Kurser HT 2021

Kurser som pågår hela terminen

A-kursen

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, historia, redskap och centrala frågor. Deltagarna får öva att med egna ord återge ståndpunkter och texter, formulera problem och teser, skriva vetenskaplig text och söka information. På egen hand och med stöd av undervisningen inhämtas stora delar av Bibelns innehåll.

Se mer information om A-kursen.

Uppsatsseminariet

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

Lokal undervisning: uppstart 30 augusti
7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund

Advanced Reading Course: Augustine

Augustine (354–430 CE) was the most prominent Church Father who wrote in Latin and his works profoundly influenced medieval thought. Encountering him through his writings is an exciting, rewarding and challenging journey for every student of Christianity. This course approaches his legacy from a variety of perspectives through selections from his works, particularly The Confessions, The City of God, On Christian Doctrine and On the Trinity.

Historisk teologi
Halvdistans: tisdagar kl. 18–20
Kursen ges på engelska
Kurs på avancerad kandidat- eller masternivå
Kursledare: Barbara Crostini (gästföreläsare förekommer på kursen)

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Latin II

Kursen ger fördjupade kunskaper i det latinska språket, avsedda att möjliggöra läsning, översättning och förståelse av centrala texter i den katolska teologin och liturgin samt enklare filosofiska och kulturella texter, från både äldre tid och nutid. I kursen ingår övningar i formlära och syntax, studium av latinska begrepp och deras användning och läsning av olika slags latinska texter. Denna kurs förutsätter grundläggande kunskaper från kursen Latin I (7,5 hp) eller motsvarande.

Teologi (alla delområden)
Halvdistans: 5 oktober, 15 november, 20 december (salstentamen 14 januari 2022)
Kursledare: Ivar Asplund

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Kurser under modul 1

30 augusti 2021 till 29 oktober 2021

Modern ortodox teologi

Den östliga teologin är en betydelsefull gren av den kristna traditionen med stort inflytande
även i väst. Kursen ger en kort översikt av historien men fokuserar på nutida ortodox teologi med namn som Georges Florovsky, Vladimir Lossky, Dumitru Staniloae, Christos Yannaras, John Zizioulas och Kallistos Ware. Nutida omprövning av förhållandet till väst tas också upp, liksom receptionen av Palamas energilära, ekumeniken och den feministiska teologins plats i ortodoxt tänkande.

Systematisk teologi
Halvdistans: 2 september, 14 oktober
Östkyrkotema
Kursledare: Jonas Eklund och Gösta Hallonsten

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Fundamentalteologi

Fundamentalteologi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan kontroversteologi och livsåskådningsvetenskap. Ämnet behandlar teman av grundläggande betydelse för den kristna trons självförståelse, såsom Gud, tro och uppenbarelse. Vidare ingår frågor om trons anspråk på sanning och universell relevans, förhållandet mellan skrift och tradition, dogmutveckling, samt kyrkans trosgmenskap,
strukturer och ämbeten.

Systematisk teologi
Lokal undervisning: tisdagar och torsdagar kl. 16–17:30
Halvdistans: 10 september, 19 oktober (OBS! Ändrat datum)
Kursledare: Ulf Jonsson

Metodkurs i teologi

Kursen består av tre delar. Den första ger en kort introduktion och övning i akademiskt
skrivande. Den andra delen ger en översikt över metoder och vetenskapsteorier som är
relevanta för teologi och religionsvetenskap samt ett djupare studium av den historisk-kritiska metoden och hermeneutiken. Den tredje delen ger en översikt över metodproblem och självförståelse inom katolsk teologi i historia och nutid.

Systematisk teologi
Halvdistans: 30 augusti, 4 oktober
Kurs på masternivå
Kursledare: Philip Geister

Trinitetsteologi

Bekännelsen till treenigheten är ”det kristna sättet att tro på en enda Gud” (W. Kasper). Dogmen utvecklas ur NT:s ord om Fader, Son och Ande och är en ”språkreglering” som utgör norm för skrifttolkningen. Kursen tar upp treenighetsteologin från de tidiga kyrkofäderna över den arianska striden till Augustinus, Thomas, nyskolastiken, östkyrkan och treenighetslärans renässans i nutiden. Läsning av källtexter (i översättning) ingår i kursen.

