HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Kurser HT 2023

Ansökning sker via antagning.se mellan 15 mars och 17 april 2023.

Kurser som pågår hela läsåret

A-kursen

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap och består av fyra delkurser. Upplägget styrs av centrala frågor inom filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text på både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med stöd av viss undervisning täcks stora delar av Bibelns innehåll.

Lokal undervisning och halvdistans (läs mer för information om tider datum och tider)
Kursledare: Fredrik Heiding m.fl.
Kursplan 

Uppsatskursen

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell uppsatshandledning.

Halvdistans med uppstart i Uppsala måndagen den 28 augusti kl. 10:00–12:00, mitterminsträff måndagen den 23 oktober kl. 10:00–12:00 samt ventileringar torsdagen den 11 januari 2024 med start kl. 10:00 (avslutas senast kl. 16:00). Ytterligare en frivillig träff i slutet av november eller början av december kan tillkomma.
7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund
Kursplaner

Kurser som pågår hela terminen

Textseminarium: Apostlagärningarna på grekiska

Apostlagärningarna är en av de mest omfattande böckerna i Nya testamentet. Boken innefattar ett stort antal olika tal. Dessa tal presenterar ett antal ämnen och frågeställningar som var av avgörande betydelse för den tidiga kyrkan. Inom seminariet ska vi läsa, översätta och diskutera de viktigaste talen och analysera deras struktur och teologi. För att gå kursen krävs åtminstone 15 hp i klassisk grekiska eller koinegrekiska. 

Exegetisk teologi
Lokal undervisning och distans (träffar i hybridformat) tisdagar kl. 19:00–21:00, med tentamen i Uppsala fredagen den 12 januari 2024.
Seminarieledare: Andreas Bergmann 
Examinator: Tord Fornberg
Kursplan

Holy Images and Worship

This course addresses questions concerning the role of art in worship from historical, anthropological, and theological standpoints. From the biblical prohibition of the Second Commandment, through debates about early Christian art culminating in Byzantine iconoclasm, arguments for and against the use of holy images in worship are examined by reading primary sources in their historical contexts. 

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Distans (träffar över Zoom) varannan torsdag 19–21
Kursen ges på engelska 
Kursledare: Barbara Crostini
Kursplan

Kurser under modul 1

28 augusti–27 oktober

Fundamentalteologi

Fundamentalteologi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan kontroversteologi och livsåskådningsvetenskap. Ämnet behandlar teman av grundläggande betydelse för den kristna tron, såsom Gud, tro och uppenbarelse. Vidare ingår frågor om trons anspråk på sanning och universella relevans, förhållandet mellan skrift och tradition, dogmutveckling, samt kyrkans trosgemenskap, strukturer och ämbeten. 

Systematisk teologi
Lokal undervisning i Uppsala tisdagar kl. 16:00–18:00 och torsdagar kl. 17:00–19:00
Halvdistans med obligatoriska träffar i Göteborg 9 september och 14 oktober (OBS! Ändrat datum) eller i Uppsala 12 september och 10 oktober
Kursledare: Ulf Jonsson
Kursplan 

Metodkurs i teologi

Kursen består av tre delar. Den första ger en kort introduktion och övning i akademiskt skrivande. Den andra delen ger en översikt över metoder och vetenskapsteorier som är relevanta för teologi och religionsvetenskap samt ett djupare studium av den historisk-kritiska metoden och hermeneutiken. Den tredje delen ger en översikt över metodologiska problem inom katolsk teologi i historia och nutid.

Masternivå. Systematisk teologi
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 1 september och 13 oktober
Kursledare: Mårten Björk
Kursplan 

A New Heaven and a New Earth

Christianity preaches the hope for a new heaven and a new earth. This eschatological hope does not entail the abolishment of the natural world but the anticipation of its redemption and fulfilment. But what does this apocalyptic message imply in a period of ecological challenges? Can it deepen our care for the world? In this course students will have an opportunity to analyse our caring for the world in relation to the hope for a new earth and a new heaven. 

Inriktning ekologi. Systematisk teologi
Lokal undervisning i Uppsala onsdagar kl. 13:00–16:00
Kursen ges på engelska 
Kursledare: Mårten Björk
Kursplan 

Introduktion till Gamla testamentet

Kursen ger en introduktion till Gamla testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Gamla testamentets tolknings- och verkningshistoria belyses. Exempel på såväl äldre som moderna tolkningsperspektiv och metoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Gamla testamentets texter i översättning. Deltagarna utvecklar förmågan att formulera självständiga tolkningar av gammaltestamentlig text. 

Exegetisk teologi
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 31 augusti och 5 oktober
Kursledare: Tord Fornberg
Kursplan

Filosofisk antropologi

Varje livsåskådning och religion har en människosyn som är en frukt av människans reflektion över sig själv. Kursen är tänkt att ge en introduktion till olika antropologiska modeller. Men samtidigt utvecklar kursen de viktigaste dragen i en personalistisk antropologi, som ser människan som en medveten och fri men samtidigt kropps- och tidsbunden person. Dessutom behandlas människans individuella, historiska, sociala, biologiska och kulturskapande särdrag. 

Filosofi
Lokal undervisning tisdagar och torsdagar kl. 13:00–15:00
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 14 september och 12 oktober
Kursledare: Erik Åkerlund
Kursplan

A Good Disruption – Reinventing Economical Models

The socio-environmental crisis comprises many elements, from climate change to financial and social breakdown. While the experts have been talking a great deal about possible solutions when looking into the future, only a few look back to understand where things went wrong. This course will provide insight into how the dysfunction of the world’s economy came about and what it takes to correct the models of growth that have proved incapable of ensuring a healthy environment. 

