Vad är Newmaninstitutet?

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen. Vi erbjuder ett rikt utbud av kurser och utbildningar.

Växelverkan mellan tradition och nutid.

Förebild för Newmaninstitutets verksamhet är John Henry Newman, den engelska konvertiten som under 1800-talet blev kardinal. Som teolog och filosof var han en både klarsynt och orädd personlighet i kulturdebatten. Han hämtade sin inspiration både från den antika humanismen och ur kyrkans rika tradition – från kyrkofäderna och framåt. Han insåg värdet av den växelverkan som finns i tankeutbytet mellan tradition och nutid, mellan teologi, filosofi och olika kulturyttringar.

John Henry Newman har med rätta beskrivits som en av de tidigaste inspiratörerna till de strömningar som kom till uttryck i det Andra Vatikankonciliet – och därmed till den moderna katolska kyrkans roll som en kulturskapande kraft i samhället.

Det som Newman var i sitt land och sin tid vill Newmaninstitutet vara i dag: lyhört, kritiskt och en konstruktiv samtalspartner i vår tids debatt. Det är den andan som genomsyrar hela vår utbildningsverksamhet.

"To live is to change, and to be perfect is to have changed often."

Blessed John Henry Newman

Newmaninstitutet ger en teologisk utbildning med grunden i filosofin och med en historisk och kulturell kontext.

Vi har en enkel organisation och det är lätt att få kontakt med dem som fattar besluten. Newmaninstitutet leds av en styrelse som består av företrädare för huvudmannen och valda representanter för både lärare och studenter. Beslut om hur utbildningsverksamheten ska utformas fattas i institutets kollegium som består av lärarna och valda studentrepresentanter. Till kollegiet hör också flera av våra timlärare.We are proud to have such a professional and highly educated staff – all holding doctoral degrees in their respective fields.

Det är vi som arbetar på Newmaninstitutet

Lär känna oss som arbetar på Newmaninstitutet. Vi tror på en platt organisation där det är nära till beslutet.

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontakt

Internwebb