Newmaninstitutet. Högskola för teologi, filosofi och kultur

teologi

Teologisk högskola i Uppsala

banner3

Modul 1 (19/1–27/3)

Kurser och moduler ht14-vt15

Teologi

Kyrkans historia II, nya tiden
I samband med en överblick över kyrkans utbredning och förändringar i kyrkans yttre och inre liv från 1500-talet till nutiden diskuteras frågor kring källkritik och historisk metod. Ett epok- och miljöinriktat studium ägnas åt i tur och ordning 1500-talets reformationer och deras efterverkningar, östkyrkornas historia, den katolska kyrkans förändringar fr.o.m. 1700-talet fram till nu och kristendomens utbredning och utveckling i tredje världen, särskilt under de två senaste århundrandena.
7,5 högskolepoäng.
Distans: Kursstart med obligatorisk närvaro måndagen den 19/1 kl. 16.00–18.00
Kursledare: Magnus Nyman

Utvecklingslinjer i tidig kristendom (Patristik I)
Fornkyrkan har stor aktualitet i våra dagar för teologi, ekumenik och andligt liv. Kursen ger kunskaper om kristendomens tidiga utveckling och om de gestalter som formade dess framtid. Bakgrunden till den ”ortodoxa” kristendomens etablering i konkurrens med andra strömningar granskas. Ett urval teman, bland annat treenighetsläran och kristologin, studeras mera ingående. Deltagarna får öva förmågan att tolka tidiga kristna texter och bilder.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: måndagar 14.00-16.00 och onsdagar 10.00-12.00.
Halvdistans: 9/2 och 9/3 (10.00-18.00).
Kursledare: Anders Ekenberg

 

Filosofi

Filosofins historia I, antiken och medeltiden
Kursen behandlar några av den västerländska filosofins viktigaste problem. Mot bakgrund av den filosofiska diskussionen under antik, senantik och medeltid undersöker vi ett antal problem genom studium av originaltexter av Platon, Aristoteles, Boethius, Augustinus, Anselm, Thomas av Aquino m.fl. Tonvikt läggs vid klassiska uppfattningar om filosofins natur och möjligheter, funderingar kring människans plats i världen samt teorier om verklighetens fundamentala struktur.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: tisdagar 14.00-16.00 och fredagar 10.00-12.00.
Halvdistans: 6/2 och 13/3 (kl. 10.00-18.00).
Kursledare: Tomas Ekenberg

Fundamentalteologi
Fundamentalteologin handlar om grundläggande teologiska frågor som: Vem är Gud? Vad menas med ”tro” och ”uppenbarelse”? Har människan en medfödd längtan till Gud? Hur verkar Gud i världen? I kursen behandlas också frågor om Jesus som Guds uppenbarelse, kyrkan som trosgemenskap, bibeltolkning och dogmutveckling, kyrkans läroämbete, kristendomen och de andra religionerna, liksom frågor om trons förnuftighet och visshet.
7,5 högskolepoäng.
Stockholm: måndagar och onsdagar 19.15-21.00.
Distans: obligatorisk träff vid första kurstillfället, måndag 19 jan.
Kursledare: Gösta Hallonsten och Ulf Jonsson

Språkfilosofi och teologisk hermeneutik
Människan kommunicerar sina tankar genom ett språk som bygger på meningsbärande symboler. Under kursen får den studerande stifta bekantskap med språkets tre strukturella nivåer: syntax, semantik och pragmatik. De viktigaste språkfilosofiska begreppen introduceras och kursen tar i synnerhet upp språkets förhållande till verkligheten och till den talande. Även grundproblemen i den teologiska hermeneutiken i historia och nutid behandlas.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: måndagar 14.00-16.00 och onsdagar 10.00-12.00.
Halvdistans: 9/2 och 23/3 (kl. 10.00-18.00).
Kursledare: Erik Åkerlund

Vetenskapsteori med naturfilosofi
Vetenskaperna intar en framträdande plats i nutidens tänkande, liksom i dagens samhälle generellt. I denna kurs tittar vi närmare på de olika vetenskapernas kunskapsanspråk och metoder. I vilken mening kan vetenskaperna sägas ge kunskap? Vilka anspråk gör vetenskaperna på att beskriva verkligheten? Och vilka är den vetenskapliga metodernas möjligheter och gränser? Bara genom en sådan analys kan vetenskapliga kunskapsanspråk också ställas i relation till kunskapsanspråk inom andra områden.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: Onsdagar 16.00-18.00 och fredagar 14.00-16.00.
Halvdistans: 13/2 och 20/3 (kl. 10.00-18.00).
Kursledare: Erik Åkerlund

