HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Studentinflytande

Studentinflytande och kvalitetsutveckling

Vill du vara med och utveckla din utbildning? Du som student kan på flera sätt utöva inflytande på utbildningen och Newmaninstitutets verksamhet. Du kan exempelvis engagera dig i studentkårens arbete. Studentkåren utser bland annat studentrepresentanter till Newmaninstitutets högskolestyrelse och lärarkollegiet. 

Studentkårens representanter kan också framföra ditt ärende. Eller så kan du vända dig direkt till din lärare eller till Newmaninstitutets studierektor. Ett annat sätt är att mejla dina förbättringsförslag, klagomål och andra synpunkter till högskoledirektören på Newmaninstitutet. Eller så kan du lägga dem i förslagslådan som finns i vårt café.

Verktyg för förbättringar

Newmaninstitutet följer upp och utvärderar all utbildning genom kursvärderingar, enkäter och extern kvalitetsgranskning. 

Kursvärderingar

Efter varje avslutad kurs får alla studenter möjlighet att göra en kursvärdering i enkätform. Genom att fylla i en kursvärdering kan du som student påverka utvecklingen av den kurs du deltagit i. Enkäten finns i lärplattformen Moodle.

Resultatet av kursvärderingarna analyseras av kursledaren och studierektor. Efter varje termin sammanställs också en analys av samtliga kursvärderingar. På så sätt kan helheten i Newmaninstitutets utbud ständigt förbättras. 

Kontakta studierektor om du är intresserad av att ta del av kursutvärderingar från en eller flera kurser.

Glöm inte att du också kan framföra dina synpunkter under kursens gång, så att eventuella förändringar kan genomföras redan under pågående kurs.

Analys av kursvärdering, höstterminen 2023
Analys av kursvärdering, vårterminen 2023
Analys av kursvärdering, höstterminen 2022

Resultat av enskilda kursvärderingar

Studentenkäter

Newmaninstitutet genomför varje år en studentenkät som riktar sig till alla registrerade studenter, både på program och fristående kurser. Under vårterminen får du som är student ett mejl med en länk till enkäten. Enkäten är kort och består av runt tio frågor. 

Studentenkäten ger dig chans att berätta varför du väljer att studera hos oss, hur nöjd du generellt är med den utbildning du deltar i och vad du anser om Newmaninstitutets lärmiljö (exempelvis bibliotek, Moodle och undervisningssalar). Resultatet analyseras och leder vid behov till direkta åtgärder och används även som underlag för att identifiera långsiktiga utvecklingsområden. 

Studentenkät 2022Student survey 2022

Alumnenkäter

Varje år genomför Newmaninstitutet en alumnenkät riktad till till dem som tagit examen från våra program fem år tidigare. Frågorna identifierar hur nöjda studenterna är med sin studietid, vilken nytta och relevans utbildningen haft i den nuvarande sysselsättningen samt synpunkter på Newmaninstitutet som utbildningsanordnare. 

Alumnenkät 2021

Extern utvärdering av utbildning och forskning på Newmaninstitutet

Var tredje år genomförs en extern utvärdering, med stöd av två externa sakkunniga och två studentrepresentanter. Utvärderingarna omfattar all utbildning som leder till examen och all forskning som medarbetare på Newmaninstitutet bedriver.  

Genom att utvärderingen genomförs av externa sakkunniga jämförs Newmaninstitutet nationellt och internationellt med andra lärosäten. Därigenom säkerställs nivån på ämneskompetensen samt kvaliteten på utbildningarnas utformning, genomförande och resultat. Studenterna har också genom sina representanter direkt inflytande på utvecklingen av Newmaninstitutets utbildningar. 

Newmaninstitutets styrning

För oss på Newmaninstitutet är det viktigt att vår utbildning och forskning uppfyller såväl legala krav som de behov och förväntningar du som student eller det omgivande samhället har. Vi arbetar för hög kvalitet i verksamheten genom att följa fastställda arbetssätt, exempelvis vid tillgodoräknande av utbildning, utfärdande av examen och rekrytering av lärare. Mer om våra arbetssätt kan du läsa i våra styrdokument