HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Student

Student vid Newmaninstitutet

Som student vid Newmaninstitutet får du ett rikt och varierat studentliv.

Här finner du till exempel studentgrupper som ordnar aktiviteter under terminerna. Några av dem är studentkåren, studentträffar i S:t Lars katolska församling och praktikantprogrammet Bonifatiuswerk.


Studenter på Newmaninstitutet har också tillgång till studentnationerna vid Uppsala universitet som erbjuder många sociala aktiviteter. Flera av dem ligger dessutom nära Newmaninstitutet.

Vad och hur kan du läsa hos oss?

Kurser, program och lärplattform

Hos oss kan du läsa utbildningsprogram eller enstaka kurser med inriktning mot teologi, filosofi och kultur. Se en presentationsvideo om våra program och vårt mentorsystem eller läs mer om våra utbildningar.

Den lärplattform vi använder oss av är Moodle.

I vilken takt och var?

Det akademiska året vid Newmaninstitutet delas in i fyra moduler. De flesta kurser går på halvfart, med 7,5 hp under en modul. Halvfartsstudenter läser en sådan kurs per modul, medan helfartsstudenter läser två sådana kurser parallellt under en modul.

Du kan läsa på plats här i Uppsala, det vi kallar för lokala kurser, eller så kan du läsa på distans eller halvdistans.

Kurs på halvdistans innebär att större delen av kursen sker på distans via nätet. Utöver det ingår ofta två lokala obligatoriska samlingar med undervisning och möjlighet att träffa de andra studenterna på kursen. De lokala samlingarna är på vardera 5–6 undervisningstimmar och brukar ligga mellan kl. 10 och kl. 18. Lokal tentamen vid kursens slut kan förekomma. Se kurspresentationerna för exakt information.

Kurslokaler

Newmaninstitutet ligger centralt i Uppsala med närbelägna studentbostäder.
Newmaninstitutet i Uppsala. Foto: Stewen Quigley

De allra flesta av våra kurser och program ges i Newmaninstitutets lokaler på Slottsgränd 6 som ligger i centrum av Uppsala.

Vissa kurser kan ibland ges i Stockholm och då i S:ta Eugenia församlings lokaler på Kungsträdgårdsgatan 12 eller på annan ort.

Internationella möjligheter

Som student på Newmaninstitutet kan du ta del av studier vid universitet och högskolor utomlands. Genom Erasmus+ ordnar vi studier för dig i Europa och genom våra nätverk har du möjlighet att delta i internationella online-kurser hemifrån.

Förutsättningar och anmälan

Anmälan och antagning

Du anmäler dig till våra kurser och utbildningsprogram via antagning.se. Anmälningsperioden för höstterminen ligger i mitten av mars till mitten av april, medan den för vårterminen infaller från mitten av september till mitten av oktober.

Efter sista anmälningsdag kan du för vissa av våra utbildningar göra en så kallad sen anmälan ytterligare några veckor. Sen anmälan gör du också via antagning.se och anmälningarna hanteras i turordning. När vi har handlagt ditt ärende för du besked via antagning.se.

Behörighet

För att studera vid Newmaninstitutet behöver du som regel grundläggande behörighet för fristående kurser, medan särskild behörighet gäller för våra program. Även vissa fristående kurser kan kräva särskild behörighet, då i form av tidigare studier, vilket i så fall framgår av kursplanen. De allmänna reglerna för antagning och behörighet till högre utbildning finns på antagning.se.

Registrering

För att delta i en kurs måste du vara antagen och registrerad. Registrering av både programstuderande och deltagare i fristående kurser äger rum under kursstartsveckan. Personlig närvaro vid registreringen är obligatorisk. Undantag medges vid sjukdom som ska styrkas med sjukintyg.

Den som är registrerad på ett program men inte uppvisar någon aktivitet blir efter två år avregistrerad från programmet.

Någon enstaka kurs ges också i Stockholm och då i S:ta Eugenia församlings lokaler på Kungsträdgårdsgatan 12.

Stöd och möjligheter

Studiestöd

Newmaninstitutets utbildningar berättigar till studiestöd från Centrala studiemedelsnämnden, CSN.

Studentbostäder

Newmaninstitutet har cirka tjugo centralt belägna studentrum, som hyrs ut till studenter vid institutet och i undantagsfall till studenter vid andra lärosäten. Rummen kostar mellan 3600 och 5500 kr/mån.

Newmaninstitutets studentbostäder i Uppsala ligger nära institutet och centralt i staden.
Newmaninstitutets studentbostäder

Studentkort (tågrabatter m.m.)

För att få studentkort som berättigar till studentrabatter ska du:

  • be studieadministratören om ett registreringsintyg
  • scanna in intyget och skicka det som bilaga till exempelvis Mecenat eller Studentkortet.

Det kan ta någon vecka innan studentkortet kommer och det gäller tillsammans med giltig ID-handling.

