Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

banner3

Upprop och registrering

Upprop och registrering av både programstuderande och deltagare i fristående kurser äger rum vid första undervisningstillfället. Du måste vara antagen och registrerad för att få delta i en kurs. Personlig närvaro vid registreringen är strikt obligatorisk. Undantag medges endast vid sjukdom som ska styrkas med sjukintyg.

Att studera vid Newmaninstitutet

Ett informationsmaterial om studierna vid Newmaninstitutet finns att hämta i pappersform hos kursadministratören eller så kan du läsa den här. Där finner du samlad information om bland annat kurser och anmälan, upprop och registrering, examination, studentkår, bibliotek och nycklar, om regler för studieupphåll och om vilka vid institutet du kan kontakta i olika frågor.

Behörighet

Officiell information om de allmänna reglerna för antagning till högre utbildning finns på antagning.se

För studier vid Newmaninstitutet krävs grundläggande och särskild behörighet:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma för all utbildning. Kraven kan uppfyllas på flera olika sätt
– Grundläggande behörighet genom gymnasieutbildning
– Gymnasial vuxenutbildning
– Vissa äldre utbildningar, t.ex. linjegymnasium eller etappsystem i Komvux.

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som från nyare gymnasium/Komvux har områdesbehörighet 1, dvs. lägst betyget Godkänd i Hi A och Sh A.
Betygskravet från äldre linjegymnasium eller/och etappsystemet i Komvux är alltid lägst 3.
Om du har frågor som gäller din behörighet, kontakta Newmaninstitutets administratör.

Studiestöd

Newmaninstitutets utbildningar berättigar till studiestöd från CSN. Ansökan sker via deras hemsida www.csn.se Vid frågor kontakta kursadministratören.

Studenter med särskilda behov

Newmaninstitutet är angeläget att alla studerande ska likabehandlas. Likaså är vi angelägna om att studerande med särskilda behov och funktionshinder ska få det stöd som behövs för att studierna ska kunna bedrivas framgångsrikt.

Som kontaktperson för studerande med särskilda behov, med uppgift att ge råd och stöd och tillsammans med den studerande finna de lösningar som bäst passar var och en, fungerar studierektor Christine Zyka.

Studentkort (tågrabatter m.m.)

Studerande vid Newmaninstitutet som läser med minst 75 % studietakt kan få studentkort som berättigar till rabatt på tågresor och rabatt vid en rad andra inköp. Se information på www.studentkortet.se

För att få studentkort ska du:
1. be kursadministratören om ett studieintyg, där namn, personnummer, hemadress och studietakt framgår;
2. scanna in intyget och skicka det som bilaga till kundtjanst@studentkortet.se.

Det kan ta någon vecka innan kortet kommer. Det gäller tillsammans med giltig ID-handling.

Kurserna ges i:

Uppsala: Newmaninstitutets lokaler, Slottsgränd 6
Stockholm: S:ta Eugenia församlings lokaler, Kungsträdgårdsgatan 12 (kvällar)
Vadstena: S:ta Birgittas kloster, Myntbacken 2 (veckoslut)
Praktisk information om veckoslutskurserna i Vadstena finns här
För frågor om kost och logi hänvisar vi till guesthouse@birgittaskloster.se

Anmälan till kurser och utbildningsprogram

Anmälan bör göras via nätet (”Utbildning” och följ länk). Den som inte har möjlighet att göra anmälan via nätet kan ringa 018-580 07 00 och får då upplysningar om hur anmälan kan göras. De som blivit antagna till utbildningsprogrammet anmäler sig bara första gången via webben (eller via formulär). Fortsättningsvis samråder du med din mentor om vilka kurser du skall välja kommande termin och meddelar kursadministratören.
Senaste anmälningsdag för höstterminen är 15 april och 15 oktober för vårterminen. Antagningsbesked skickas ut med e-post c:a en månad efter sista anmälningsdatum. Är du antagen ber vi dig att att via e-post meddela om du önskar behålla platsen (senast 1 juni för höstterminen respektive 20 december för vårterminen). Går du programmet blir du kallad till upprop vid terminsstarten. I annat fall registreras du i och med första kurstillfället.

Halvdistans

Kurs på halvdistans innebär att större delen av kursen ges på distans via nätet. Det ingår dock vanligtvis två lokala obligatoriska samlingar (vardera 5–6 undervisningstimmar förlagda mellan klockan 10:00 och 18:00) under kursens gång med undervisning och möjlighet att träffa medstudenter. Även lokal skrivning vid kursens slut kan förekomma. Se under respektive termins kurspresentationer på hemsidan för exakt information om när samlingarna äger rum.

