Filosofi

22 kurser

 • Allmän etik

  Det finns ett stort intresse för etik inom t ex vård och politik, och alltmer uppmärksammas också den religiöst inspirerade etikens betydelse i politiska och etniska konflikter. Vad är en god människa? Varför ska vi handla moraliskt? Vilka hållbara skäl kan anföras för moraliska omdömen? Finns det en särskild etik för lagstiftning, och vad utmärker i så fall den? Kursen ger grundläggande orientering om etik och etiska teorier.
  7,5 hp
  Halvdistans med undervisning i Stockholm: 9 november, 30 november samt 16 december
  Kursledare: Jasmina Nedevska

  Lägg i kursanmälan
 • Cosmology and Religion

  Already in ancient Greek philosophy there were connections between cosmological and religious ideas. In early modernity, cosmological discoversies changed our view of the universe, and thereby also challenged traditional religious ideas about the creation. In this course we will look at how contemporary science describes the universe, and we will reflect on what implications contemporary cosmology might have for theology.

  3.75 ECTS, Philosophy
  Partial distance with classroom instruction in Uppsala 16-18 December (NB! dates changed)
  Instructor: François Euvé

  Lägg i kursanmälan
 • Filosofins historia I: antiken och medeltiden

  Kursen ges ej

  Kursen behandlar några av den västerländska filosofins viktigaste problem. Mot bakgrund av den filosofiska diskussionen under antik, senantik och medeltid undersöker vi ett antal problem genom studium av originaltexter av Platon, Aristoteles, Boethius, Augustinus, Anselm, Thomas av Aquino m. fl. Tonvikt läggs vid klassiska uppfattningar om filosofins natur och möjligheter, funderingar kring människans plats i världen samt teorier om verklighetens fundamentala struktur.

  7,5 hp
  Uppsala: måndagar 10-12 och onsdagar 10-12
  Kursledare: Tomas Ekenberg

  Lägg i kursanmälan
 • Filosofins historia I: antiken och medeltiden Halvdistans

  Kursen behandlar några av den västerländska filosofins viktigaste problem. Mot bakgrund av den filosofiska diskussionen under antik, senantik och medeltid undersöker vi ett antal problem genom studium av originaltexter av Platon, Aristoteles, Boethius, Augustinus, Anselm, Thomas av Aquino m. fl. Tonvikt läggs vid klassiska uppfattningar om filosofins natur och möjligheter, funderingar kring människans plats i världen samt teorier om verklighetens fundamentala struktur.

  7,5 hp
  Halvdistans: 25 januari och 8 mars
  Kursledare: Tomas Ekenberg

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Fördjupningskurs i estetik

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Kursen är inställd

  Estetik kan sägas vara läran om det förnimbara. Filosofisk estetik handlar främst om det som är förnimbart i konsten, men även om konstens värde och betydelse. Vad är egentligen konst? Hur kan man skilja konst från andra verk? Kan allt vara konst? I denna fördjupningskurs studerar vi estetikens centrala begrepp och problemformuleringar. Kursen är tematiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida estetiska definitioner och teoribildningar. För studerande som inte har läst någon grundkurs i estetik (där estetikens historia från Platon behandlats ingående), ersätts en av PM-uppgifterna med inhämtande av översiktslitteratur.
  7,5 hp
  Lokal kurs i Uppsala: tisdagar 13-15 och fredagar 10-12
  Halvdistans i Stockholm: 24 november och 15 december
  Kursledare: Christine Zyka

  Välj alternativ
 • Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet, del II

  Den samtida kontinentala filosofin präglas av frågor som berör livets mening, existensens villkor och förståelse av världen. Kan filosofin förändra världen eller vår syn på den? Hur ser den tyska och franska filosofin ut i slutet av 1900-talet och varför? I denna fördjupningskurs studerar vi centrala begrepp och problemformuleringar ur den kontinentala filosofiska traditionen. Kursen är historiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida teoribildningar efter 1940. För studerande som inte har läst del I av denna kurs (som startar med Husserl och arvet efter Kant och Hegel), ersätts en av PM-uppgifterna med inhämtande av översiktslitteratur.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 13-15 och torsdagar 10-12 (OBS! ny tid) (kursen börjar 4/4)
  Kursledare: Christine Zyka

