Kurser VT 2019

Kurser som pågår hela terminen

Uppsatsseminarium

Seminariet, som pågår med jämna mellanrum under hela terminen, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser i teologi eller filosofi och examensarbeten kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund

Latin för akademiker I

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i det latinska språket. Den lägger särskild tonvikt på det kristna latinet och latinets användning i den katolska kyrkan historien igenom. Deltagarna studerar grundläggande formlära, ordförråd och syntax. De övar sin förmåga att läsa, översätta och förstå enklare texter i den latinska bibelöversättningen samt i teologi och liturgi från både äldre tid och nutid.

7,5 hp
Ämne: Teologi
Uppsala och halvdistans
Halvdistansträff i Uppsala måndagarna 25 februari, 25 mars samt 29 april
Kursledare: Georg Stenborg

Modul 3 (2019-01-14–2019-03-22)

Fundamentalteologi

Fundamentalteologi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan kontroversteologi och livsåskådningsvetenskap. Ämnet behandlar teman av grundläggande betydelse för den kristna trons självförståelse, såsom Gud, tro och uppenbarelse. Vidare ingår frågor om trons anspråk på sanning och universell relevans, förhållandet mellan skrift och tradition, dogmutveckling, samt kyrkan som trosgemenskap och hennes strukturer och ämbeten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den katolska trostraditionen så som denna kommit till uttryck i Andra Vatikankonciliets dokument, men jämförelser görs även med andra trostraditioner.

7,5 hp
Ämne: Teologi
Uppsala och halvdistans
Halvdistansträff i Uppsala tisdag 26 februari
Kursledare: Ulf Jonsson och Gösta Hallonsten

Filosofins historia II: Den nya tiden

Västerlandets vetenskapliga världssyn har sina rötter i den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Kursen ger en översikt över den nya tidens rationalism och empirism, därefter Kants ”kopernikanska revolution” och dess efterverkningar. Fokus ligger på problemställningar som fortfarande diskuteras i filosofin: kunskapsteori, vetenskapernas inbördes relation, människans natur, etikens grundvalar. Vi studerar och diskuterar texter av tänkare som Descartes, Hume och Kant.

7,5 hp
Ämne: Filosofi
Uppsala och halvdistans
Halvdistansträff i Uppsala torsdag 28 februari
Kursledare: Tomas Ekenberg

Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet

Kursen presenterar olika samtida filosofiska strömningar som har vuxit fram ur Husserls fenomenologi. Kurslitteraturen och föreläsningarna ger tillsammans en förståelse för den kontinentala 1900-talsfilosofin och dess radikala val mellan å ena sidan studiet av fenomenets essens, å andra sidan studiet av dess (konkreta) vara. Vi analyserar och diskuterar texter av representativa tänkare inom de olika strömningarna. Deltagarna får möjlighet att studera dessa filosofers sätt att ta upp fenomenologiska problem, särskilt utifrån begreppen person, subjekt och mening. 

7,5 hp
Ämne: Filosofi
Uppsala och halvdistans
Halvdistansträff i Uppsala onsdagarna 13 februari samt 13 mars
Kursledare: Christine Zyka

Litteraturvetenskap för teologer

Läsning och tolkning är centrala begrepp för såväl teologer som litteraturvetare. Kursen behandlar litteraturvetenskapliga frågeställningar och metoder tillämpade på ett brett urval skönlitterära texter ur olika genrer, kulturer och epoker, valda så att de anknyter till olika teologiska teman. Kursen ger en grundläggande orientering i litteraturvetenskaplig terminologi och metodik. Den belyser hur litteratur kan studeras med fokus på den litterära texten i sig, författaren, läsaren, traditionen och omvärlden. Såväl historiska som moderna perspektiv tas upp. Deltagarna tillägnar sig en litteraturvetenskaplig begreppsapparat. De får öva förmågan att läsa skönlitteratur och litterära analyser samt öva sig att själva formulera analyser och tolkningar av litterära texter.

7,5 hp
Ämne: Kultur, Teologi
Uppsala och halvdistans
Halvdistansträff i Uppsala fredag 1 mars
Kursledare: Helena Bodin

Kyrkans historia I

Kursen ger en allmän introduktion till den kristna kyrkans framväxt och utbredning i en historisk kontext. Den tar också upp teologiska och institutionella förändringar samt ger en översikt över kyrkans förhållande till det omgivande samhället fram till 1500-talet.  Dessutom fokuserar kursen på såväl förändringsprocesser som enskilda händelser och personer, texter och platser under olika epoker. Löpande introduceras och diskuteras teoretiska perspektiv och metodologiska redskap som används inom kyrkohistorieskrivning. Kursdeltagarna får aktivt öva och tillämpa förmågan att tolka och värdera historiska källor.

