Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning. Hösten 2010 ackrediterades Newmaninstitutet som högskola efter att regeringen beslutatde att bevilja Newmaninstitutet rättigheter att ge kandidatexamen i teologi.

Förebild för Newmaninstitutets verksamhet är John Henry Newman, den engelske konvertiten under 1800-talet som blev kardinal. Som teolog och filosof var han en klarsynt och orädd personlighet i kulturdebatten. Han hämtade inspiration både ur den antika humanismen och ur kyrkans rika tradition, alltifrån kyrkofäderna och framåt. Han insåg värdet av den växelverkan som tankeutbytet mellan tradition och nutid och mellan teologi, filosofi och olika kulturyttringar erbjuder. John Henry Newman har med rätta beskrivits som en av de tidigaste inspiratörerna till de strömningar som fick sitt uttryck i Andra Vatikankonciliet och därmed till den moderna katolska kyrkans roll som kulturskapande kraft i samhället. Det som Newman var i sitt land och på sin tid vill Newmaninstitutet vara i dag: en lyhörd, kritisk och konstruktiv samtalspartner i vår tids debatt. Vi vill att den andan ska genomsyra hela vår utbildningsverksamhet.

Institutet är inrymt i en fastighet vid korsningen Trädgårdsgatan–Slottsgränd i centrala Uppsala.

Vi har en enkel organisation och det är lätt att få kontakt med dem som fattar beslut. Newmaninstitutet leds av en styrelse bestående av företrädare för huvudmannen och valda representanter för lärarna och de studerande. Beslut om själva utbildningsverksamhetens utformning fattas i institutets kollegium, som består av lärarna och valda representanter för de studerande. Till kollegiet hör också de återkommande timlärarna.

Newmaninstitutet ger även ut kulturtidskriften Signum

Top

Ny webb kommer inom kort