Tillgodoräkning av tidigare studier

Ansökan om tillgodoräkning av tidigare studier vid annan läroanstalt ska göras skriftligt och sändas/lämnas till studierektor. Eftersom saken påverkar hela studieprogrammet och examen, diskutera den gärna med din mentor innan ansökan lämnas in! Blankett får du hos din mentor.

Inlämning av uppsatser, PM, hemskrivningar m.m.

Alla betygsgrundande skriftliga inlämningsuppgifter ska skickas som bilaga till e-post till läraren under en adress av typen fornamn.efternamn.newman@analys.urkund.se. Närmare information finns här.

Examensbevis

Du kan ansöka om examensbevis för kandidatexamen i teologi/filosofi eller för kandidatexamen med teologi/filosofi som huvudområde när du läst minst 180 hp, för högskoleexamen när du läst minst 120 hp. I samråd med din mentor måste du själv kontrollera att alla kurser är i sin ordning och är avslutade. Om eventuella tillgodoräkningar ska ingå i examen måste beslut från studierektor bifogas. Om du ska kombinera din utbildning med studier från annat lärosäte, måste du kunna styrka detta med vidimerade betyg. Ansökan om examensbevis sker via blankett som fås av och inlämnas till kursadministratören. Tänk på att ansöka i god tid före det att du vill få ut ditt examensbevis. Det kan ta upp till fyra veckor innan du erhåller ditt bevis.

Auskultant

Om du vill delta i en kurs men inte ta högskolepoäng så är det möjligt att deltaga som auskultant i mån av plats. Du får inga högskolepoäng, men ett kursintyg. Auskultanter betalar 1495 kr/kurs. Kontakta kursadministratören om du vill anmäla dig.

Kurslitteratur och kopiering

Studentkåren vill göra alla studenter uppmärksamma på att den kurslitteratur som finns angiven i kursplanerna är preliminär och anger ungefär vad som förväntas ingå och läsas av studenterna. Den kan ändras! Kurslitteraturen fastställs senast fyra veckor före kursens start. Eventuella förändringar finns då införda i kursplanernas litteraturlistor.
Kopiering för Newmans studenter är möjlig i det lilla läsrummet mittemot biblioteket.
Pris: 1:-/kopia.

Rutiner för behandling av anmälan om diskrimineringsfall

Student som upplever sig vara diskriminerad och/eller trakasserad inom ramen för Newmaninstitutets verksamhet uppmanas vända sig till (a) rektor eller (b) någon i personalen studenten har förtroende för och som i sin tur omedelbart rapporterar till rektor. Rektor anlitar en utredare, som återrapporterar till rektor. Rektor fattar sedan själv beslut i frågan, men med en möjlighet att föra vidare ärendet till disciplinnämnden innan beslut fattas.

Vart vänder jag mig?

För praktiska och administrativa frågor (anmälan, betygsutdrag m.m.), kontakta kursadministratören. Telefon: 018-580 07 02 (måndag-fredag kl. 10-12).
Studierektor Christine Zyka ansvarar för allmänna frågor kring utbildning och kurser. Likaså fungerar hon som kontaktperson för studerande med särskilda behov

Studeranderepresentanter i Newmaninstitutets styrelse och kollegium

Valda studeranderepresentanter på Newmaninstitutets högskolestyrelse och kollegium väljs årsvis.

Vad kan jag göra efter att ha läst en kandidatexamen i filosofi/teologi vid Newaninstitutet?

Kandidatexamen i filosofi/teologi:

°ger dig möjlighet att fortsätta studier på avancerad nivå. Vid Newmaninstitutet kan du läsa en masterutbildning i teologi, genom MF (Norge).

°delar av din kandidatexamen kan användas för att bli ämneslärare i filosofi eller religionsvetenskap (på grundskole- eller gymnasienivå) om du kompletterar den med en pedagogisk utbildning (KPU, 90 hp) vid något av de stora lärosätena i Sverige.

°gå vidare till ett masterprogram i ABM-studier (arkivarie, bibliotikarie och museivetare), 60 hp.

°gå vidare till ett magisterprogram i journalistik, 60 hp.

För mer information, kontakta: Erik Åkerlund eller Christine Zyka.

Top

Ny webb kommer inom kort