till nu samt kristendomens utbredning och utveckling i tredje världen, särskilt under de två senaste århundrandena.

  Uppsala: tisdagar och torsdagar, 10:00-12:00

  7,5 hp
  Kursledare: Iva Lucic

  Lägg i kursanmälan
 • Kyrkans historia II Halvdistans

  Period:
  Ämne:

  I samband med en överblick över kyrkans utbredning och förändringar i kyrkans yttre och inre liv från 1500-talet till nutiden diskuteras frågor kring källkritik och historisk metod. Ett epok- och miljöinriktat studium ägnas åt i tur och ordning 1500-talets reformationer och deras efterverkningar, östkyrkornas historia, den katolska kyrkans förändringar fr.o.m. 1700-talet fram till nu samt kristendomens utbredning och utveckling i tredje världen, särskilt under de två senaste århundrandena.

  Halvdistans: 18 april och 16 maj

  7,5 hp
  Kursledare: Iva Lucic

  Lägg i kursanmälan
 • Latin för akademiker I

  Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i det latinska språket och lägger särskild tonvikt på det kristna latinet och latinets användning i den katolska kyrkan historien igenom. Deltagarna studerar grundläggande formlära, ordförråd och syntax. De övar sin förmåga att läsa, översätta och förstå texter i den latinska bibelöversättningen samt i teologi och liturgi från både äldre tid och nutid.

  7,5 högskolepoäng
  Uppsala: måndagar 14-16
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Georg Stenborg

  Lägg i kursanmälan
 • Samtida världsåskådningar och religioner

  Period:
  Ämne:

  Kursen ger en allmän introduktion till världsåskådningar och religioner i den moderna,
  globala världen. Dessa studeras i såväl historiskt som samtida perspektiv. Frågan om hur samhälle och religion/världsåskådning påverkar varandra i olika sociala och historiska
  kontexter belyses. Ett visst fokus läggs på religionernas roll i dagens Sverige. Faktorer som migration och sociala medier och deras betydelse för religioners/världsåskådningar i ett multikulturellt och pluralistiskt samhälle diskuteras. Även frågan om religionens återkomst i det postsekulära samhället behandlas, liksom samspelet mellan normerande texter och religiös praxis.

  7,5 hp
  Uppsala: 30-31 mars och 11-12 maj
  Kursledare: Mathias Nygaard

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Samtida världsåskådningar och religioner Halvdistans

  Period:
  Ämne:

  Kursen ger en allmän introduktion till världsåskådningar och religioner i den moderna,
  globala världen. Dessa studeras i såväl historiskt som samtida perspektiv. Frågan om hur samhälle och religion/världsåskådning påverkar varandra i olika sociala och historiska
  kontexter belyses. Ett visst fokus läggs på religionernas roll i dagens Sverige. Faktorer som migration och sociala medier och deras betydelse för religioners/världsåskådningar i ett multikulturellt och pluralistiskt samhälle diskuteras. Även frågan om religionens återkomst i det postsekulära samhället behandlas, liksom samspelet mellan normerande texter och religiös praxis.

  7,5 hp
  Halvdistans: 30-31 mars och 11-12 maj
  Kursledare: Mathias Nygaard

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Science and Religion

  The relationship between religion and science will be studied from both a historic as well as a systematic perspective. Some historical cases which demonstrate both conflict and synergy between science and religion will be treated. Different ways of viewing scientific methods and their scope, such as for example Kuhn’s paradigm theory and reductionist scientism, will be related to questions about the hermeneutics of religious convictions. In particular, issues of the relevance of contemporary cosmology and biology to the religious interpretations of reality will be highlighted. Contributory participants: Hilary Marlow (Theology and Ecology), Hans Liljenström (Biophysics), Johan Stenberg (Biology), Katarina Pajchel (Astrophysics).
  7.5 ETCS, Philosophy
  Partial distance with meeting in Uppsala April 21-23
  Coordinators: Ulf Jonsson and Erik Åkerlund

  Course syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Svensk filosofihistoria

  Redan innan Uppsala universitet inrättades 1477 bedrevs undervisning i filosofi i Sverige, i huvudsak vid kyrkliga institutioner. I våra dagar kan man studera filosofi med olika inriktningar och tyngdpunkter vid ett tiotal universitet och högskolor i landet. Genom att presentera de tänkare och idéer som har fått särskilt genomslag i den svenska filosofins historia vill denna kurs bidra till att besvara frågan varför det svenska filosofiska landskapet ser ut som det gör i dag.

