Kurser VT 2020

Kurser som pågår hela terminen

Uppsatsseminariet

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund

Vi läser Lonergan

Den kanadensiske jesuiten, teologen och filosofen Bernard Lonergan (1904-1984) hör till 1900-talets stora nordamerikanska katolska teologer. Karaktäristisk är det nära sambandet mellan filosofi och teologi i hans tänkande, som bland annat visar sig i hans så kallade transcendentala teologiska metod. Med utgångspunkt från några av hans centrala texter introducerar denna kurs till Lonergans tänkande, i synnerhet till hans teori om grunderna för kunskap om Gud. 

7,5 hp
Lokal undervisning, kvällstid, torsdagar 19:00–21:00
Kursledare: Ulf Jonsson

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Latin I

Kursen ger grundläggande kunskaper i det latinska språket, som övas genom läsning, översättning och förståelse av nybörjartexter och vissa centrala texter i den katolska teologin och liturgin från både äldre tid och nutid. Syftet är att uppnå grundläggande läsförståelse fokuserad på enklare efterklassiska latinska texter inom teologi, filosofi och kultur. I kursen ingår övningar i formlära och syntax samt läsning av kyrkolatinska texter.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Modul 3 (2020-01-13–2020-03-20)

Filosofins historia I

Kursen är en historisk introduktion till några av den västerländska filosofins viktigaste problem. Mot bakgrund av en översikt över den filosofiska diskussionen under antik, senantik och medeltid undersöker vi ett antal problemställningar i detalj genom studium av originaltexter av tänkare som Platon, Aristoteles, Augustinus, Anselm och Thomas av Aquino. Tonvikt läggs vid klassiska reflektioner kring människan och kring verklighetens fundamentala struktur.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Tomas Ekenberg

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Estetik I

Estetiken grundades som disciplin på 1700-talet och kan sägas vara läran om det upplevt vackra eller sköna. Kursen ger utifrån några centrala begrepp som ”konst” och ”det sköna” en historisk inblick i estetiken från Platon till 1800-talets slut. Syftet är att ge en grundläggande orientering i konstens filosofi och dess historia. Om möjlighet ges, ingår en utställning, konsert eller teaterföreställning.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Allmän etik

Det finns ett stort intresse för etik inom t.ex. vård och politik, och alltmer uppmärksammas också den religiöst inspirerade etikens betydelse i politiska och etniska konflikter. Vad är en god människa? Varför ska vi handla moraliskt? Vilka hållbara skäl kan anföras för moraliska omdömen? Finns det en särskild etik för lagstiftning, och vad utmärker i så fall den? Kursen ger grundläggande orientering om etik och etiska teorier. 

7,5 hp
Halvdistans

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Theological Ethics

Every day headlines jar us with news about profound ethical issues. All of us face moral dilemmas. But just how do we make our moral decisions? How may we discern between right and wrong? In this course, we will consider an approach that attempts to combine the best of both philosophical and theological perspectives. The course treats important themes in the intersection of theology, philosophical reflection, and human experience.

7,5 hp
Half-distance

Admission requirements: General entry requirements for university studies. 

Sakramenten och kyrkans liv

Sakramenten är förtätade symboler och symboliska handlingar som för den kristna kyrkan också reellt förmedlar det som de betecknar. I kursen behandlas sakramenten ur teologisk synpunkt. Vi studerar hur synen på sakrament och sakramentsbegrepp har växt fram och förändrats genom tiderna och kommit att skilja sig åt i olika kristna traditioner. Vi reflekterar över dogmatikens sätt att formulera vad sakramenten betyder, vilken plats de har i den kristna tron som helhet och vilken roll de spelar i kyrkans och enskilda kristnas liv.

7,5 hp
Halvdistans
Kursledare: Tomas Orylski

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kyrkans historia I

Kursen ger en introduktion till kyrkans framväxt och utveckling under antiken och medeltiden. Ett urval av kyrkofädernas texter ger en inblick i den tidiga kyrkans teologi. Klosterrörelsens andliga och akademiska betydelse från 500-talet och framåt studeras. Universitetsvärlden under högmedeltiden och dess roll för kritiskt tänkande och filosofiskt präglade teologi behandlas. Kursdeltagarna får tolka grundtexter och sätta in dem i ett historiskt sammanhang.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Saint Birgitta and the City of God

This course explores political theology of St. Birgitta of Sweden (1303–1373) as presented in her own writings, The Revelations, read in Swedish and English translation, consulting the original Latin version. Are Birgitta’s political and social ideas still relevant for today’s Christian communities? Or are they just a token of good old Middle Ages? As we progress with these questions, we direct our focus to one of Birgitta’s sources of inspiration, Augustine’s City of God.

7,5 hp
Half-distance with meetings in Vadstena 31 January to 2 February and 28 February to 1 March 2020
Course leader: Emilia Zochowska

Admission requirements: General entry requirements for university studies. 

Maria i ortodox tradition

I ortodox kristen tradition framställs Maria som Gudsmoder. Hon hälsas som den allraheligaste, som Gudsföderska och ständig jungfru. Hennes roll är aktiv och beskyddande. Kursen behandlar Marias livscykel i hymner, ikoner, homilier och liturgisk praktik utifrån den senaste forskningen. Särskild vikt läggs vid bildspråk, berättande och lovsång i liturgiska texter från bysantinsk tid. Vad menas med Gudsmoderns trädgård, källa och stad? Hur används Maria i modern kultur?