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet, del II Halvdistans

  Den samtida kontinentala filosofin präglas av frågor som berör livets mening, existensens villkor och förståelse av världen. Kan filosofin förändra världen eller vår syn på den? Hur ser den tyska och franska filosofin ut i slutet av 1900-talet och varför? I denna fördjupningskurs studerar vi centrala begrepp och problemformuleringar ur den kontinentala filosofiska traditionen. Kursen är historiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida teoribildningar efter 1940. För studerande som inte har läst del I av denna kurs (som startar med Husserl och arvet efter Kant och Hegel), ersätts en av PM-uppgifterna med inhämtande av översiktslitteratur.

  7,5 hp
  Halvdistans: 18 april och 16 maj (OBS! nya datum) (kursen börjar 4/4)
  Kursledare: Christine Zyka

  Lägg i kursanmälan
 • Kultur- och ideologikritik: misstänksamhetens hermeneutik

  Termen misstänksamhetens hermeneutik syftar huvudsakligen på 1800-talets stora ”avslöjare” Marx, Nietzsche och Freud. Gemensamt för dessa i övrigt sinsemellan mycket olika tänkare är att de underkastar gängse politiska, religiösa och moraliska föreställningar en kritisk ursprungsanalys. De vill visa att våra medvetna livsåskådningsmässiga övertygelser har irrationella rötter och huvudsakligen ideologiska funktioner, att de är resultatet av “falskt medvetande” (Marx). I kursen studeras några centrala texter av dessa teoretiker, varvid även förutsättningarna för misstänksamhetens hermeneutik underkastas en kritisk analys. Eftersom denna tradition på olika sätt implicerar någon form av relativism kommer även äldre och nyare former av relativism (kulturrelativism, kunskapsteoretisk realism, moralisk relativism) att belysas.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar och torsdagar 16-18
  Kursledare: Lars-Olof Åhlberg

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Kunskapsteori

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Frågan om vad kunskap är har gäckat människor tiderna igenom. Den västerländska filosofins historia utgörs i betydande utsträckning av en brottning med den typen av problem. Sedan 1600-talet räknas kunskapsteori, eller epistemologi, till filosofins huvuddiscipliner. I denna kurs behandlas centrala frågor inom kunskapsteorins område, såsom: Vilka är kunskapens källor? Vilka är kriterierna på välgrundad kunskap? Hur kan empiristiska, rationalistiska, fundamentistiska och kontextualistiska kunskapsmodeller se ut? Vari består skepticismens utmaning? Hur förhåller sig deontologiska och naturalistiska uppfattningar om kunskap till varandra? Finns det absolut säker kunskap? Hur förhåller sig kunskap och vetenskap till varandra?

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 10.30-12.30 och fredagar 13.00-15.00
  Halvdistans: 22 november och 13 december
  Kursledare: Erik Åkerlund

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Logic and Argumentation

  The question of what separates a valid from an invalid inference is one of the central problems in modern symbolic logic. In order to answer this question, arguments expressed in natural languages are translated into formal languages of symbolic logic. In this way, the logical structure stands out more clearly. In this course, two such formal languages are studied: propositional and predicate logic. The course will investigate different ways of evaluating the validity of arguments within various subject areas and using symbolic logic.

  7.5 ECTS, PHILOSOPHY
  Uppsala: Mondays and Wednesdays 16-18
  Instructor: Taeda Tomic

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Philosophy of Mathematics

  Mathematics is often used when one wants to be absolutely certain. But mathematics can also deceive if applied in domains where it does not belong. What is mathematics, really? What is it intended to calculate? What is mathematical judgement? How certain is mathematics? And what about the role of mathematics in the dialogue between science and religion? The course treats some of these key questions on the philosophy of mathematics.

