Östkyrkostudier

 

Patristic Eco-Theology

Period: Modul 1 (29/8–-4/11)

Ämnen: Kurser på engelskaTeologi

Since the second half of the twentieth century, Judeo-Christianity was criticized with being one of the main triggers for the modern ecological crisis. Hence, there has been an increasing interest in examining the relationship of Scripture, Church Fathers and contemporary Roman Catholic, Protestant, and Eastern Orthodox traditions to ecological issues facing contemporary society. In this course, we will discuss theories and perspectives from the biblical and theological traditions, with a special focus on the patristic and neopatristic sources, in order to build a dialogue with modern ecological issues and seek their resolution.

7.5 ECTS, THEOLOGY

Partial distance with classroom instruction in Uppsala: October 3 to 7, 9 am – 1 pm

Instructor: Oleh Kindiy.

Ecumenical Theology – Contemporary Rapprochement Between Christian East and West

Period: Modul 2 (7/11–13/1)

Ämnen: Kurser på engelskaTeologi

In the last century the Catholic Church underwent a number of substantial changes in its own ecclesiological self-perception, and went through a process of radical reexamination of its attitudes towards other Churches. Since the time of the Second Vatican Council, which marked the beginning of the so-called “Dialogue of Love,” there have been many attempts aimed at rapprochement between Christian East and West and reestablishment of the visible communion between the Catholic and Orthodox Churches. At the same it was clearly reaffirmed by the Council that the Catholic Church in itself is a Communion of equal in dignity Particular Churches, each with its own identity and vocation. The course will be dedicated to the analysis of different stages of ecumenical relations between Christian East and West, with special interest to the role played in this dialogue by the Eastern Catholic Churches. A number of controversial issues such as “uniatism,” “ecclesial particularity,” “Sister-Churches,” etc. will be addressed in the course in order to arrive at an understanding of the authentic nature and mission of the Church as unity in diversity in the image of the Holy Trinity.

7.5 ECTS, Theology

Uppsala: blended learning with intensive tuition Monday, December 5, through Friday, December 9, 9 am – 1 pm (Tuesday 12 pm – 4 pm) (NB! changed times)

Instructor: Yuriy Sakvuk

Ortodoxa ikoner i modern litteratur

Period: Modul 2 (7/11–13/1)

Ämnen: KulturTeologi

Kursen behandlar modern skönlitteratur – lyrik, noveller och romaner – och dess relation till ortodoxa ikoner. Mot bakgrund av det sena 1800-talets ryska litteratur studeras det växande intresset för ikoner inom 1900-talets och det tidiga 2000-talets öst- och västeuropeiska litteratur, med betoning på några framträdande svenska författarskap, fram till postmodern kulturteori. Kursen bygger på en bred förståelse av ikonbegreppet som innefattar inte bara bildkonst utan även hymnografi, kyrkoarkitektur och ortodoxt kristen liturgisk praktik. Den ger en grundläggande orientering i ortodox ikonteologi och estetik på bysantinsk grund, i litteraturvetenskaplig metod och i intermediala studier på semiotisk grund. Deltagarna får öva sin förmåga att redogöra för tidigare forskning inom området och att formulera egna analyser och tolkningar av samspelet mellan modern litteratur och ortodoxa ikoner.

7,5 hp

Uppsala: måndagar och onsdagar 13-15

Halvdistans: onsdagarna 16 november och 14 december

Kursledare: Helena Bodin

Kyrkorätt i fornkyrkan och Ortodoxa kyrkan

Period: Modul 3 (16/1–24/3)

Ämne: Teologi

Kyrkorätten eller den kanoniska rätten är kyrkans egen rättsordning som utifrån dess uppdrag reglerar dess organisation och verksamhet. Kursen ger kunskap om kyrkorätten som utvecklades under ledning av de sju ekumeniska koncilierna i fornkyrkan och Bysans. Kursen tar också upp receptionen av den tidiga och bysantinska kyrkorätten i de ortodoxa kyrkornas nutida kyrkorätt. Kursens fokus är kyrkliga rättskällor, institutioner, rättstolkning och rättsanvändning i fornkyrkan, Bysans och de nutida ortodoxa kyrkorna.

7,5 hp

Halvdistans med undervisning i Uppsala 6 februari och 6 mars

Kursledare: David Heith-Stade

Utvecklingslinjer i tidig kristendom. Patristik I

Period: Modul 4 (27/3–2/6)

Ämne: Teologi

Fornkyrkan har stor aktualitet i våra dagar för teologi, ekumenik och andligt liv. Kursen ger kunskaper om kristendomens tidiga utveckling och om de gestalter som formade dess framtid. bakgrunden till den ”ortodoxa” kristendomens etablering i konkurrens med andra strömningar granskas. Ett urval teman, bland annat treenighetsläran och kristologin, studeras mera ingående. Deltagarna får öva förmågan att tolka tidiga kristna texter och bilder. 

7,5 hp

Uppsala: onsdagar 10-12 och fredagar 13-15

Kursledare: Anders Ekenbergostkyrk-top