Masterutbildning

I samarbete med Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo erbjuder Newmaninstitutet en masterutbildning i teologi. Den är helt och hållet förlagd till Uppsala med Newmaninstitutets egna lärare som handledare. Masterutbildningen ger studenter med kandidatexamen i teologi fördjupning inom teologins olika områden.

Fyra obligatoriska kurser (Metodkurs; Systematisk teologi, fördjupning; Kyrkohistoria, fördjupning; Nya testamentets hermeneutik) och fyra valbara kurser, alla om 7,5 hp, ingår. Masterprogrammets huvuddel utgörs av en uppsats om 60 hp inom huvudområdet teologi. Newmaninstitutet erbjuder handledning inom de flesta av teologins områden.

För ytterligare information kontakta programansvarig Mathias Nygaard (mathias.nygaard@newman.se)

Kurser höstterminen 2019

Modul 1 (2019-08-26 — 2019-11-01)

Metodkurs i teologi 

Kursen består av tre delar. Den första ger en kort introduktion och övning i akademiskt skrivande. Den andra delen ger en översikt över metoder och vetenskapsteorier som är relevanta för teologi och religionsvetenskap. I tredje delen sker ett djupare studium av den historisk-kritiska metoden och hermeneutiken. 

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala torsdag 12 september och onsdag 9 oktober.

Kursledare: Gösta Hallonsten
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet A1

Modul 2 (2019-11-04 — 2020-01-10)

Nytestamentlig hermeneutik 

Med utgångspunkt i en allmän orientering kring de bibliska texternas utläggningshistoria i judisk och kristen tradition behandlar kursen olika sätt att tolka och tillämpa nytestamentliga texter i historia och nutid. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den moderna historisk-kritiska bibelforskningen och dess hermeneutiska implikationer.

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala torsdagarna 7 november och 5 december

Kursledare: Mathias Nygaard
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet A1 

Kurser vårterminen 2020

Modul 3 (2020-01-13 — 2020-03-20)

Fördjupningskurs i systematisk teologi – dogmatik

Kursen ger en grundlig skolning i nutida systematiskt-teologiskt tänkande utifrån några valda huvudkonceptioner. Därvid uppmärksammas särskilt metodfrågor, förhållandet mellan historisk utläggning och filosofiskt tänkande, och konfessionella skillnader i teologiska ansatser. Upplysningens och romantikens betydelse för såväl evangelisk som katolsk teologi belyses särskilt. 

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala.

Modul 4 (2020-03-23 — 2020-05-29)

Kyrkohistoriska epoker: värdering och omvärdering

I kursen studeras, mot bakgrund av utvecklingen från 1450 och framåt, den kristna kyrkans förändring, förnyelse och splittring genom de reformer som successivt aktualiserades under perioden (både de olika protestantiska som de katolska reformerna kommer att aktualiseras i litteratur och undervisning), dessutom kommer studenterna att få reflektera över – med hjälp av grundboken — vilka ”oavsiktliga” förändringar som reformerna kan hävdas ha åstadkommit. I samband med detta diskuteras historieteoretiska frågor, källkritik och föra en kritisk diskussion kring metoder, källtolkning, källanvändning och historiesyn. Tillika ska studenterna alltså välja ett eget fördjupningsområde, det kan röra sig om:  

* de arianska striderna under 300-400-talen 

*  någon av reformationerna under tidigt modern tid (ca 1450-1550-talen) 

*  upplysningens religionskritik och deismens (och ateismens) framväxt, 

*  romantikens reaktion mot upplysningstänkandet och restaurerandes av religionen 

*  John Henry Newman och oxfordrörelsen vilja att ”rekatolicera” engelskt kyrkoliv, liksom trons historiska fundament och utveckling 

7,5 hp
Halvdistans med träffar i Uppsala.