Inriktning ekologi. Teologiska kultur- och samhällsstudier
Lokal undervisning måndagar kl. 13:00–16:00
Kursen ges på engelska
Kursledare: Tomas Ekenberg m.fl.
Kursplan

Philosophy of Music

In this course we will discuss some of the fundamental questions concerning the nature and function of music. What is the significance and meaning of music, in particular of instrumental music, and how does music relate to other art forms? To those questions, following an overview of historically influential philosophical answers, the focus will be placed on contemporary philosophies of music. Musical examples from various genres will be used to highlight the arguments. 

Filosofi
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 11 september och 16 oktober
Kursen ges på engelska
Kursledare: Lars-Olof Åhlberg
Kursplan 

Kurser under modul 2

6 november–12 januari

Kristologi

Den kristna synen på Jesus Kristus har genom tiderna utvecklats i olika banor utifrån tolkningar av hans person och betydelse med grund i Nya testamentet. Kursen fokuserar dels på dessa olika nytestamentliga bilder och föreställningar, dels på viktiga kristologiska motiv och förståelsemodeller i historia och nutid. Likaså görs utblickar mot skilda sätt att se på hans person och betydelse inom bildkonst och litteratur. 

Systematisk teologi
Halvdistans med obligatoriska träffar i Stockholm  (S:ta Eugenias lokaler, vid Kungsträdgården) 13 november och 11 december
Kursledare: Tomas Orylski

Biology, Ecology, and Theological Anthropology

This course reflects theologically and philosophically on the issues of human dependence and agency in the biological world. Many organisms shape their environment, but the degree to which humans do so is unparalleled in the biological world, as our environmental crisis makes clear. How did the uniquely human forms of “niche construction” evolve? What does an evolutionary informed, as well as ecologically responsible, theological anthropology look like? 

Inriktning ekologi. Systematisk teologi
Lokal undervisning måndagar kl. 13:00–16:00
Kursen ges på engelska
Kursledare: Christoffer Skogholt 

Metafysik och ontologi

Metafysiken har en lång historia, lika lång som filosofin. För att ta sig an metafysiska och ontologiska frågeställningar krävs att man först reflekterar över denna historia. Frågan om vad metafysik och ontologi är, utgör nämligen själv en del av metafysiken. Kursen börjar därför med en grundlig historisk genomgång för att sedan ta upp metafysiska frågeställningar på ett systematiskt sätt. 

Filosofi
Lokal undervisning tisdagar och torsdagar kl. 13:00–15:00
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 23 november och 14 december
Kursledare: Erik Åkerlund

Estetik I: Från Platon till Hegel

Estetiken grundades som disciplin på 1700-talet och kan sägas vara läran om det upplevt vackra eller sköna. Kursen ger utifrån några centrala begrepp som ”konst” och ”det sköna” en historisk inblick i estetiken från Platon till 1800-talets början. Syftet är att ge en grundläggande orientering i konstens filosofi och dess historia. Om möjlighet ges, ingår en utställning, konsert eller teaterföreställning. 

Filosofi
Lokal undervisning tisdagar kl. 10:30–12:30 och torsdagar kl. 10:00–12:00
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 14 november och 12 december
Kursledare: Christine Zyka 

Environmental Justice

The course will explore the impact of climate change and ecological awareness on understanding the concept of justice. Using case studies from around the world, the course will shed light on the social dimension of sustainability and human rights. A connection will be made to Catholic social teaching about the importance of developing an integral approach to social justice as much as to ecology. 

Inriktning ekologi. Teologiska kultur- och samhällsstudier
Lokal undervisning onsdagar kl. 13:00–16:00
Kursen ges på engelska 
Kursledare: Vanja Romlin m.fl. 

Logic and Argumentation

One of the central problems in modern logic is the question of what constitutes a valid argument and good argumentation. In order to answer this question, arguments expressed in natural languages are translated into formal languages of symbolic logic, whereby their logical structure stands out more clearly. In this course, two such formal languages are studied: propositional logic and predicate-logic language. Several methods in logic for analysis of the validity of arguments are also studied. 

Filosofi
Lokal undervisning onsdagar kl. 16:00–18:00 och fredagar kl. 10:00–12:00
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 17 november och 8 december (salstentamen i Uppsala 12 januari 2024)
Kursen ges på engelska
Kursledare: Taeda Tomic 

Exegetisk fördjupning

Utifrån en orientering kring de bibliska texternas utläggningshistoria behandlar kursen olika sätt att tolka och tillämpa nytestamentliga texter i historia och nutid. Kursen ger en fördjupad förståelse för bibeltolkningens varierade kulturhistoria. Den moderna nytestamentliga bibelvetenskapen diskuteras utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv och tolkas i sitt ideologiska sammanhang. 

Masternivå. Exegetisk teologi
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 27 och 28 november (NB! Ändrade datum)
Kursledare: Ansgar Wucherpfennig

Introduktion till Nya testamentet

Kursen ger en introduktion till Nya testamentets historiska bakgrund, tillkomst, litterära form och teologi. Delar av Nya testamentets tolknings- och verkningshistoria belyses. Exempel på såväl äldre som olika moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Stor vikt läggs vid läsning av Nya testamentets texter i översättning. Deltagarna utvecklar förmågan att självständigt formulera en tolkning av nytestamentlig text.

Exegetisk teologi
Halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala 8 november och 15 december (OBS! Nytt datum)
Kursledare: Tord Fornberg