Teologiska kultur- och samhällsstudier

Holy Images and Worship in the Catholic Church
The tension between iconic and uniconic worship has always been present both across religions and within Christianity. Most famously, the biblical command forbidding the making of images has required a response that justifies their presence and role in worship, creating a tension that has, at various times, erupted into open controversy. In a world dominated by the visual, we will take a second look at the history of this development from a theological and anthropological perspective.
7,5 högskolepoäng
Uppsala: Måndagar kl. 10-12. 19/1- 5/6.
Första kurstillfället måndagen den 26/1 kl. 10.00–12.00
Kursen pågår under hela terminen.
Kursledare: Barbara Crostini

The making of Human Sacredness
Whether or not one considers people sacred in an absolute sense, one can analyze the cultural construction of human sacredness. What is it about the human being that is made inviolable, and how is that collective work accomplished, contested, and sometimes undone? We explore such questions by examining political and religious rituals, humanrights declarations, and the workings of general-welfare societies, as well as literature and film.
7,5 högskolepoäng.
Stockholm: måndagar kl. 18.00-20.30
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Brian Palmer

Övrigt

Uppsatsseminarium
Seminariet, som pågår med jämna mellanrum under hela terminen, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser i teologi eller filosofi och examensarbeten kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.
7,5 eller 15 högskolepoäng.
Pågår under hela terminen.
Kursledare: Gösta Hallonsten

Modul 2 (30/3–5/6)

Teologi

Ecklesiologi med mariologi
Kursen ger en orientering i föreläsningsform om kyrkosynens växlingar under historiens lopp, från bibliska utsagor om Guds folk via kyrkofäderna, medeltiden fram till nya tiden och Andra Vatikankonciliets ecklesiologiska utsagor. Dessutom ges i föreläsningsform en orientering om huvudlinjer i nutida katolsk mariologi. Deltagarna inbjuds vidare till reflektion över situationen för den katolska kyrkan i de nordiska länderna och över viktiga problem i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Några textseminarier ägnas åt texter från Pius XII och Andra Vatikankonciliet.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: tisdagar 14.00-16.00 och torsdagar 10.00-12.00.
Halvdistans: 21/4 och 26/5 (10.00-18.00).
Kursledare: Tomas Orylski

Teologisk antropologi
Kristen tro är i första hand tro på Gud. Ändå är teologin i stor utsträckning en reflektion över människan och hennes plats i Guds plan. Som teologisk disciplin är teologisk antropologi ett ganska nytt fenomen. Klassiska ämnen som skapelsen, syndafallet, frälsningen, nåden, den fria viljan och eskatologin behandlas, men det sker utifrån frågeställningen vad det säger om människan. Under kursen tas dessutom nutida frågor och utmaningar upp som evolutionsläran, ekologin och genusfrågorna. Människan som person är också ett centralt tema.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: 9/4: 13-17 och 10/4: 10-12.
23/4: 13-17 och 24/4: 10-12.
7/5: 13-17 och 8/5 10-12.
21/5: 13-17 och 22/5: 10-12.
Halvdistans: 9/4 och 7/5 (10.00-18.00).
Kursledare: Gösta Hallonsten

Introduction to Canon Law
Kursen ägnas åt grundfrågor inom den kanoniska rätten, dvs. den katolska kyrkans rättsordning och kyrkolag. Frågor som varför kyrkan behöver en juridisk ordning behandlas, och kyrkolagens normer på olika områden tas upp. Likaså berörs sambandet mellan kyrkosyn och kyrkolag och frågor kring auktoritet och auktoritetsutövning i kyrkan.
3,75 högskolepoäng.
Halvdistans: 25-26/4.
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Michael Mullaney

Samtida religioner och världsåskådningar
Kursen utgör en allmän introduktion till världsåskådningar och religioner i den moderna, globala världen. Dessa studeras i såväl historiskt som samtida perspektiv. Betoning läggs på hur samhälle och religion/världsåskådning påverkar varandra i olika sociala och historiska kontexter. Religionernas roll i dagens Sverige belyses, liksom deras roll i andra samhällen. Faktorer som migration, sociala medier etc. och deras betydelse för religioners/världsåskådningar i ett multikulturellt och pluralistiskt samhälle diskuteras. Viss betoning läggs vid islam, judendom samt moderna ateistiska grupperingar och strömningar.
7,5 högskolepoäng.
Vadstena: 17-19/4 och 8-10/5
Kursledare: Hedvig Larsson

Filosofi

Filosofins historia II, nya tiden
Västerlandets världssyn har sina rötter i den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Kursen ger en översikt över nya tidens rationalism och empirism, därefter Kants ”kopernikanska revolution” och dess efterverkningar. Fokus ligger på problem som fortfarande diskuteras i filosofin: kunskapsteori, vetenskapernas inbördes relation, människans natur, etikens grundvalar. Vi studerar och diskuterar texter av tänkare som Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume och Kant.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: onsdagar 14.00-16.00 och fredagar 10.00-12.00.
Halvdistans: 17/4 och 8/5 kl. 10.00-18.00.
Kursledare: Tomas Ekenberg