Systematisk teologi
Halvdistans: 1 september (OBS! Ändrat till heldag), 13 oktober
Kurs på avancerad kandidat- och masternivå
Kursledare: Gösta Hallonsten

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Introduktion till Gamla testamentet

Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära
form och teologi. Delar av Gamla testamentets tolknings- och verkningshistoria belyses. Exempel på såväl äldre tolkningar som moderna tolkningsperspektiv och metoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Gamla testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av gammaltestamentlig text.

Exegetisk teologi
Lokal undervisning: måndagar kl. 13–16
Halvdistans: 3 september, 8 oktober
Kursledare: Mathias Nygaard

Apokalyps och messianism

Denna kurs utgår från bibliska beskrivningar av apokalyptiska förhoppningar och deras
användning i den judisk-kristna traditionen. Det apokalyptiska perspektivet är ett sätt att
se på historien och det yttersta goda bortom allt lidande. Detta perspektiv talar inte endast
om slutet, utan innebär även en negativ syn på nuet och en radikal optimism rörande framtiden. Filosofiskt kommer särskilt moderna judiska och postmoderna filosofer att beaktas.

Förkunskapskrav: kurserna Introduktion till Gamla testamentet och Introduktion till Nya testamentet (totalt 15 hp) eller motsvarande.

Exegetisk teologi
Halvdistans: 7 september (OBS! Ändrat datum), 20 oktober
Kursledare: Mathias Nygaard

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Jesus’ Ethics in the Sermon on the Mount

The Sermon on the Mount is considered the most important document for Jesus’ ethics.
How does Jesus relate to his Jewish roots there, and how can we / I live according to his radical demands? The course will explore these questions with exegetical methods, examining the linguistic forms of ethical statements and asking for the significance of the Bible for today’s ethical argumentation in Catholic theology.

Exegetisk teologi
Halvdistans: 29 och 30 september
Kursen ges på engelska
Kursledare: Ansgar Wucherpfennig

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Politisk filosofi

Kursens bidrar till en fördjupad förståelse av den nutida politiska scenen, genom att
introducera den politiska filosofins grundfrågor samt traditionella ideologier som socialism, liberalism och konservatism. Dessa ideologiers normativa fundament studeras genom begreppen utilitarism, libertarianism, marxism, feminism och kommunitarism. Kursen tar också upp frågor kring rättvisa, rättigheter och skyldigheter, jämlikhet, välfärd och det goda samhället.

Filosofi
Halvdistans: 20 september, 18 oktober
Kursledare: Olle Torpman

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Philosophical Anthropology

This course gives an introduction to the philosophical reflection of the phenomenon
of the human being. What, or rather who, is a human being? What, if any, are her distinguishing marks and her deepest nature? The course takes a broad view in looking
at different understandings of the human being, but also develops an understanding
of her, along the lines of a personalist philosophical anthropology.

Filosofi
Lokal undervisning och halvdistans: tisdagar och torsdagar kl. 13–15
Halvdistans: 16 september och 6 oktober
Kursen ges på engelska
Kursledare: Erik Åkerlund

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Barockens bildvärld

Kursen ger en översikt av barockens konst med tonvikt på ett urval signifikativa verk i Sverige och Europa som speglar barockens dess förekomst och utveckling från 1600-talet till 2000-talet. I föreläsningar och diskussionsseminarier med rikhaltigt bildmaterial får deltagarna insikter i den konsthistoriska metodologins utveckling och betydelse i profan decorum såväl som religiös kontext.

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Halvdistans: 14 september, 12 oktober
Kursledare: Maj-Britt Andersson

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Communicating with Heart and Soul: The Craft of Moral Dramatization

“The responsibility of the writer as a moral agent,” Noam Chomsky once observed, “is to try to bring the truth about matters of human significance to an audience that can do something about them.” But what if the audience does not care about distant atrocities or gradual catastrophes? Through case studies and practical workshops, we investigate the creative methods that engaged citizens have used to communicate the ethical urgency of human predicaments.

Lokal undervisning i Stockholm: tisdagar och vissa torsdagar kl. 16:30–19:00
Kursledare: Brian Palmer
Kursen är ej studiemedelsberättigad.

Kurser under modul 2

8 november 2021 till 14 januari 2022

Kristologi

Den kristna synen på Jesus Kristus har genom tiderna utvecklats i olika banor utifrån
tolkningar av hans person och betydelse med grund i Nya testamentet. Kursen fokuserar
dels på dessa olika nytestamentliga bilder och föreställningar, dels på viktiga kristologiska motiv och förståelsemodeller i historia och nutid. Likaså görs utblickar mot skilda sätt att se på hans person och betydelse inom bildkonst och litteratur.

