HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Kurser HT 2022

Kurser som pågår hela terminen

A-kursen

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, historia, redskap och centrala frågor. Deltagarna får öva att med egna ord återge ståndpunkter och texter, formulera problem och teser, skriva vetenskaplig text och söka information. På egen hand och med stöd av undervisningen täcks stora delar av Bibelns innehåll.

Lokal undervisning och halvdistans
Kursledare: Fredrik Heiding m.fl.

Se mer information om A-kursen.

Uppsatsseminariet

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell uppsatshandledning.

Halvdistans, uppstart 29 augusti
7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund

Textseminarium: Lukasevangeliet på grekiska

Jämfört med andra skrifter i Nya testamentet uppvisar originaltexten av Lukasevangeliet och Apostlagärningarna en mer litterär grekiska. Kursen omfattar läsning av den grekiska texten samt en genomgång av tillhörande grammatik. Studiet av evangeliets struktur och teologi sker med hjälp av exegetiska kommentarer. För att gå kursen krävs åtminstone 15 hp i klassisk grekiska eller koinégrekiska.

Exegetisk teologi
Lokal undervisning och via Zoom, tisdagar kl. 19–21
Seminarieledare: Andreas Bergmann
Examinator: Mathias Nygaard

Latin I

Kursen ger grundläggande kunskaper i det latinska språket, som övas genom läsning och översättning av nybörjartexter och vissa centrala texter i den katolska teologin och liturgin. Syftet är att uppnå grundläggande läsförståelse för att kunna läsa enklare efterklassiska latinska texter inom teologi, filosofi och kultur. I kursen ingår övningar i formlära och syntax, studium av latinska begrepp och deras användning, allmän grammatik, lexikonkunskap, språkhistoria och strategier för textförståelse.

Teologi (alla delområden)
Halvdistans 31 augusti, 5 oktober, 9 november, 7 december, tentamen 13 januari
Kursledare: Ivar Asplund

Kurser under modul 1

29 augusti–6 november

Änglar och demoner

Änglars ständiga närvaro i det sekulära samhället är påfallande. Men hör ängeln endast till kulturen eller är ängeln i grund och botten en religiös gestalt? Vad har i så fall den kristna teologin att säga om ängeln? Kursen belyser de klassiska frågorna kring ängelns funktioner och vara samt inbjuder till att följa ängelns historiska förflyttningar från Jahves Mal’ak till Walter Benjamins försvinnande ängel.

Systematisk teologi
Halvdistans 12 september, 10 oktober
Kursledare: Tomas Orylski

Theology of Creation

Creation represents the Christian key to ecology. But how does this doctrine relate to contemporary ecological and social crises? What can the theology of creation teach us about the relationship between creation and the Creator? Using biblical exegesis and critical thinking techniques, students will analyse the human role in creation and the three fundamental relationships that ground life itself: with God, with neighbours, and with Nature.

Inriktning ekologi. Systematisk teologi
Lokal undervisning, tisdagar kl. 14–17
Kursen ges på engelska
Kursledare: Dominik Terstriep

Teologisk etik

I denna kurs får deltagarna lära sig att med urskillning använda allmänna principer, grundade i en katolsk teologisk-etisk tradition, på samtida dilemman. Detta görs i dialog med alternativa eller kompletterande synsätt på etiska frågor. I synnerhet fokuseras aspekter som vem människan är och kanske bör vara, samt om människans samvete och tro. Syftet är att formulera rekommendationer rörande hur människor kan hantera olika situationer och utmaningar som de ställs inför.

Systematisk teologi
Halvdistans 9 september (Zoom), 7 oktober (Zoom)
Kursledare: Matteus Collvin

Teoribildning och metodlära i praktiken

Hur arbetar en forskare? På kursen studerar vi exempel på teologiska undersökningar hämtade ur aktuell forskning med siktet särskilt inställt på olika teoretiska och metodologiska ansatser. Vad styr forskarens val av metod? Hur utvecklar och formulerar forskaren sina frågor? Hur stöder forskaren sina teser? Vi analyserar kritiskt de argument som forskare använder när de redogör för sina angreppssätt.

