Utbildningar

Vi utbildar för livet

Newmaninstitutet erbjuder en bred utbildning och goda förutsättningar för både vidare studier och en livslång personlig utveckling.

Utbildningar i teologi, filosofi och kultur

Alla utbildningar på Newmaninstitutet är utbildningar för livet. Vi erbjuder dig en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Vi erbjuder även fördjupade kunskaper om olika kulturyttringar och hur dessa kommer till uttryck i exempelvis konst, litteratur, film och musik. Filosofi och teologi är grunden – med särskilt fokus på förhållandet mellan vetenskap, religion och kultur.

Inom ramen för utbildningsprogrammen ryms en stor frihet i valet av kurser. Detta för att du ska få möjlighet att successivt bredda och fördjupa alltmer i enlighet med dina intressen och förutsättningar. Förutom ordinarie kursutbud finns också i viss utsträckning möjligheter att välja litteraturkurser i olika ämnen i samråd med examinator/lärare.

Vad är teologi?

I sin ursprungliga form avser begreppet teologi “läran om Gud” och omfattar teoretiska föreställningar och uppfattningar kring det övervärldsliga. I Sverige används av historiska skäl begreppet teologi ofta synonymt med ”religionsvetenskap” – det vetenskapliga studiet av religion.

Vad är filosofi?

Ordet filosofi kommer från det grekiska philosophía – kärlek till visdom. Det är en intellektuell disciplin som kritiskt undersöker de mest grundläggande frågorna: ”vad är sanning”, ”vad är tid” och ”finns det någon verklighet utanför mina egna tankar”? Det är frågor som dessa som filosofin traditionellt har ägnat sig åt. Ordet kan också syfta på ett tankesystem, en ideologi eller en filosofisk skola. Filosofin kallas även för ”vetenskapens moder”.

A-kursen – en introduktion till filosofi och teologi

Vår A-kurs ger dig en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, dess olika delar, historia och redskap. Kursen består av fyra delkurser där upplägget styrs av centrala frågor inom filosofi och teologi. Som deltagare får du öva din förmåga att med egna ord återge ståndpunkter och text, att använda både svenska och engelska, och att söka efter relevant information.

”God has created me to do Him some definite service; He has committed some work to me which He has not committed to another. I have my mission.”

St. John Henry Newman