7,5 hp
Halvdistans
Kursledare: Helena Bodin

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Ethnographic Imaginations

An introduction to the creation of accounts of other people’s lives, through writing, video and other media. Exercises encourage experimentation in diverse genres as well as the development of a personal voice. Lectures, films, and in-class interviews with innovative ethnographers prepare students to undertake collaborative fieldwork in the local area, at such sites as churches, mosques, convents and charitable organizations.

7,5 hp
Lokal undervisning
Course leader: Brian Palmer

Admission requirements: General entry requirements for university studies. 

Modul 4 (2020-03-23–2020-05-29)

Filosofins historia II

Kursen utgör en introduktion till filosofins historia från 1600-talet till nutid (1900-talets början). Syftet är att få en grundläggande förståelse för nya tidens rationalism och empirism tack vare naturvetenskapens revolution och upplysningens förnuftstro. Vi försöker även att förstå uppkomsten av olika postkantianska strömningar och tendenser. Några av de största tänkarnas grundtexter från olika sekel studeras och diskuteras mer ingående.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Estetik II

I denna fortsättningskurs i estetik studeras centrala författarskap, begrepp och problemformuleringar ur (främst) den kontinentala samtida estetiska traditionen. Kursen är tematiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida teoribildningar efter 1900. Men kursens uppläggning bestäms också av vilka delar och inslag i 1900-talets estetik kursdeltagarna vill fördjupa sig i. Varje studerande väljer nämligen en inriktning att specialstudera.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Christine Zyka

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Frankfurtskolan: ideologikritik, kulturkritik, kunskapskritik

Frankfurtskolan växte fram på 1920-talet ur Institutet för socialforskning vid universitetet i Frankfurt. Till forskningsinstitutet, som hade en uttalat tvärvetenskaplig och politiskt radikal profil, knöts ekonomer, sociologer, filosofer och psykologer. I kursen står Frankfurtskolans ledande filosofer i centrum: Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse och Jürgen Habermas. I kursen behandlas såväl centrala tankegångar inom Frankfurtskolan som dess betydelse för senare tänkande.

7,5 hp
Halvdistans
Kursledare: Lars-Olof Åhlberg

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Naturvetenskap och religion

Förhållandet mellan religion och naturvetenskap studeras i denna kurs ur både historiskt och systematiskt perspektiv. Olika sätt att förstå naturvetenskapens arbetsmetoder, som till exempel Kuhns paradigmteori och reduktionistisk scientism, relateras till frågor om religiösa övertygelsers hermeneutik. I synnerhet belyses frågor om samtida kosmologis och biologis relevans för religiösa tolkningar av verkligheten.

7,5 hp
Halvdistans
Kursledare: Ulf Jonsson

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Samtida världsåskådningar och religioner

Kursen utgör en allmän introduktion till världsåskådningar och religioner i den moderna, globala världen. Dessa studeras i såväl historiskt som samtida perspektiv. Frågan om hur samhälle och religion/världsåskådning påverkar varandra i olika sociala och historiska kontexter belyses. Kursen kommer även att introducera religionernas roll i dagens Sverige. Vidare kommer fältet religionsdialog belysas från olika historiska och samtida perspektiv. Samtida diskussioner kring begrepp som det sekulära, post-sekularism, re-mytologisering mm. kommer även att diskuteras. 

7,5 hp
Halvdistans

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Anden och andens verk

För den kristna kyrkan är Anden en påtaglig men samtidigt svårfångad realitet. Kursen behandlar hur tron på Anden och det teologiska tänkandet kring Anden och Andens verk har formats och tagit gestalt under tidernas lopp, alltifrån grunderna i Gamla och Nya testamentet via fornkyrkans läroutformning fram till nutiden. Dessutom får deltagarna tränga in i de ofta dryftade frågorna kring samverkan mellan gudomligt och mänskligt, nåd och natur.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Tomas Orylski

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kyrkans historia II

Kursen ger en översikt över kyrkans utbredning och omvandling från 1500-talet fram till nutiden. Reformationerna, upplysningen och konfessionaliseringen samt utvecklingen från 1800-talets mitt till Andra Vatikankonciliet uppmärksammas särskilt. Den kristna kyrkans tillväxt i områden som Afrika, Asien och Latinamerika behandlas också. Deltagarna får öva sin förmåga att tolka och värdera historiska källor utifrån källkritik och historisk teori och metod.

7,5 hp
Lokal undervisning och halvdistans

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Catholic Social Teaching

This course provides a historical, theoretical and practical overview of the principles and themes of Catholic social teaching and social justice. It explores approaches of Catholic social responsibility through the official texts from 100 years of modern Catholic social teaching, as well as contemporary topics such as wealth and poverty, war and peace, and the question of the environmental responsibility.

7,5 hp
Half-distance with meetings in Uppsala  20–24 April 2020
Course leader: Oleh Kindiy

Admission requirements: General entry requirements for university studies.