Kurser HT 2020

Kurser som pågår hela terminen

Uppsatsseminariet

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

7,5 hp eller 15 hp, halvdistans: uppstart 31 augusti
Kursledare: Erik Åkerlund

Glädje, skratt och lek

Denna kurs behandlar glädje och lek ur teologisk, filosofisk och litterär synvinkel. Glädje hänger ihop med kreativitet och hållningen till med- och motgångar. Lekfullhetens betydelse kommer till uttryck i idén om såväl den lekande människan som en lekande Gud. Genom att analysera begreppen ser vi hur glädje och sorg, vishet och dårskap, lek och allvar, skratt och maktkritik ligger nära varandra. Vi studerar hur dessa frågor tas upp av Franciskus av Assisi, Erasmus av Rotterdam, Spinoza, Bachtin, Simone Weil och Hugo Rahner, i helgonvitor (om heliga dårar) och av moderna författare som skriver för barn och vuxna. Kursen examineras med en uppsats.

Ämnesområde: teologi, filosofi
7,5 hp, lokal undervisning på tisdagar kl. 19–21
Kursledare: Fredrik Heiding, Helena Bodin, Christine Zyka

Kurser som ges under Modul 1

Vecka 36–44

Kurser i teologi

Kärlek

Kärlek är ett centralt tema i kristen teologi, kanske till och med det mest centrala. Kärlek är också ett stort ämne eller tema i dagens västerländska kultur. Men vad är kärlek? Vad innebär en kristen förståelse av kärleksbegreppet, och hur hänger denna samman med föreställningarna om kärlek i den samtida kulturen? Hur förhåller sig Guds kärlek till den mänskliga kärleken? Och varför blir allting annat meningslöst utan kärleken?

Ämnesområde: systematisk teologi
7,5 hp, halvdistans: 16 september, 7 oktober
Kursledare: Tomas Orylski

Paulus och filosoferna

Kursen anknyter till det nyväckta intresset för Paulus i europeisk filosofi. Efter en introduktion av Paulus plats i sin historisk-filosofiska kontext tar kursen upp diskussioner kring moderna tänkares användande av Paulus texter. De har nyttjats för att föra diskussioner om till exempel materialism, subjektet och politisk universalism. Aktuella tänkare är exempelvis Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Alain Badiou och Slavoj Žižek.

Ämnesområde: filosofi, exegetisk teologi
7,5 hp, halvdistans: 8 september, 6 oktober
Kursledare: Mathias Nygaard

Introduktion till Gamla testamentet

Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Gamla testamentets tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Exempel på såväl äldre tolkningar som moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Gamla testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av gammaltestamentlig text.

Ämnesområde: exegetisk teologi
7,5 hp, halvdistans: 17 september, 8 oktober
Kursledare: Mathias Nygaard

Kurser i filosofi

Life, Soul & Consciousness

The discussion on consciousness is changing. Leading neuro- and cognitive scientists have been driven by their research to turn to older, often dismissed, religious and metaphysical ideas. They have even used the concept of the soul which classically entailed both life and consciousness. In this course we will discuss classical and contemporary texts on life, soul, and consciousness. We will especially examine the return of panpsychism, the notion that nature is saturated by consciousness, idealist ideas, the thought that reality in its fundamental sense is mental, and hylomorphism, the Aristotelean idea that the soul is the form of the body, in the contemporary discussion on life and mind.

Ämnesområde: filosofi, systematisk teologi
7,5 hp, halvdistans: 23–24 september
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Mårten Björk

Epistemology

What can we know? How can we be certain about anything? What are the sources of our knowledge? These are examples of questions in the field of epistemology. The course sets these questions in a historical context, and presents and analyzes some of the answers that philosophers have given to them.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, lokal undervisning på tisdagar och torsdagar kl. 13–15 samt halvdistans: 15 september, 13 oktober
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Erik Åkerlund

Pengarnas filosofi

Vi förstår alla vad pengar är. Eller mer precist: vi tror vi förstår vad pengar är tills vi börjar reflektera över saken. I vår tid spelar pengarna en så stor roll att man kunde betrakta dem som det moderna samhällslivets ”operativsystem”. Varför är det så? Vad är pengar, och varför är de viktiga för oss? I den här kursen försöker vi besvara dessa och andra närliggande frågor genom att närma oss fenomenet med hjälp av filosofisk reflektion.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, lokal undervisning på måndagar och torsdagar kl. 19–21
Kursledare: Tomas Ekenberg

Teologiska kultur- och samhällsstudier

Holy Images and Worship

What makes art so necessary to human beings that they give it up so reluctantly, yet they can also feel so passionate about what it should not be? What is at stake in artistic creation that makes it so central an issue in theological controversies? This course addresses these questions from historical, anthropological, and theological standpoints. From the biblical prohibition of the Second Commandment, through debates about early Christian art culminating in Byzantine iconoclasm, arguments pro and contra the use of holy images in worship are examined by reading primary sources in their historical contexts. Special attention is paid to the images' role in identity formation, communication, memorialization, and in their cultural contribution to the lives of the faithful. The church's endorsement of the pro-image stance acknowledges each of these factors, as well as celebrates the artist as a co-creator with God of the reality that, through its beauty, can evoke for us the divine presence.

