Kurser HT 2019

Kurser som pågår under hela terminen

Uppsatsseminariet

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund

Vi läser Thomas

Thomas av Aquino (1225–1274) räknas till de största tänkarna i västerlandets historia. Men vilka är de centrala idéerna i hans tankevärld? I denna kurs studerar vi i huvudsak texter av Thomas själv, där han behandlar följande teman: kunskapssyn, språkfilosofi, fri vilja, förhållandet mellan tro och förnuft, några centrala frågeställningar inom metafysikens område, naturrätten, samt några aspekter av läran om Gud.

7,5 hp
Lokal undervisning, kvällstid, torsdagar 19:00–21:00
Kursledare: Ulf Jonsson

Modul 1 (2019-08-26 — 2019-11-01)

Metafysik och ontologi

Metafysiken har en lång historia, lika lång som filosofin. För att kunna ta sig an metafysiska, och ontologiska, frågeställningar krävs det att man först tittar på och reflekterar över denna historia. Frågan om vad metafysik och ontologi är, är nämligen själv en del av metafysiken. Efter en grundlig historisk genomgång tas sedan metafysiska frågeställningar upp på ett systematiskt sätt.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Erik Åkerlund

Philosophy of Mind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

7,5 hp
Uppsala and half-distance
Course leader: Tomas Ekenberg

Att vara skapad

Kursen är en introduktion i skapelseteologin som reflekterar över det människan helt enkelt befinner sig i: världen och kosmos och deras relation till Gud. Att Gud har skapat allt av frihet och kärlek är ett teologiskt påstående som har komplicerats av naturvetenskaperna, den moderna människans självmedvetenhet och erfarenheten av lidande. Den pågående miljöförstöringen har dessutom väckt frågan om det finns ett samband mellan den och den kristna skapelsesynen.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Dominik Terstriep

Ecclesiology with Mariology

This course is an exploratory study on the foundations and the mission of the Church. It examines the basic concepts and important debated issues of Catholic ecclesiology. The course also gives an introduction to the theological significance of Mary. Ecclesiology and Mariology are intrinsically interwoven. Like Mary, the Church is called to be a credible response to the Word of God. The topics will be discussed in an ecumenical perspective.

7,5 hp
Half-distance meeting in Uppsala 23–27 September
Course leader: Bernhard Knorn

Introduktion till Gamla testamentet

Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Gamla testamentets tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Exempel på såväl äldre tolkningar som moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Gamla testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av gammaltestamentlig text.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Mathias Nygaard

Ökenfäderna

Kursen introducerar den tidigaste monastiska rörelsen i Egypten, Palestina och Syrien, från tidigt 300-tal fram till 500-talet. Ökenfädernas betoning på asketiskt leverne, bön, lärjungaskap och andlig vägledning analyseras i sin senantika kontext. Kursen kommer även att diskutera den tidiga monasticismens kulturella och religiösa verkningshistoria. Primärmaterialet består av biografier, apophthegmata patrum, och syriskt material.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Mathias Nygaard

Barockens bildvärld

Termen barock betecknar den stil som dominerade i Europa från slutet av 1500-talet till 1700-talet. Stilen uppkom i Italien och har betraktats som en renässansens avslutningsfas eller självständig stilföreteelse. Denna kurs behandlar barockens bildvärld ur båda perspektiven. Barockstilen är ett uttryck för en förnyelse inom den katolska kyrkan, samtidigt som stilen snabbt etablerades i protestantiska länder.

7,5 hp
Halvdistans
Kursledare: Maj-Britt Andersson

Communicating with Heart and Soul

“The responsibility of the writer as a moral agent,” Noam Chomsky once observed, “is to try to bring the truth about matters of human significance to an audience that can do something about them.” But what if the audience does not care about distant atrocities or gradual catastrophes? Through case studies and practical workshops, we investigate the creative methods that engaged citizens have used to communicate the ethical urgency of human predicaments. 

7,5 hp
Lokal undervisning
Course leader: Brian Palmer

———————————————————————————————————

Modul 2 (2019-11-04 — 2020-01-10)

Filosofisk antropologi

I varje livsåskådning och religion förekommer element av en människosyn, som är en följd av människans reflektion över sig själv. Kursen är tänkt att ge en introduktion i olika antropologiska modeller. Men samtidigt utvecklar kursen de viktigaste dragen i en antropologi, som ser människan som en medveten och fri men samtidigt kropps- och tidsbunden person. Dessutom behandlas människans individuella, historiska, sociala, biologiska och kulturskapande särdrag.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Erik Åkerlund

Logic and Argumentation

The question of what is valid argument and what is good argumentation is one of the central problems in modern logic. In order to answer this question, arguments expressed in natural languages are translated into formal languages of symbolic logic, whereby their logical structure stands out clearer. In this course, two such formal languages are studied: propositional- and predicate-logic language. Moreover, several logical methods for analysis of validity of arguments are studied.

7,5 hp
Uppsala and half-distance
Course leader Taeda Tomic

Kristologi

Kristen syn på Kristus genom tiderna har utvecklats i olika banor utifrån de grundläggande tolkningar av hans person och betydelse som finns i Nya testamentet. I kursen fokuseras dels de olika nytestamentliga bilderna och föreställningarna om honom, dels viktiga kristologiska motiv och förståelsemodeller i historia och nutid. Likaså görs vissa utblickar till olika sätt att se på hans person och betydelse inom bildkonst och litteratur.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Tomas Orylski

De ortodoxa kyrkorna från bysantinsk tid till idag

Kursen ger en överblick över östkyrkorna och deras historia och liv från 300-talet fram till nutid. Tyngdpunkten ligger vid de ortodoxa östkyrkorna som tillhör den bysantinska traditionen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

7,5 hp
Halvdistans
Kursledare: David Heith-Stade

Introduktion till Nya testamentet

Kursen ger en introduktion till Nya testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Nya testamentets tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Exempel på såväl äldre tolkningar som olika moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Nya testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av nytestamentlig text.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Mathias Nygaard