7,5 hp
Ämne: Teologi
Uppsala och halvdistans
Halvdistansträff i Uppsala torsdagarna 7 februari samt 14 mars
Kursledare: Fredrik Heiding

Den odelade kyrkans sju ekumeniska koncilier

Kursen behandlar den tidiga kyrkans sju ekumeniska koncilier (kyrkomöten) som är gemensamma för de ortodoxa kyrkorna och den romersk-katolska kyrkan. Dessa koncilier formulerade den tidiga kyrkans officiella troslära och den grundläggande kyrkoordningen för både östkyrkan och västkyrkan. Den enda verkligt ekumeniska kristna trosbekännelsen, den nicensk-konstantinpolitanska trosbekännelsen (”Nicaenum”), kommer från dessa koncilier. Kursen belyser särskilt konciliernas beslut och historiska kontext, med fokus på det första konciliet i Nicaea (325) och det fjärde konciliet i Kalcedon (451) som haft ett särskilt ekumeniskt inflytande på den kristna trosläran i de stora kyrkofamljerna.

7,5 hp
Ämne: Teologi
Halvdistans med träffar i Uppsala tisdag 5 mars
Kursledare: David Heith-Stade

Death, Judgment, Eternal Life – The Christian Faith and the Last “Things”

The course gives an introduction to eschatology, the Christian teachings on “the last things”. Methodological problems concerning eschatology as a theological subject are treated, as well as central questions and topics in the discipline. The questions are considered historically and exegetically as well as systematically.

7,5 hp
Ämne: Teologi
Half-distance meeting in Uppsala Mondays 4 February and 4 March
Course leader: Mårten Björk

Paulus och de paulinska breven

Kursen behandlar både Paulus som person och de paulinska breven i Nya testamentet. Ett urval bland de paulinska breven analyseras ur både litterär och teologisk synpunkt och mot bakgrund av respektive brevsituation. Kursdeltagarna får också tillfälle att studera hur breven kommit att uppfattas och tolkas genom tiderna. De övar sin förmåga till självständig tolkning av paulinska texter genom att författa egna interpretationer av textavsnitt i breven. Kursdeltagare som läst nytestamentlig grekiska på lägre nivå får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka och förstå den grekiska grundtexten. 

7,5 hp
Ämne: Teologi
Halvdistansträff i Uppsala tisdagarna 5 februari samt 12 mars
Kursledare: Mathias Nygaard

Holy Images and Worship in the Catholic Church

Religious art, whether in the form of holy images or of other sacred objects with iconic figuration, has been from the start a matter of choice rather than necessity, and as such has prompted numerous controversies and debates in the course of Christian history. What is at stake in art that makes it so central an issue in these theological controversies? This course explores the following three paths for attempting to answer this important question: The historical path outlines the development of artistic forms in early Christianity and their growth and diffusion down to the Middle Ages, stressing the links between artistic expression and worship and the different functions that art assumed in the course of the first millennium of Christianity.

The theological part uses key texts from the Eastern image controversy and patristic sources. This path delves into the reasons for and against the use of artistic representation in worship, from the stricter issues of divine representation to the wider application of images of saints and the more specific topic of miraculous images.

The anthropological path examines what makes art so necessary to human beings that they give it up so reluctantly, yet they can also feel so passionate about what it should not be. As a concrete human activity, art is subject to the limitations and variations imposed on it by its contingency – fashions, tastes, skills, materials, and costs. At the same time, the artist creates in a manner evocative of divine creation. Aesthetics has a spiritual value that the Church has recognized and, despite facing so much trouble, does not wish to give up.

7,5 hp
Ämne: Teologi, Kultur, Kurser på engelska
Uppsala och halvdistans
Half-distance meeting in Uppsala Mondays 11 February and 11 March
Course leader: Barbara Crostini

Swedish Environmental Policy and Praxis

How does the Swedish government work to create sustainable and ecological development in Sweden? In this course you will explore this question through discussions about various policy tools and by examining concrete examples of action. You will also learn about the role that the state government, local municipalities and business communities play.