An extracurricular study trip to Rome in connection to the course is planned to late spring 2021. (Cancelled!)

Ämnesområde: teologiska kultur- och samhällsstudier
7,5 hp, halvdistans: 7 september, 12 oktober
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Barbara Crostini

Ethnographic Imaginations

An introduction to the creation of accounts of other people's lives, through writing, video and other media. Exercises encourage experimentation in diverse genres as well as the development of a personal voice. Lectures, films, and in-class interviews with innovative ethnographers prepare students to undertake collaborative fieldwork in the local area, at such sites as churches, mosques and different social and religious organizations.

Ämnesområde: teologiska kultur- och samhällsstudier, filosofi
7,5 hp, lokal undervisning i Stockholm på måndagar kl. 14–17
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Brian Palmer och Ylva Jansson

Kurser som ges under Modul 2

Vecka 45–02

Kurser i teologi

Sacrifice

This course traces discourses of sacrifice from a beginning in the Biblical material through the history of western thought. Sacrifice has always had a central role in Jewish and Christian theology, but ambiguously so. Sacrifice ends with the destruction of the temple, but its symbolic imagery continues in various ways. The course will also introduce the given place of sacrifice in the cultural sciences and in modern thought.

Ämnesområde: exegetisk teologi, systematisk teologi
7,5 hp, lokal undervisning på måndagar kl. 13–16 samt halvdistans: 2 november, 7 december
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Mathias Nygaard

Introduktion till Nya testamentet

Kursen ger en introduktion till Nya testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Nya testamentets tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Exempel på såväl äldre tolkningar som olika moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Nya testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av nytestamentlig text.

Ämnesområde: exegetisk teologi
7,5 hp, halvdistans: 19 november, 10 december
Kursledare: Mathias Nygaard

Teologisk antropologi

Varje teologi innebär en antropologi. Detta eftersom kristendomen inte bara är en lära om Gud utan också innefattar en människosyn och en förståelse av människans plats i Guds frälsningsplan. I den här kursen kommer vi att diskutera äldre och samtida texter om teologisk antropologi. Vi undersöker hur klassiska teologiska frågor som treenigheten, skapelsen, syndafallet, nåden, frågan om Kristi natur och eskatologin också innebär en specifik förståelse av människan. Under kursen behandlas dessutom samtida frågor och utmaningar såsom evolutionsläran och genusfrågor. Tillsammans undersöker vi möjligheterna av en teologisk antropologi på 2000-talet.

Ämnesområde: systematisk teologi
7,5 hp, halvdistans: 2–3 december
Kursledare: Mårten Björk

Kurser i filosofi

Technology and the Human

The powerful presence of technology in contemporary society raises significant philosophical issues with regards to the human condition. A significant part of the course will be devoted to seminary discussions of primary readings. Technology seemingly has a life of its own, but is “what is possible” the only check on its development? This question will be raised with regards to transhumanism and examples of human enhancement that will provide central case studies throughout the course.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, halvdistans: 3 november, 8 december
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Mathias Nygaard

Med tanke på Gud – Introduktion till religionsfilosofin

Religionsfilosofi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan teologi och filosofi. Ämnet behandlar olika frågeställningar av filosofisk art som hänger samman med religiös tro. Hit hör till exempel frågor om Guds existens, förhållandet mellan religion och förnuft, det religiösa språkets natur, förhållandet mellan religion och vetenskap, ateismens religionskritik, samt frågan om religiösa upplevelser kan grunda kunskapsanspråk. Kursen ger en introduktion till dessa och andra centrala frågor inom religionsfilosofins område. Särskild uppmärksamhet ägnas åt tänkare ur den katolska tanketraditionen, liksom åt religionsfilosofer verksamma i Sverige.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, lokal undervisning på tisdagar och torsdagar kl. 16–18 samt halvdistans: 11 november, 30 november (OBS! Extrainsatt), 16 december
Kursledare: Ulf Jonsson

Logic and Argumentation

The question of what is valid argument and what is good argumentation is one of the central problems in modern logic. In order to answer this question, arguments expressed in natural languages are translated into formal languages of symbolic logic, whereby their logical structure stands out clearer. In this course, two such formal languages are studied: propositional- and predicate-logic language. Moreover, several logical methods for analysis of validity of arguments are studied.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, lokal undervisning på onsdagar kl. 16–18 och fredagar kl. 10–12 samt halvdistans: 13 november, 11 december, 5 januari 2021 (frivilligt)
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Taeda Tomic


Teologiska kultur- och samhällsstudier

Theology and Film

This course is for those who wish to study and critically analyze modern film and the significance of religious, ethical, philosophical, and other ideas in these cultural expressions. The course utilizes an interplay between analysis in cinema studies and theology. Students will consider popular films and artistic films, with sequences from current films introduced and analyzed during the course. Course participants will practice their ability to report on and analyze film content, as well as to discern and discuss their religious views and worldviews. A special focus will be on Scandinavian movies and on the specific role of women in movies with religious themes.

Ämnesområde: teologiska kultur- och samhällsstudier
7,5 hp, halvdistans: fredag till söndag den 20–22 november på Marieudd, Ekerö
Kursen ges på engelska.
Kursledare: Philip Geister