Kurser HT 2019

Kurser som pågår hela terminen

Uppsatsseminariet

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

7,5 hp eller 15 hp
Första lokala träffen i Uppsala äger rum 26 augusti, 10:00–12:00

Kursledare: Erik Åkerlund

Vi läser Thomas

Thomas av Aquino (1225–1274) räknas till de största tänkarna i västerlandets historia. Men vilka är de centrala idéerna i hans tankevärld? I denna kurs studerar vi i huvudsak texter av Thomas själv, där han behandlar följande teman: kunskapssyn, språkfilosofi, fri vilja, förhållandet mellan tro och förnuft, några centrala frågeställningar inom metafysikens område, naturrätten, samt några aspekter av läran om Gud.

7,5 hp, kvartsfart
Lokal undervisning I Uppsala, kvällstid, torsdagar 19:00–21:00

Kursledare: Ulf Jonsson
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Modul 1 (2019-08-26–2019-11-01)

Metafysik och ontologi

Metafysiken har en lång historia, lika lång som filosofin. För att kunna ta sig an metafysiska, och ontologiska, frågeställningar krävs det att man först tittar på och reflekterar över denna historia. Frågan om vad metafysik och ontologi är, är nämligen själv en del av metafysiken. Efter en grundlig historisk genomgång tas sedan metafysiska frågeställningar upp på ett systematiskt sätt.

7,5 hp
Lokal undervisning i Uppsala tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar, 10:00–12:00
Halvdistans med träffar i Uppsala 10 september samt 15 oktober

Kursledare: Erik Åkerlund
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Philosophy of Mind

What is the mind? What are thoughts and feelings and how do these relate to goings-on in our brain? We think we have an inner life, but is that inner life real? The philosophy of mind aims at understanding the relation between the mental and the material. The course studies the metaphysical debate over this aspect of human beings, a debate partly informed by developments in neuroscience and artificial intelligence

7,5 hp
Uppsala, Mondays and Wednesdays, 16:00–18:00
Half-distance with meetings in Uppsala 9 September and 14 October

Course leader: Tomas Ekenberg
Admission requirements: General entry requirements for university studies. 

Skapelseteologi

Kursen är en introduktion i skapelseteologin som reflekterar över det människan helt enkelt befinner sig i: världen och kosmos och deras relation till Gud. Att Gud har skapat allt av frihet och kärlek är ett teologiskt påstående som har komplicerats av naturvetenskaperna, den moderna människans självmedvetenhet och erfarenheten av lidande. Den pågående miljöförstöringen har dessutom väckt frågan om det finns ett samband mellan den och den kristna skapelsesynen.

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala 19 september (OBS! Ändrat datum) samt 17 oktober

Kursledare: Dominik Terstriep
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Ecclesiology with Mariology

This course is an exploratory study on the foundations and the mission of the Church. It examines the basic concepts and important debated issues of Catholic ecclesiology. The course also gives an introduction to the theological significance of Mary. Ecclesiology and Mariology are intrinsically interwoven. Like Mary, the Church is called to be a credible response to the Word of God. The topics will be discussed in an ecumenical perspective.

7,5 hp
Half-distance with meetings in Uppsala 23–27 September, from 9:00 to 13:00

Course leader: Bernhard Knorn
Admission requirements: General entry requirements for university studies. 

Introduktion till Gamla testamentet

Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Gamla testamentets tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Exempel på såväl äldre tolkningar som moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Gamla testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av gammaltestamentlig text.

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala 11 september samt 16 oktober

Kursledare: Mathias Nygaard
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Ökenfäderna

Kursen introducerar den tidigaste monastiska rörelsen i Egypten, Palestina och Syrien, från tidigt 300-tal fram till 500-talet. Ökenfädernas betoning på asketiskt leverne, bön, lärjungaskap och andlig vägledning analyseras i sin senantika kontext. Kursen kommer även att diskutera den tidiga monasticismens kulturella och religiösa verkningshistoria. Primärmaterialet består av biografier, apophthegmata patrum, och syriskt material.

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala 13 september samt 18 oktober

Kursledare: Mathias Nygaard
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Barockens bildvärld

Termen barock betecknar den stil som dominerade i Europa från slutet av 1500-talet till 1700-talet. Stilen uppkom i Italien och har betraktats som en renässansens avslutningsfas eller självständig stilföreteelse. Denna kurs behandlar barockens bildvärld ur båda perspektiven. Barockstilen är ett uttryck för en förnyelse inom den katolska kyrkan, samtidigt som stilen snabbt etablerades i protestantiska länder.

