Om oss

Vad är Newmaninstitutet?

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala som grundades 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. På institutet bedriver vi undervisning och forskning med inriktning på teologi, filosofi och kultur. Vi har ett rikt utbud av kurser och utbildningsprogram inom dessa områden.

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala som bedriver undervisning och forskning med inriktning på teologi, filosofi och kultur.

Teologi

Vi erbjuder utbildning som ger gedigna teologiska kunskaper och grundläggande filosofisk skolning. Som en del av utbildningen undersöker vi även hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur. Se våra utbildningsprogram i teologi, A-kursen eller fristående kurser. Vi har också ett masterprogram i teologi.

Filosofi

Vi erbjuder en utbildning i filosofi som är unik i Sverige, för dig som vill fördjupa dig i förhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap. Se våra utbildningsprogram i filosofi, A-kursen eller fristående kurser.

Kultur

Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer, främst i förståelsen för hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik. Se vårt utbud av kurser.

Öppna föreläsningar

Newmaninstitutet bjuder också in allmänheten till föreläsningar, dels i egna arrangemang och dels som medarrangör i olika samarbeten. Vi vill synas i den offentliga debatten genom föredrag och artiklar och deltar årligen med egna seminarier vid Almedalsveckan.

Internationella nätverk

Newmaninstitutet samarbetar med filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen, främst i student- och fakultetsutbyten och i forskningsprojekt.

Newmaninstitutet är medlem i nätverken Kircher network – Jesuit Higher Education in Europe and the Near East och International Association of Jesuit Universities (IAJU).

Erasmus+

Newmaninstitutet är en del av Erasmus+ programmet, som underlättar utbyten av studenter och akademiker mellan länder.

Växelverkan mellan tradition och nutid

Kardinal JH Newman har gett namn åt vårt institut i Uppsala, en högskola som bedriver undervisning och forskning med inriktning på teologi, filosofi och kultur.

“To live is to change, and to be perfect is to have changed often.”

Förebild för Newmaninstitutets verksamhet är teologen och filosofen John Henry Newman (1801–1890), en engelsk konvertit som blev kardinal och som den 13 oktober 2019 helgonförklarades.

I sin tids kulturdebatt var han en klarsynt och orädd personlighet som hämtade inspiration både från den antika humanismen och kyrkans rika tradition – från kyrkofäderna och framåt. Han insåg värdet av den växelverkan som finns i tankeutbytet såväl mellan tradition och nutid, som mellan teologi, filosofi och olika kulturyttringar.

John Henry Newman var en av de tidigaste inspiratörerna till de strömningar som senare kom till uttryck i Andra Vatikankonciliet. Därmed bidrog han till den moderna katolska kyrkans roll som en kulturskapande kraft i samhället.

John Henry Newman var i sitt sammanhang en lyhörd, kritisk och konstruktiv samtalspartner. En sådan hållning vill vi att Newmaninstitutet ska bidra med till vår tids debatt. Därför är vår strävan att en lyhörd, kritisk och konstruktiv anda genomsyrar hela vår utbildningsverksamhet.

Vi som arbetar på Newmaninstitutet

Organisationen är enkel och det är lätt att få kontakt med dem som fattar beslut.

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala som bedriver undervisning och forskning med inriktning på teologi, filosofi och kultur.

Newmaninstitutet har en styrelse som består av företrädare för jesuiterna, samt valda representanter för både lärare och studenter.

Institutets kollegium fattar beslut om utbildningen och består av lärarna och valda studentrepresentanter. Till kollegiet hör också flera av våra timlärare.

Lär känna oss som arbetar på Newmaninstitutet. Vi svarar gärna på dina frågor!