Studenter med särskilda behov

På Newmaninstitutet vill vi att alla studerande ska ha samma förutsättningar att lyckas med sina studier. Därför får du som är student med särskilda behov och funktionshinder det stöd du behöver för att studierna ska bli både framgångsrika och glädjefyllda.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt vill vi att du tar kontakt med oss redan när du söker din utbildning. På så kan vi i god tid förbereda för dina studier på Newmaninstitutet.

Kontaktperson är studierektor Erik Åkerlund. Han ger råd och stöd men finns också till hands för att ni tillsammans ska hitta den lösning som fungerar bäst utifrån dina förutsättningar.

Studie- och karriärvägledning

Har du ännu inte börjat hos oss? Om du är intresserad av våra utbildningar och har frågor kring utbildningarnas kopplingar mot arbetsliv och karriärmöjligheter är du välkommen att höra av dig via mejl till studierektor.

Som programstudent vid Newmaninstitutet tilldelas du en mentor som står till förfogande för samtal två gånger per termin. Med mentorn kan du diskutera frågor och tankar runt programmet du går. Det kan handla om att reflektera kring dina uppnådda resultat och utveckling eller få råd och stöd kring vilka kurser som kan vara mest lämpliga utifrån dina behov och intressen. Det kan också handla om hur kurserna bör planeras för att få bästa möjliga progression i studierna. 

Om du är student hos oss, antingen inom program eller läser enstaka kurser, och har frågor om utbildningen, utbildningens kopplingar mot arbetslivet och karriärmöjligheter erbjuder studierektor en generell studievägledning. Den generella studievägledningen kan också omfatta råd kring behörighetskrav, examensregler, studieval, tillgodoräknande eller studieuppehåll.

Studenthälsa

Att studera är ofta förknippat med glädje, utveckling och kunskap för livet men ibland kan studierna möjligen upplevas som alltför krävande. Kanske känner du dig stressad, orolig, får svårt att sova eller upptäcker att du har tendens till prokrastinering, vilket i sin tur kan leda till svårigheter att genomföra uppgifter? Kanske har det hänt något i ditt privatliv som påverkar dina studier negativt? Kanske är du orolig för din hälsa?

Newmaninstitutet är mån om sina studenters hälsa och välbefinnande och erbjuder därför stöd så att det är möjligt att lyckas med studierna. Du som är student hos oss är välkommen att kontakta Ekeby hälsocenter som erbjuder rådgivning och stödjande samtal både på vårdcentralen och digitalt. Mer om vad som erbjuds vid Ekeby hälsocenters studentmottagningen kan du läsa här

Du kan ta kontakt med Ekeby hälsocenter direkt 018-611 08 00, eller via 1177/Ekeby hälsocenter.

Du är självklart välkommen att lista dig vid Ekeby hälsocenter under dina studier. Skulle du vara listad vid annan vårdcentral är du ändå välkommen att kontakta Ekeby hälsocenter när du studerar hos oss.

Läs mer om Ekeby hälsocenter här.

Du är också välkommen att kontakta studierektor så att ni kan planera för eventuella anpassningar som behövs för att du ska lyckas med dina studier, se rubrik ”Studenter med särskilda behov”.   

Trygghet och inflytande

Studentinflytande

Du som student kan vara med och påverka utbildningen och Newmaninstitutets verksamhet, till exempel genom att engagera dig i studentkårens arbete och ta del av våra enkäter. Läs mer om studentinflytande.

Studenternas arbetsmiljö

Newmaninstitutet arbetar systematiskt för att säkerställa en olycksfri och väl fungerande arbets- och studiemiljö för våra medarbetare och studenter. Newmaninstitutet arbetar också med aktiva åtgärder för att erbjuda en verksamhet med ett generöst, öppet, medmänskligt och inkluderande klimat, för både medarbetare och studenter. Det innebär att Newmaninstitutet inte accepterar några former av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.

Om du ändå råkar ut för tillbud eller olycksfall, om du upplever diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling inom ramen för Newmaninstitutets verksamhet, ska du kontakta Anna Hornström, högskoledirektör på Newmaninstitutet.   

Personuppgifter och dataskydd

När du kontaktar oss är det frivilligt om du vill lämna kontaktuppgifter eller andra personuppgifter. Det är viktigt att det av ditt e-mail framgår om du önskar återkoppling i ditt ärende samt om du medger att vi återkommer med kompletterande frågor om det behövs för att hantera ditt ärende. 

Vi hanterar bara de personuppgifter som är nödvändiga för ditt ärende enligt vår Dataskyddspolicy. Så snart vi utrett ditt ärende och i förekommande fall gett dig återkoppling, kommer alla personuppgifter att avidentifieras eller raderas.

Har du frågor?

Se sidan Vanliga frågor.

För praktiska och administrativa frågor (anmälan, betygsutdrag m.m.) kan du kontakta vår studieadministratör.

Studierektor Erik Åkerlund ansvarar för allmänna frågor kring utbildning och kurser. Han är också kontaktperson för studenter med särskilda behov.