  7.5 ECTS, PHILOSOPHY
  Partial distance with classroom instruction in Uppsala: September 16 and October 14
  Instructor: Kim Solin

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Philosophy of Science with Natural Philosophy

  The sciences occupy a prominent place in contemporary thinking, as well as in today’s society in general. In this course we will take a closer look at the different sciences’ knowledge claims and methods. In what sense can science be said to provide knowledge? What claim do sciences make to describe reality? And what are the possibilities and limitations of the scientific method? Only through such an analysis can scientific knowledge claims be compared to knowledge claims in other areas.

  7.5 ECTS, PHILOSOPHY
  Stockholm: Fridays 9 am to 1 pm
  Instructor: Erik Åkerlund

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Philosophy of Science with Natural Philosophy Partial distance

  The sciences occupy a prominent place in contemporary thinking, as well as in today’s society in general. In this course we will take a closer look at the different sciences’ knowledge claims and methods. In what sense can science be said to provide knowledge? What claim do sciences make to describe reality? And what are the possibilities and limitations of the scientific method? Only through such an analysis can scientific knowledge claims be compared to knowledge claims in other areas.

  7.5 ECTS, PHILOSOPHY
  Partial distance: February 3 and March 3
  Instructor: Erik Åkerlund

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Science and Religion

  The relationship between religion and science will be studied from both a historic as well as a systematic perspective. Some historical cases which demonstrate both conflict and synergy between science and religion will be treated. Different ways of viewing scientific methods and their scope, such as for example Kuhn’s paradigm theory and reductionist scientism, will be related to questions about the hermeneutics of religious convictions. In particular, issues of the relevance of contemporary cosmology and biology to the religious interpretations of reality will be highlighted. Contributory participants: Hilary Marlow (Theology and Ecology), Hans Liljenström (Biophysics), Johan Stenberg (Biology), Katarina Pajchel (Astrophysics).
  7.5 ETCS, Philosophy
  Partial distance with meeting in Uppsala April 21-23
  Coordinators: Ulf Jonsson and Erik Åkerlund

  Course syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • Simone Weil: att handla uppmärksamt

  ”Själens hela kraft består i att vara uppmärksam,” skriver Simone Weil (1909–1943). För denna franska 1900-tals filosof utgör begreppet uppmärksamhet ett nyckelord för såväl handling som kunskap. På ett originellt sätt förenar hon insikt med konkret arbete, skönhet med den bistra och olyckliga verkligheten, politik med metafysik. Kursen är tänkt som en läskurs och utgår från de svenska översättningarna Personen och det heliga och Väntan på Gud. Studenterna får även möjlighet att bekanta sig med Simone Weils viktigaste filosofiska begrepp och biografi, samt möjlighet att jämföra Weils tankar med några samtida filosofer.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 13-15 och torsdagar 13-15
  Kursledare: Christine Zyka

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Simone Weil: att handla uppmärksamt Halvdistans

  ”Själens hela kraft består i att vara uppmärksam,” skriver Simone Weil (1909–1943). För denna franska 1900-tals filosof utgör begreppet uppmärksamhet ett nyckelord för såväl handling som kunskap. På ett originellt sätt förenar hon insikt med konkret arbete, skönhet med den bistra och olyckliga verkligheten, politik med metafysik. Kursen är tänkt som en läskurs och utgår från de svenska översättningarna Personen och det heliga och Väntan på Gud. Studenterna får även möjlighet att bekanta sig med Simone Weils viktigaste filosofiska begrepp och biografi, samt möjlighet att jämföra Weils tankar med några samtida filosofer.

  7,5 hp
  Halvdistans: 2 februari och 2 mars
  Kursledare: Christine Zyka

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • Språkfilosofi och teologisk hermeneutik

  Artikelnr: Inte tillgänglig Period:
  Ämne:

  Människan kommunicerar sina tankar genom ett språk som bygger på meningsbärande symboler. Under kursen får de studerande stifta bekantskap med språkets tre strukturella nivåer: syntax, semantik och pragmatik. De viktigaste språkfilosofiska begreppen och tankeströmningarna introduceras, och kursen tar i synnerhet upp språkets förhållande till verkligheten och till den talande. Även grundproblemen i hermeneutiken, särskilt den teologiska hermeneutiken i historia och nutid, behandlas.