  7,5 hp
  Halvdistans med undervisning i Uppsala 25-27 april
  Kursledare: Svante Nordin

  Lägg i kursanmälan
 • Teologisk antropologi

  Period:
  Ämne:

  Kristen tro är i första hand tro på Gud. Ändå är teologin i stor utsträckning en reflexion över människan och hennes plats i Guds plan. Som teologisk disciplin är teologisk antropologi ett ganska nytt fenomen. Klassiska ämnen som skapelsen, syndafallet, frälsningen, nåden, den fria viljan och eskatologin behandlas, men det sker utifrån frågeställningen vad det säger om människan. Under kursen tas dessutom nutida frågor och utmaningar upp som evolutionsläran, ekologin och genusfrågorna. Människan som person är också ett centralt tema.
  7,5 hp
  Uppsala: torsdagar 15:30-17:00 och fredagar 9-12, ett urval (20-21/4, 27-28/4, 18-19/5)
  Kursledare: Gösta Hallonsten

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Teologisk antropologi Halvdistans

  Period:
  Ämne:

  Kristen tro är i första hand tro på Gud. Ändå är teologin i stor utsträckning en reflexion över människan och hennes plats i Guds plan. Som teologisk disciplin är teologisk antropologi ett ganska nytt fenomen. Klassiska ämnen som skapelsen, syndafallet, frälsningen, nåden, den fria viljan och eskatologin behandlas, men det sker utifrån frågeställningen vad det säger om människan. Under kursen tas dessutom nutida frågor och utmaningar upp som evolutionsläran, ekologin och genusfrågorna. Människan som person är också ett centralt tema.
  7,5 hp
  Halvdistans: 10 april (OBS! nytt datum) och 11 maj
  Kursledare: Gösta Hallonsten

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Theological Ethics

  Every day headlines jar us with news about profound ethical issues. All of us face moral dilemmas. But just how do we make our moral decisions? The individualism of our culture tells us that each person must decide for himself or herself. Some religious traditions stress following the law. In our course, we will consider a third approach in the Christian tradition that attempts to combine the best of both philosophical and theological perspectives. The course treats important themes in the intersection of theology (with special attention to Scripture), philosophical reflection, and human experience. We will also consider what is called “virtue ethics.” Finally we will discuss topics chosen by the class, leading us to wrestle with this question: How can we oppose evil without creating new evils and being made evil ourselves?

  7.5 ETCS, Theology
  Uppsala: Mondays 7 pm-9 pm and Thursdays 7 pm-9 pm
  Instructor: Kenneth Overberg

  Course syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Uppsatsseminarium

  Seminariet, som pågår med jämna mellanrum under hela terminen, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser i teologi eller filosofi och examensarbeten kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

  7,5 eller 15 hp,
  Uppsala
  Kursen pågår under hela terminen
  Första träff: 16 januari
  Kursledare: Gösta Hallonsten

  Lägg i kursanmälan
 • Utvecklingslinjer i tidig kristendom. Patristik I

  Period:
  Ämne:

  Fornkyrkan har stor aktualitet i våra dagar för teologi, ekumenik och andligt liv. Kursen ger kunskaper om kristendomens tidiga utveckling och om de gestalter som formade dess framtid. bakgrunden till den ”ortodoxa” kristendomens etablering i konkurrens med andra strömningar granskas. Ett urval teman, bland annat treenighetsläran och kristologin, studeras mera ingående. Deltagarna får öva förmågan att tolka tidiga kristna texter och bilder.

  7,5 hp
  Uppsala: onsdagar 10-12 och fredagar 13-15
  Kursledare: Anders Ekenberg

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Vi läser Lonergan

  Kursen är inställd

  Den kanadensiske jesuiten, teologen och filosofen Bernard Lonergan (1904–1984) räknas som en av 1900-talets mest betydelsefulla nordamerikanska katolska teologer. Lonergan ägnade stort intresse åt frågan hur teologi kan bedrivas intellektuellt redligt i en sekulariserad och pluralistisk kultur. Karaktäristiskt för hans tänkande är det nära sambandet mellan filosofi och teologi. I den första hälften av kursen introduceras de centrala idéerna i Lonergans tänkande, och i den andra hälften läser vi tillsammans texter ur Lonergans egna verk. Kursdeltagarna förutsätts ha goda kunskaper i engelska.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Ulf Jonsson

  Lägg i kursanmälan
 • Vishetsteologi

  Kursen ges ej

  En teologi som har vishetens förtecken är en teologi som inte känner till uppdelningen i olika teologiska discipliner. Systematisk, biblisk och praktisk teologi formar här en helhet som är förankrad i teologens liv och erfarenheter. Bernhard av Clairvaux (1090-1153) var en sådan teolog, vars tänkande är djupt rotat i hans liv som munk och har frambragt en teologi som i forskningen också kallas monastisk eller mystisk teologi. Kontemplation, systematisk analys och praxis utgör i denna teologi tre oumbärliga vägar för att få kunskap om Gud. Kursen förmedlar kunskap om denna erfarenhetsbaserade teologi, skärper dess profil genom jämförelser med andra teologiska metoder och utvecklar perspektiv för en vishetsteologi för vår tid.

  7, 5 hp
  Stockholm: onsdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Dominik Terstriep

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • What is Nature?

  Nature is an ambiguous term. What it refers to is quite different in natural science, literature, philosophy or theology. This course will explore the use of the concept of “nature” in different academic fields, trying to identify what is particular to its understanding in each context. A focus of the course will be the hermeneutics of nature, i.e. how we access knowledge on nature, how we experience it and how this experience interacts with our concepts of it. The course will attempt to find a common denominator for an interdisciplinary understanding of nature as well as trying to offer an ecological outlook, re-formulating our relationship to nature.

  7.5 ECTS
  Uppsala: Mondays and Wednesdays (a selection), 10 am – 12 pm, as well as excursion May 22-23
  Coordinator: Philip Geister

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan