Masterutbildning

I samarbete med Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo erbjuder Newmaninstitutet en masterutbildning i teologi. Den är helt och hållet förlagd till Uppsala med Newmaninstitutets egna lärare som handledare. Masterutbildningen ger studenter med kandidatexamen i teologi fördjupning inom teologins olika områden.

Fyra obligatoriska kurser (Metodkurs; Systematisk teologi, fördjupning; Kyrkohistoria, fördjupning; Nya testamentets hermeneutik) och fyra valbara kurser, alla om 7,5 hp, ingår. Masterprogrammets huvuddel utgörs av en uppsats om 60 hp inom huvudområdet teologi. Newmaninstitutet erbjuder handledning inom de flesta av teologins områden.

För ytterligare information kontakta programansvarig Mathias Nygaard (mathias.nygaard@newman.se)

Kurser höstterminen 2019

Modul 1 (2019-08-26—2019-11-01)

Metodkurs i teologi 

Kursen består av tre delar. Den första ger en kort introduktion och övning i akademiskt skrivande. Den andra delen ger en översikt över metoder och vetenskapsteorier som är relevanta för teologi och religionsvetenskap. I tredje delen sker ett djupare studium av den historisk-kritiska metoden och hermeneutiken. 

7,5 hp
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala torsdag 12 september och onsdag 9 oktober.

Kursledare: Gösta Hallonsten
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet A1.
Se även kursplanen.

Modul 2 (2019-11-04—2020-01-10)

Nytestamentlig hermeneutik 

Med utgångspunkt i en allmän orientering kring de bibliska texternas utläggningshistoria i judisk och kristen tradition behandlar kursen olika sätt att tolka och tillämpa nytestamentliga texter i historia och nutid. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den moderna historisk-kritiska bibelforskningen och dess hermeneutiska implikationer.

7,5 hp
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala torsdagarna 7 november och 5 december

Kursledare: Mathias Nygaard
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet A1.
Se även kursplanen.

Kurser vårterminen 2020

Modul 3 (2020-01-13—2020-03-20)

Fördjupningskurs i systematisk teologi – dogmatik

Kursen ger en grundlig skolning i nutida systematiskt-teologiskt tänkande utifrån några valda huvudkonceptioner. Därvid uppmärksammas särskilt metodfrågor, förhållandet mellan historisk utläggning och filosofiskt tänkande, och konfessionella skillnader i teologiska ansatser. Upplysningens och romantikens betydelse för såväl evangelisk som katolsk teologi belyses särskilt. 

7,5 hp
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 26-27 februari (OBS! Ändrat datum)

Kursledare: Mårten Björk
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet A1 .
Se även kursplanen.

Modul 4 (2020-03-23—2020-05-29)

Kyrkohistoria Fördjupning: Medeltida Kvinnliga Mystiker

Kursen ger en introduktion i den medeltida kvinnliga mysticismen, särskild Hildegard av Bingen, Birgitta av Vadstena, och Katrin av Siena. Såväl den historiska kontexten som deras teologiska produktion kommer att vara föremål för reflektion. Dessa kvinnor, och en mängd andra med dom, hade en framträdande roll i medeltidens religiösa liv, som lärare, andliga vägledare, och ibland även som politiska aktörer. Kursen kommer att lägga särskild vikt vid den religiösa erfarenhetens roll, båda i teologiskt och retoriskt hänseende.

7,5 hp
Halvdistans med obligatoriska träffar 16 april (i Vadstena) och 14 maj (i Uppsala).

Kursledare: Magnus Nyman
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet A1.
Se även kursplanen.