7,5 hp
Uppsala
Course leader: Andreas Carlgren

The Philosophy of Money 

Money is one of those things that we tend to think we understand. That is, until we actually look at it. What is money? And why is money so important to us? In this course we will try to answer these questions, and more, by approaching money from a theoretical standpoint. Money is a piece of technology designed by human beings for human beings. Consequently, money has more in common with the drill press and the written word than with the canary and the tides. In contemporary society the implementation of this technology is all-pervasive. Today, money structures the presuppositions and practices of nearly all areas of human interaction, cooperative as well as combative, domestic as well as international. But while we all seem to able to use money effectively, few understand how it works. 

The course is an introduction to approaching the phenomenon of money philosophically. Is money real? Is money evil? What is the relation between money and political power? What is the relation between money and consumer culture? By reading and discussing texts selected from the great thinkers of the Western tradition, we trace the theoretical underpinnings of a human institution which is now so ubiquitous as to seem to withdraw into the very fabric of reality, becoming transparent as it were. Special attention is given to questions about the (in)stability of the monetary system, and to questions about the sustainability of the social practices that make it up. How will the switch to a digital currency affect life and societal development in a society like Sweden, where such a transformation is expected in the near future, and what will the effects be on the environment? Besides classical texts of Western thought, the material studied is drawn from several different disciplines, in particular anthropology and economics.

7,5 hp
Uppsala
Course leader: Tomas Ekenberg

Modul 4 (2019-03-25–2019-05-31)

Språkfilosofi och teologisk hermeneutik

Kursen behandlar frågor om språk, mening och tolkning. I kursens första del behandlas den analytiska språkfilosofin och dess redogörelser för förhållandet mellan språk, mening och verklighet. Kursens andra del introducerar den filosofiska hermeneutiken – ”tolkningsläran” – och besläktade skolor i 1900-talets filosofi rörande människan såsom uttolkare, inte bara av texter utan av världen och livet i stort. Slutligen presenteras den teologiska hermeneutikens grundproblem och frågeställningar.

7,5 hp
Ämne: Filosofi, Teologi
Uppsala och halvdistans
Onsdagar 10:00–12:00 och fredagar 13:00–15:00
Halvdistansträff i Uppsala fredagarna 12 april samt 10 maj
Kursledare: Erik Åkerlund och Mathias Nygaard

Philosophy of Mathematics

Mathematics is often applied when someone wants to be absolutely certain. But mathematics can also deceive if applied in domains where it does not belong. What is mathematics? What is it to calculate? What is mathematical judgment? How certain is mathematics? And what about mathematics in the science and religion dialogue? This course explores some of the key issues in the philosophy of mathematics.

7,5 hp
Ämne: Filosofi, Kurser på engelska
Half-distance meeting in Uppsala Saturdays 27 April and 18 May
Course leader: Tomas Ekenberg

Platons filosofi

Med utgångspunkt i Platons Staten vill kursen ge en omfattande introduktion till Platons filosofiska tänkande och verksamhet. Platons filosofi är portalen till den västerländska filosofin. I hans dialoger formuleras och diskuteras praktiskt taget alla filosofiska teman och frågeställningar som präglat den västerländska filosofins historia – lika aktuella idag som på Platons tid. Verklighetens natur, kunskapens natur och möjligheter, den rättrådiga statens beskaffenhet, etikens funktion och betydelse för det goda livet, konstens roll i samhället samt begreppens natur och funktion är centrala teman i dialogerna. Förutom en systematisk analys av de tio böckerna i Statenerbjuder kursen även en utblick över senare former av platonism i filosofins historia. 

7,5 hp
Ämne: Filosofi
Halvdistansträff i Uppsala tisdagarna 26 mars samt 23 april
Kursledare: Lars-Olof Åhlberg

Kyrkans historia II

Kursen behandlar kyrkans utbredning samt förändringar i dess yttre och inre liv från 1500-talet fram till i dag. Vi diskuterar frågor om källkritik och historisk metod. Ett epok- och miljöinriktat studium ägnas åt 1500-talets reformationer och deras efterverkningar, östkyrkornas historia, den katolska kyrkans förändringar från 1700-talet fram till i dag, samt kristendomens utbredning och utveckling i tredje världen, särskilt under de två senaste århundradena.

7,5 hp
Ämne: Teologi
Uppsala och halvdistans
Såväl lokala studenter som halvdistansstudenter kommer att läsa samma variant av kursen; undervisningen på plats i Uppsala kommer att bestå av sammanlagt fyra träffar i Uppsala den 27–28 mars och 16–17 maj

Kursledare: Johannes Ljungberg

Politisk teologi

Den politiska teologin är en allt viktigare och omdiskuterad intellektuell trend. I den här kursen läser vi ett antal nyckeltexter i den moderna politiska teologins idéhistoria och tillsammans undersöker vi relationen mellan teologi och politik bland framträdande teologer, jurister och filosofer från 1900-talet. Under kursens gång diskuterar vi om den moderna statsvetenskapen bygger på sekulariserade teologiska föreställningar, i vilken relation angelologi och läran om treenigheten står till den moderna staten och vad befrielse kan innebära i vår tid utifrån ett teologiskt perspektiv.