Systematisk teologi
Halvdistans: 18 november, 16 december
Kursledare: Tomas Orylski

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Introduktion till Nya testamentet

Kursen ger en introduktion till Nya testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Nya testamentets tolkningsoch verkningshistoria belyses. Exempel på såväl äldre tolkningar som olika moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Nya testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av nytestamentlig text.

Exegetisk teologi
Lokal undervisning: måndagar kl. 13–16
Halvdistans: 24 november, 17 december (OBS! Nya datum)
Kursledare: Mathias Nygaard

Exegetisk fördjupningskurs: receptionshistoria

Utifrån en orientering kring de bibliska texternas utläggningshistoria behandlar kursen olika sätt att tolka och tillämpa nytestamentliga texter i historia och nutid. Kursen ger en fördjupad förståelse för bibeltolkningens varierade kulturhistoria. Den moderna nytestamentliga bibelvetenskapen diskuteras utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv och tolkas i sitt ideologiska sammanhang.

Exegetisk teologi
Halvdistans: 17 november, 15 december
Kurs på masternivå
Kursledare: Mathias Nygaard

Metafysik och ontologi

Metafysiken har en lång historia, lika lång som filosofin. För att ta sig an metafysiska
och ontologiska frågeställningar krävs att man först reflekterar över denna historia.
Frågan om vad metafysik och ontologi är, är nämligen själv en del av metafysiken.
Kursen börjar därför med en grundlig historisk genomgång för att sedan ta upp
metafysiska frågeställningar på ett systematiskt sätt.

Filosofi
Lokal undervisning: tisdagar och torsdagar kl. 13–15
Halvdistans: 23 november, 7 december
Kursledare: Erik Åkerlund

Logic and Argumentation

One of the central problems in modern logic is the question of what a valid argument and
a good argumentation is. In order to answer this question, arguments expressed in
natural languages are translated into formal languages of symbolic logic, whereby their
logical structure stands out clearer. In this course, two such formal languages are studied: propositional and predicate-logic language. Several methods in logic for analysis
of validity of arguments are also studied.

Filosofi
Lokal undervisning: onsdagar kl. 16–18 och fredagar kl. 10–12
Halvdistans: 19 november, 10 december, 5 januari 2022 (frivilligt) (salstentamen 14 januari 2022)
Kursen ges på engelska
Kursledare: Taeda Tomic

Estetik I: från Platon till Hegel

Estetiken grundades som disciplin på 1700-talet och kan sägas vara läran om
det upplevt vackra eller sköna. Kursen ger utifrån några centrala begrepp som
”konst” och ”det sköna” en historisk inblick i estetiken från Platon till 1800-talets början.
Syftet är att ge en grundläggande orientering i konstens filosofi och dess historia. Om
möjlighet ges, ingår en utställning, konsert eller teaterföreställning.

Filosofi
Lokal undervisning: onsdagar kl. 12:30–16:30
Halvdistans: 10 november, 1 december
Kursledare: Christine Zyka

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Theology of the Icons

The course examines theology and history of pictorial art in the Eastern Church, with special emphasis on its central theme – iconography of Jesus Christ. Considerable attention is dedicated to the Eastern Christian understanding of the role of the icon in liturgy and private prayer. A comparative study is made between the main trends of Eastern and Western religious pictorial art.

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Halvdistans: 8 + 9 november
Kursen ges på engelska
Östkyrkotema
Kursledare: Taras Tymo

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Musik och teologi

Varifrån kommer musiken, och vad gör den med människor? Vilka insikter om musiken
har man gjort under tidernas lopp? Hur ter sig musiken i ett teologiskt perspektiv? Vad
är utmärkande för kyrkans musik, och vilka former tar den sig? I den här kursen får deltagarna tillfälle att reflektera över musik och musikalisk praxis inom och utom den kristna kyrkan och öva sin förmåga, både att lyssna och att resonera kring sång och musik.

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Halvdistans: 16 november, 14 december
Kursledare: Anders Ekenberg

Ej studiestödsberättigad som fristående kurs (alltså om man inte är programstudent). För frågor och mer information om hur man kan ansöka om att bli programstudent, kontakta studierektor Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.