  7,5 hp
  Uppsala: onsdagar och fredagar 10-12
  Halvdistans: 21 september och 19 oktober
  Kursledare: Erik Åkerlund och Gösta Hallonsten

  Kursplan

  Välj alternativ
 • Svensk filosofihistoria

  Redan innan Uppsala universitet inrättades 1477 bedrevs undervisning i filosofi i Sverige, i huvudsak vid kyrkliga institutioner. I våra dagar kan man studera filosofi med olika inriktningar och tyngdpunkter vid ett tiotal universitet och högskolor i landet. Genom att presentera de tänkare och idéer som har fått särskilt genomslag i den svenska filosofins historia vill denna kurs bidra till att besvara frågan varför det svenska filosofiska landskapet ser ut som det gör i dag.

  7,5 hp
  Halvdistans med undervisning i Uppsala 25-27 april
  Kursledare: Svante Nordin

  Lägg i kursanmälan
 • Vi läser Lonergan

  Kursen är inställd

  Den kanadensiske jesuiten, teologen och filosofen Bernard Lonergan (1904–1984) räknas som en av 1900-talets mest betydelsefulla nordamerikanska katolska teologer. Lonergan ägnade stort intresse åt frågan hur teologi kan bedrivas intellektuellt redligt i en sekulariserad och pluralistisk kultur. Karaktäristiskt för hans tänkande är det nära sambandet mellan filosofi och teologi. I den första hälften av kursen introduceras de centrala idéerna i Lonergans tänkande, och i den andra hälften läser vi tillsammans texter ur Lonergans egna verk. Kursdeltagarna förutsätts ha goda kunskaper i engelska.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Ulf Jonsson

  Lägg i kursanmälan
 • Vi läser Thomas

  Thomas av Aquino (1225–1274) räknas till Västerlandets största tänkare, och få personer har satt sin prägel på den katolska tanketraditionen i lika hög grad som han. I den första hälften av kursen introduceras de centrala idéerna i Thomas’ filosofiska och teologiska tankevärld, och i den andra hälften läser vi tillsammans texter ur Thomas’ egna verk. Kursdeltagarna förutsätts ha goda kunskaper i antingen engelska, tyska eller latin.

  7,5 hp
  Uppsala: tisdagar 19-21
  Kursen pågår under hela terminen
  Kursledare: Ulf Jonsson

  Kursplan

  Lägg i kursanmälan
 • What is Nature?

  Nature is an ambiguous term. What it refers to is quite different in natural science, literature, philosophy or theology. This course will explore the use of the concept of “nature” in different academic fields, trying to identify what is particular to its understanding in each context. A focus of the course will be the hermeneutics of nature, i.e. how we access knowledge on nature, how we experience it and how this experience interacts with our concepts of it. The course will attempt to find a common denominator for an interdisciplinary understanding of nature as well as trying to offer an ecological outlook, re-formulating our relationship to nature.

  7.5 ECTS
  Uppsala: Mondays and Wednesdays (a selection), 10 am – 12 pm, as well as excursion May 22-23
  Coordinator: Philip Geister

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan
 • What is Nature?

  Nature is an ambiguous term. What it refers to is quite different in natural science, literature, philosophy or theology. This course will explore the use of the concept of “nature” in different academic fields, trying to identify what is particular to its understanding in each context. A focus of the course will be the hermeneutics of nature, i.e. how we access knowledge on nature, how we experience it and how this experience interacts with our concepts of it. The course will attempt to find a common denominator for an interdisciplinary understanding of nature as well as trying to offer an ecological outlook, re-formulating our relationship to nature.

  7.5 ECTS
  Uppsala, first course meeting on Friday Sept. 2, 13.00-16.00. Otherwise Wednesdays 15.00-17.00 from Sept. 7 until Dec. 7, with the following exceptions: no class on Oct. 5, Nov. 2, Nov. 30. Whole day class on Oct. 26, 10.00-17.00.
  This course runs during the entire semester.
  Coordinator: Philip Geister

  Syllabus

  Lägg i kursanmälan