Kandidatexamen med filosofi som huvudområde 180 hp

Om programmet

Kandidatexamen med filosofi som huvudområde har en särskild inriktning på förhållandet mellan filosofi, vetenskap och religion. Utbildningsprogrammet är unikt genom sin interdisciplinära karaktär, genom att frågor från filosofins och teologins områden kontinuerligt relateras till varandra. Det skiljer sig därmed från andra akademiska program i teologi och religion.

I det här programmet ingår minst 90 hp filosofi samt 90 hp inom andra ämnesområden varav minst 30 hp ska vara inom samma område. Du kan även lägga till kurser från andra lärosäten i denna examensform.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor från Newmaninstitutet. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Programmets omfattning

  • A-kursen, introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp
  • Examensarbete, 15 hp
  • Valfria kurser (varav minst 30 hp inom samma område), 90 hp

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

Behörighet

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan halvdistans