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala 6 september samt 11 oktober

Kursledare: Maj-Britt Andersson
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Communicating with Heart and Soul

“The responsibility of the writer as a moral agent,” Noam Chomsky once observed, “is to try to bring the truth about matters of human significance to an audience that can do something about them.” But what if the audience does not care about distant atrocities or gradual catastrophes? Through case studies and practical workshops, we investigate the creative methods that engaged citizens have used to communicate the ethical urgency of human predicaments. 

7,5 hp
Uppsala, Mondays 13:00–16:00

Course leader: Brian Palmer
Admission requirements: General entry requirements for university studies. 

Humans and the Environment

The course ”Humans and Environment” contains four modules whereof the first module discusses ethical questions concerning sustainability. The second module deals with examples of sustainable action and psychology of environmental protection. The third module serves as preparation for the practice project, as story-writing and the power of stories for sustainable action is introduced. The practice project is conducted in the fourth module; the course content is put into practice and the outcomes are evaluated and discussed.

7,5 hp
Uppsala

Course leader: Lena Schützle
Admission requirements: General entry requirements for university studies. 

Modul 2 (2019-11-04–2020-01-10)

Filosofisk antropologi

I varje livsåskådning och religion förekommer element av en människosyn, som är en följd av människans reflektion över sig själv. Kursen är tänkt att ge en introduktion i olika antropologiska modeller. Men samtidigt utvecklar kursen de viktigaste dragen i en antropologi, som ser människan som en medveten och fri men samtidigt kropps- och tidsbunden person. Dessutom behandlas människans individuella, historiska, sociala, biologiska och kulturskapande särdrag.

7,5 hp
Lokal undervisning i Uppsala måndagar och torsdagar, 13:00–15:00
Halvdistans med träffar i Uppsala 25 november samt 9 december

Kursledare: Erik Åkerlund
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Logic and Argumentation

The question of what is valid argument and what is good argumentation is one of the central problems in modern logic. In order to answer this question, arguments expressed in natural languages are translated into formal languages of symbolic logic, whereby their logical structure stands out clearer. In this course, two such formal languages are studied: propositional- and predicate-logic language. Moreover, several logical methods for analysis of validity of arguments are studied.

7,5 hp
Uppsala, Wednesdays 16:00–18:00 and Fridays 10:00–12:00.
Half-distance with meetings in Uppsala 15 November and 13 December

A voluntary meeting before the exam in Uppsala, 3 January 2020.
The written exam for both local and half-distance students will take place in Uppsala on 10 January 2020

Course leader Taeda Tomic
Admission requirements: General entry requirements for university studies. 

Kristologi

Kristen syn på Kristus genom tiderna har utvecklats i olika banor utifrån de grundläggande tolkningar av hans person och betydelse som finns i Nya testamentet. I kursen fokuseras dels de olika nytestamentliga bilderna och föreställningarna om honom, dels viktiga kristologiska motiv och förståelsemodeller i historia och nutid. Likaså görs vissa utblickar till olika sätt att se på hans person och betydelse inom bildkonst och litteratur.

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala 21 november samt 19 december

Kursledare: Tomas Orylski
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

De ortodoxa kyrkorna från bysantinsk tid till idag

De ortodoxa östkyrkorna gör anspråk på att vara den historiska fortsättningen av den bysantinska riks-kyrkan med rötter i de apostoliska urförsamlingarna. Dessa kyrkor förvaltar inte bara ett rikt arv från den kristna antiken utan är också viktiga kulturella och politiska aktörer globalt och regionalt. I vår samtid pågår en ny viktig förändring när dessa national-kyrkor försöker finna sin roll i en allt mer globaliserad värld. 

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala 18 november samt 16 december

Kursledare: David Heith-Stade
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Introduktion till Nya testamentet

Kursen ger en introduktion till Nya testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Nya testamentets tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Exempel på såväl äldre tolkningar som olika moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Nya testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av nytestamentlig text.

7,5 hp
Lokal undervisning i Uppsala onsdagar och fredagar, 14:00–16:00
Halvdistans med träffar i Uppsala 13 november samt 11 december

Kursledare: Mathias Nygaard
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.