Medeltidens filosofi
Kursen avser att ge en idéhistorisk introduktion till medeltida filosofiskt tänkande insatt i den relevanta historiska kontexten. Vi lär känna de viktigaste personerna (med viss tyngdpunkt på Thomas av Aquino), rörelserna och frågeställningarna. Kursen analyserar det filosofiska tänkandet mot bakgrund av de religiösa, kulturella, och politiska ramarna. Kursen uppmärksammar de institutioner som är av betydelse för det intellektuella livet: kloster, katedralskolor och universitet. I fokus står uppfattningar om människan, samhället, naturen, kosmos och meningen med existensen, allt mot bakgrund av det filosofiska tänkandets antika bakgrund och arvet från Platon, Aristoteles och de klassiska filosofskolorna.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: tisdagar 10.00-12.00 och onsdagar 14.00-16.00.
Kursledare: Magnus Nyman

Metafysik och ontologi
Varje religion förutsätter vissa metafysiska, ontologiska och kosmologiska antaganden. Kursen tar upp sådana teorier, förtydligar deras förutsättningar och granskar deras hållbarhet med filosofiska medel. Bland annat behandlas förutsättningarna bakom panteismen, deismen, teismen och ateismen, frågan om alltings enhet/mångfald, förhållandet mellan varat, sanningen och godheten, frågor om rummets och tidens betydelse, problemet evolution/intelligent design och andra relevanta frågor.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: måndagar 19.00-21.00
Kursledare: Erik Åkerlund

Simone Weil: att handla uppmärksamt
”Själens kraft består i att vara uppmärksam” skriver Simone Weil (1909–1943). För denna franska 1900-talsfilosof utgör begreppet uppmärksamhet ett nyckelord för såväl handling som kunskap. På ett originellt sätt förenar hon insikt med konkret arbete, skönhet med den bistra och olyckliga verkligheten, politik med metafysik. Kursen är tänkt som en läskurs och utgår från de svenska översättningarna Personen och det heliga och Väntan på Gud. Deltagarna får även möjlighet att bekanta sig med Simone Weils viktigaste filosofiska begrepp och biografi. Vidare får de möjlighet att jämföra några av Weils tankar med de samtida kvinnliga filosoferna Hannah Arendt och Edith Stein.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: fredagar (kl. 9.00-12.00, 13.00-14.00.
Distans: obligatorisk träff i Stockholm 8/5 kl. 10.00-13.00
Kursledare: Christine Zyka

 

Teologiska kultur- och samhällsstudier

Catholic social teaching and social justice – an overview
Kursen ger en historisk, teoretisk och praktisk översikt över katolska kyrkans socialetiska principer och teman. Den utforskar metoder för socialt ansvar genom studiet av den moderna katolska kyrkans socialetiska officiella dokument de senaste hundra åren. Kursen belyser även samtida ämnen som valmöjligheter för de fattiga, rättvisa och fred, värdigt arbete, det mänskliga livets okränkbarhet och personens värdighet. Ämnena är illustrerade med
tillämpade katolska och sociala handlingsexempel.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: måndagar 16.00-18.00 och fredagar 10.00-12.00.
Halvdistans: 24/4 och 22/5 (kl. 10.00-18.00).
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Christoph Hermann

Franciskansk spiritualitet – från guds lille fattige Franciskus till ekologi i dag
Den nuvarande påvens namnval, Franciskus, illustrerar att franciskansk spiritualitet är aktuell. Kursen ger ett historiskt och källkritiskt porträtt av Franciskus av Assisi, Bonaventura och Klara av Assisi, och den tid de levde i. Med hjälp av senare tids forskningsrön på området ser vi hur Jesus Kristus, skapelsen, evolutionen och kontemplation hänger ihop. Sambanden mellan fattigdomsideal, livsval och ekologisk hållbarhet friläggs.
7,5 högskolepoäng.
Uppsala: tisdagar och onsdagar 16.00-18.00.
Halvdistans: 15/4 och 6/5 (10.00-18.00).
Kursledare: Fredrik Heiding

Häxprocesser och minneskultur
I början av Nya tiden drog häxprocesserna fram över Europa. I Sverige blossade de upp i slutet av 1600-talet. Vilken roll spelade barnen, kyrkan, läskunnigheten, synen på magi och sexualitet? Vad berättar domstolsprotokollen? Ur ett genus- och maktperspektiv och mot bakgrund av den historiska situationen studerar vi nutida skönlitteratur och populärkultur där kvinnor som utpekats som häxor spelar en viktig roll. Om intresse finns gör vi en exkursion till Ådalen i Ångermanland för att studera minneskulturen på plats.
7,5 högskolepoäng.
Stockholm: Undervisning torsdagar 16/4-28/5 kl. 18.00-21.00.
Möjlighet till exkursion 14-17/5.
Kursledare: Helena Bodin

Top

Ny webb kommer inom kort