7,5 hp
Ämne: Teologi
Halvdistansträff i Uppsala måndagarna 8 april samt 6 maj
Kursledare: Mårten Björk

Comparative Philosophy: An Introduction

This course introduces both the methodological problem of how to compare different philosophical systems and an overview of the major non-Western philosophies, primarily the Indian and Chinese. Students will explore other lesser-known traditions, such as the philosophies of Persia and Africa. Comparing ideas cross-culturally poses central philosophical questions, such as ontology, dialectics, the historical situatedness of ideas, hermeneutics, relativism, and commensurability. Comparisons allow students to see reality with new eyes, and this course encourages reverse readings where new questions are posed to Western philosophies. Primary readings in translation constitutes a major part of the course. These readings will be organized systematically under the headings of ethics, metaphysics, epistemology, and the philosophy of mind.

7,5 hp
Ämne: Filosofi, Kurser på engelska
Uppsala, Tuesdays and Thursdays, at 13:00-15:00
Course leader: Mathias Nygaard

Om Gud

Guds återkomst i det offentliga samtalet är påfallande. Vad har den kristna teologin att säga om Gud? Är Gud allsmäktig, en ”himmelsk patriark” som styr världen utifrån? Eller är Gud en dimension av vår värld, ”the ultimate concern”, tillvarons innersta? Hur kan treenighetsläran förenas med monoteismen? Hur ser balansen ut mellan konkret, poetiskt, antropomorft tal om Gud och mer avancerad filosofisk reflexion? Kursen belyser de klassiska frågorna kring Gud med utgångspunkt från strömningar i nutida teologi. 

7,5 hp
Ämne: Teologi
Halvdistansträff i Stockholm torsdagarna 11 april och 9 maj
Kursledare: Tomas Orylski

Simone Weil: att handla uppmärksamt

”Själens hela kraft består i att vara uppmärksam”, skriver Simone Weil (1909–1943). För denna franska 1900-tals filosof utgör begreppet uppmärksamhet ett nyckelord för såväl handling som kunskap. På ett originellt sätt förenar hon insikt med konkret arbete, skönhet med den bistra och olyckliga verkligheten, politik med metafysik. Kursen utgår från de svenska översättningarna Personen och det heliga, Att slå rot och Väntan på Gud. Studenterna får bekanta sig med Simone Weils viktigaste filosofiska begrepp och biografi samt möjlighet att jämföra Weils tankar med några samtida filosofer.

7,5 hp
Ämne: Filosofi
Uppsala och halvdistans
Måndagar och onsdagar, 13:00–15:00
Halvdistansträff i Uppsala onsdagarna 10 april samt 8 maj
Kursledare: Christine Zyka

Sustainable Democracy 

Democracy means rule by the people and a central trait of democracies is majoritarian decision making. May a minority, nonetheless, be allowed to prevent the majority’s will? Should long-term interests sometimes overrun the will of the people? This course puts a normative lens on the challenges that democracies face, with regard to respecting ethnic minorities as well as securing a sustainable environment. The course is divided in three parts. The first part introduces democratic concepts and different normative models of democracy. The second part treats minority concerns as a challenge for democratic systems. Principles alternative to majority rule, based e.g. on the idea of human rights, are discussed. The third part of the course treats the challenge to safe-guard the environment in a democracy. Students discuss different ways to handle environmental issues, such as introducing new rights, setting up new institutions or civic engagement. 

7,5 hp
Uppsala, Mondays at 09:00-12:00
Course leader: Ylva Jansson

International Climate Change Negotiations

Why are there such great difficulties in negotiating comprehensive international agreements which would reduce greenhouse gas emissions sufficiently? On the issue of climate change, what has happened globally? How have countries’ positions changed over time, and why? During this course we will follow the developments of climate change negotiations in recent times. Students of this course will learn the history of the UNFCCC’s work, in an attempt to understand the complexities of negotiation and implementation. Aspects of climate justice and global equity will be studied. The interaction between political process and scientific research will also be investigated.

7,5 hp
Uppsala, Tuesdays and Thursdays, at 10:00-15:00 (with lunch break)
Course leader: Andreas Carlgren