Masternivå
Systematisk teologi
Halvdistans 14 september (i Uppsala), 12 oktober (via Zoom)
Kursledare: Mårten Björk

Francis and Clare of Assisi – Friendship, Faith and Ecology

Eight hundred years ago, Francis and Clare, like millions of young people around the globe do today, embraced ideals and lifestyles entirely unimaginable to their peers. But what was the passionate motivation behind these choices? Based on source-critical readings, this course will demonstrate how models of poverty, fraternity, friendship, spirituality and environmental sustainability are connected and represent inseparable and vital pillars of every society.

Inriktning ekologi. Historisk teologi
Halvdistans 13 september, 4 oktober
Kursen ges på engelska
Kursledare: Fredrik Heiding

Introduktion till Gamla testamentet

Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Gamla testamentets tolknings- och verkningshistoria belyses. Exempel på såväl äldre tolkningar som moderna tolkningsperspektiv och metoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Gamla testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av gammaltestamentlig text.

Exegetisk teologi
Halvdistans 2 september, 14 oktober
Kursledare: Mathias Nygaard

Epistemology

What can we know? How can we be certain about anything? What are the sources of our knowledge? These are examples of questions in the field of epistemology. The course sets these questions raised in a historical context, and presents and analyses some of the answers that philosophers have given.

Filosofi
Lokal undervisning, tisdagar kl. 10:30–12:30 och torsdagar kl. 10–12, och halvdistans 20 september, 6 oktober
Kursen ges på engelska
Kursledare: Erik Åkerlund

Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) var en av förra århundradets viktigaste filosofer. Men hans filosofiska arbete resulterade inte i någon filosofisk teori, utan handlade i stället om en kontinuerlig verksamhet med syfte att klargöra filosofiska problem. Kursen går igenom ett urval huvudfrågor i Wittgensteins bok Filosofiska undersökningar, som till exempel kritiken av den augustinska bilden av språket, tanken om ett privatspråk, aspektseende och intentionalitet.

Filosofi
Halvdistans 3 september, 8 oktober
Kursledare: Kim Solin

Kurser under modul 2

7 november–15 januari

Teologisk antropologi

Varje teologi innebär en antropologi, eftersom kristendomen inte bara är en lära om Gud utan också innefattar en människosyn och en förståelse av människans plats i Guds frälsningsplan. I den här kursen diskuterar vi äldre och samtida texter om teologisk antropologi. Vi undersöker hur klassiska teologiska frågor som treenigheten, skapelsen, syndafallet, nåden, frågan om Kristi natur och eskatologin också innebär en specifik förståelse av människan.

Systematisk teologi
Halvdistans 18 november, 16 december
Kursledare: Mårten Björk

Sakramenten och kyrkans liv

Sakramenten är förtätade symboler och symboliska handlingar som för den kristna kyrkan också förmedlar något reellt. I kursen behandlas sakramenten ur teologisk synvinkel. Vi studerar hur synen på sakramenten och sakramentsbegreppen har växt fram och förändrats genom tiderna och hur de skiljer sig åt i olika kristna traditioner. Vi reflekterar över dogmatikens sätt att formulera vad sakramenten betyder och vilken plats de har i den enskilda kristnas liv.

Systematisk teologi
Halvdistans 14 november, 12 december
S:ta Eugenia, Stockholm
Kursledare: Tomas Orylski

INSTÄLLD: A New Heaven and a New Earth

A theological understanding of ecology provokes the need for an ecological and eschatological reflection on how ultimate fulfilment in Christ includes the liberation and transformation of earthly nature. During the course, students will have an opportunity to analyse caring for the world in relation to the hope for a new earth and a new heaven and to understand that the eschatological fulfilment does not entail abolishing the natural world but anticipates its unimaginable fulfilment.

