Mötesplats Arkiv

Program våren 2020

Måndag 17 februari 19.00 ”När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga” (Newmaninstitutets aula)

Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi och Michelle Mope Andersson, professor i katolsk teologi och kultur vid St Mikaels teologiska seminarium i Peking.

Materiell välfärd och existentiell hållbarhet går inte hand i hand. Vi omges av ett överflöd av prylar och ett larmande utbud av underhållning och distraktioner. Samtidigt tystnar samtalen, det sociala kittet krackelerar och klimatet hotas av kollaps. Vad fattas oss?

”Människan är religiös, inte för att hon bär på vissa trosföreställningar utan för att hennes längtan efter att bli hel är inskriven i själva hennes väsen”, menar Mikael Kurkiala och argumenterar för behovet av ett existentiellt språk som ger människan tillhörighet i världen.

Med utgångspunkt i sin aktuella bok reflekterar Mikael över ”människoblivandets” villkor i en sekulariserad samtid. Vilka existentiella resurser står oss till buds och vilka hinder ställer sig i vägen? Vad händer när livet allt mer betraktas som en marknadsplats och tempot skruvas upp? Och kan vi bereda en plats dit själen kan återvända?

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi, forskare, verksam vid Svenska kyrkans forskningsavdelnng och författare.

Respondent är Michelle Mope Andersson som jobbar med existentiell hälsa och andlig vägledning i Sankta Eugenia, en katolsk församling i Stockholm, utifrån den ignatianska andliga vägledningstraditionen.

Hennes doktorsavhandling i pastoralt arbete fokuserade på bruket av konst och kultur i försoningsprocesser. Tidigare har hon arbetat med krishantering för FN, bland annat i Nordkorea. Numera är Michelle professor i spiritualitet och katolsk kultur vid prästseminariet St Michael i Peking, Kina.

Måndag 11 maj 19.00 ”Etty Hillesum: liv, tankar, tolkning” OBS! Digitalt

Etty Hillesums (1914- 1943) liv och öde berör och upprör många människor. Hon mördades som miljontals andra judar i Auschwitz men försvinner inte i den anonyma massan tack vare de dagböcker som första gången gavs ut 1979. Sedan dess fascineras eller provoceras läsarna av en judinna och frigjord kvinna som med förintelsemaskineriet framför ögonen kan påstå att livet är skönt och meningsfullt. Etty rör upp gängse uppfattningar om förtryck, hat, våld, kärlek och tro. Som koncentrationslägrets »tänkande hjärta« bevarade hon sin inre frihet under yttre tvång.

Denna kväll kommer Dominik Terstriep och Maria Essunger att lägga fram och samtala om sin förståelse av Etty Hillesum.

Dominik Terstriep är kyrkoherde i Sankta Eugenia i Stockholm och teologie doktor. Under 2019 kom Dominik ut med boken Etty Hillesum: liv, tankar, tolkning. (Artos 2019)

Maria Essunger är lektor och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet och har bland annat författat en analys av Etty Hillesums gudsförståelse i boken The Ethics and Religious Philosophy of Etty Hillesum.

Program hösten 2019: ”Sanningens många dimensioner”

Under hösten 2019 är temat sanning: Hur kan vi förstå sanning på ett sätt som varken innebär relativism eller som begränsar sanningen till det vi kan vetenskapligt bevisa? Om verkligheten inrymmer både existentiella och moraliska – och kanske religiösa – dimensioner, vad för slags sanningsbegrepp behövs då? 

Måndag 16 september 19.00: Filosofin och sökandet efter meningen med livet (Newmaninstitutets aula)

Tomas Ekenberg, lektor och docent i filosofi vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet talar om filosofins existentiella relevans i de antika filosofiskolorna. Enligt filosofihistorikern Pierre Hadot var filosofin för de antika filosoferna nära förbunden med frågan om hur man lever ett gott liv. 

Måndag 14 oktober: Mellan objektivism och subjektivism: ett samtal om kunskap och sanning (Newmaninstitutets aula)

Ett samtal mellan Jonna Bornemark, lektor och docent i filosofi vid Södertörns högskola, Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Jonna Bornemark kom 2018 ut med boken Det omätbaras renässans där hon pläderar för att det finns flera former av kunskap, däribland det omätbara vetandet.

Ulf Jonsson gav 2018 ut boken Med tanke på tron om fundamentalteologi, som undersöker de filosofiska förutsättningarna och implikationerna av religiös tro.

Åsa Wikforss diskuterar i sin bok Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender från 2017 fenomen som faktaresistens i relation till naturvetenskaplig kunskap.

Måndag 18 november 19.00 Moralisk sanning, skuld och försoning (Humanistiska teatern, Uppsala universitet)

Ulrica Fritzson, teolog och präst i Svenska kyrkan, talar om resultaten från sin avhandling Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödat henne (2017), om försoningsprocesser mellan offer och förövare i Sydafrika utifrån religionsfilosofen Martin Bubers begrepp ”existentiell skuld”. Enligt Buber kan sådan skuld försonas enbart om den identifieras, erkänns och kommuniceras i mötet med den som förövaren skadat.