Inriktning ekologi. Systematisk teologi

Systematisk teologi, avancerad fördjupning: teologi, kropp och politik

Den kristna teologin grundas i en tanke om det transcendentas förkroppsligande i inkarnationen, med en mängd konsekvenser. Inom modern politisk teori aktualiseras det kroppsliga i termer av kontroll och identitet, ofta uttryckt i termer av bio-politik. Det diskuteras även huruvida begrepp som suveränitet, det sekulära, modernitet och liberalism är exempel på sekulariserade eller till och med korrumperade teologiska symboler.

Masternivå
Systematisk teologi
Halvdistans 23 november, 8 december
Kursledare: Anna Sjöberg

Introduktion till Nya testamentet

Kursen ger en introduktion till Nya testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Nya testamentets tolknings- och verkningshistoria belyses. Exempel på såväl äldre tolkningar som olika moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Nya testamentets texter i översättning. Deltagarna får öva sin förmåga att självständigt formulera en tolkning av nytestamentlig text.

Exegetisk teologi
Halvdistans 11 november, 5 december (OBS! Ändrat datum)
Kursledare: Mathias Nygaard

Climate Change and Life Choices: A Christian History of the Environment

The present socio-ecological crisis compels us to look back in history and consider the role played by natural events and catastrophes on the world’s population. Were people passively reacting to such challenges, or did they take active responsibility for the impact they had on their surroundings? This course will look at some key historical events from an ecological perspective and reflect on the conscious shaping of an environmentally-friendly way of life.

Inriktning ekologi. Teologiska kultur- och samhällsstudier
Lokal undervisning, onsdagar kl. 10–13, och halvdistans 30 november, 21 december (Zoom)
Kursen ges på engelska
Kursledare: Barbara Crostini

Glädje, skratt och lek

Denna kurs behandlar glädje och lek ur teologisk, filosofisk och litterär synvinkel. Lekfullhetens betydelse kommer till uttryck i idén om såväl den lekande människan som en lekande Gud. Genom att analysera begreppen ser vi hur glädje och sorg, vishet och dårskap, lek och allvar, skratt och maktkritik ligger nära varandra. Vi studerar hur dessa frågor tas upp av Franciskus av Assisi, Henri Bergson, Simone Weil och Hugo Rahner.

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Lokal undervisning, tisdagar och torsdagar kl. 15–17, och halvdistans 15 november, 6 december
Kursledare: Fredrik Heiding, Christine Zyka och John Sjögren

Med tanke på Gud: introduktion till religionsfilosofin

Religionsfilosofi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan teologi och filosofi. Ämnet behandlar olika frågeställningar av filosofisk art som hänger samman med religiös tro. Hit hör till exempel frågor om Guds existens, förhållandet mellan religion och förnuft, det religiösa språkets natur, förhållandet mellan religion och vetenskap, ateismens religionskritik, samt frågan om religiösa upplevelser kan skapa grund för kunskapsanspråk. 

Filosofi
Lokal undervisning, tisdagar och torsdagar kl. 17–19, och halvdistans 24 november, 20 december
Kursledare: Ulf Jonsson

Logic and Argumentation

One of the central problems in modern logic is the question of what a valid argument and a good argumentation is. In order to answer this question, arguments expressed in natural languages are translated into formal languages of symbolic logic, whereby their logical structure stands out more clearly. In this course, two such formal languages are studied: propositional language and predicate-logic language. Several methods in logic for analysis of the validity of arguments are also studied.

Filosofi
Lokal undervisning, onsdagar kl. 16–18 och fredagar kl. 10–12, och halvdistans 18 november, 16 december, 5 januari, tentamen 13 januari
Kursen ges på engelska
Kursledare: Taeda Tomic

Analytic Philosophy in the 20th Century

Analytic Philosophy had a dominant position throughout the 20th century in the English-speaking world. It was characterized by its close proximity to the natural sciences and placed high emphasis on formal analyses and empirical methods. The course provides a review of the development of analytic philosophy from Gottlob Frege up to the present. Particular emphasis is placed upon reading and reflecting on the texts of some analytical philosophers.

Filosofi
Lokal undervisning, tisdagar kl. 10:30–12:30 och torsdagar kl. 10–12, och halvdistans 22 november, 13 december
Kursen ges på engelska
Kursledare: Tomas Ekenberg och Erik Åkerlund