HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Kurser VT 2021

Kurser som pågår hela terminen

Uppsatsseminariet

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

7,5 hp eller 15 hp
Halvdistans: uppstart 18 januari, kl. 10–12 (obligatorisk träff)
Kursledare: Erik Åkerlund

Arabic Philosophy

The aim of the course is to trace a general history of Islamic Philosophy from the 8th to the 13th century, following the evolution of thought from the introduction of Greek philosophy into Muslim world. We will try to mark the most important figures in this history and the major stages and issues in which Islamic Philosophy passed through. We will deal with names like: Al-Kindî, Al-Rāzî, Al- Farābî, Ibn Sîna (“Avicenna”), Al-Gazālî, Ibn Tufayl, Maimonides, Ibn Rushd (“Averroes”), Ibn Khaldûn. Our course will also deal with evolution of the thoughts and the intersections between philosophy and theology: ethics (Akhlāq), politics (sîyāsah), knowledge of God (Ma‘rifat all-Allah), creation and eternity of the world (khalq wa zalîyat al-‘Alam) and the immortality of the soul (khlûd al-Nafis).

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, kursen ges på engelska
Lokal undervisning i Södertälje: onsdagar 14:00–16:00
Kursledare: Saad Hanna

Latin I

Kursen ger grundläggande kunskaper i det latinska språket, som övas genom läsning, översättning och förståelse av nybörjartexter och vissa centrala texter i den katolska teologin och liturgin från både äldre tid och nutid. Syftet är att uppnå grundläggande läsförståelse fokuserad på enklare efterklassiska latinska texter inom teologi, filosofi och kultur. I kursen ingår övningar i formlära och syntax samt läsning av kyrkolatinska texter.

Ämnesområde: teologi (alla delområden)
7,5 hp
Halvdistans: obligatoriska träffar 19 januari, 16 februari, 23 mars OBS! Ändrat datum och 4 maj
Kursledare: Gustav Zamore

Kurser som ges under Modul 3

Vecka 03–13

Kurser i teologi

Martyrdom

The idea of martyrdom and its interpretations in history are best described through the example of martyrs from different faith traditions and time periods. From this concrete basis, more speculative questions can be addressed, such as the following: is there a common idea of martyrdom? Does the example of Christ put Christian martyrdom in a special category? Can there be a concept of martyrdom outside a religious world-view? Does martyrdom inspire awe or condemnation? What is the danger of an unbridled martyr ideology? These questions are very relevant to understanding today’s world and living one’s faith in the midst of its conflicts. Examples from the past are considered not only for their historical value, but also in their role as markers of community belonging and shapers of ethical and philosophical positions in societies where martyrs were remembered and celebrated.

Ämnesområde: historisk teologi, systematisk teologi
7,5 hp, kursen ges på engelska
Halvdistans: obligatoriska träffar via Zoom (kl. 9:00–12:00) 25 januari, 8 februari, 22 februari och 15 mars
Kursledare: Barbara Crostini

Modern fransk teologi

Franska teologer har haft ett stort inflytande på katolsk teologi under de senaste hundra åren. I denna kurs ges en introduktion till tänkandet hos några av de mest framträdande bland dessa teologer, bland andra Henri de Lubac, Yves Congar och Joseph Moingt. Såväl den samhälleliga som den intellektuella bakgrunden till deras tänkande tecknas, och huvudpunkterna i deras teologiska reflektioner presenteras. Kursen är inriktad mot att ge en förmåga att läsa verk av moderna franska teologer i original. Att läsa verken på originalspråk finns som tillval, annars ges texterna på svenska och engelska.

Ämnesområde: systematisk teologi
7,5 hp
Halvdistans i Stockholm: obligatoriska träffar 1 februari och 1 mars
Kursledare: Tomas Orylski

Kyrkans historia I

Kursen ger en introduktion till kyrkans framväxt och utveckling under antiken och medeltiden. Ett urval av kyrkofädernas texter ger en inblick i den tidiga kyrkans teologi. Klosterrörelsens andliga och akademiska betydelse från 500-talet och framåt studeras. Universitetsvärlden under högmedeltiden och dess roll för kritiskt tänkande och filosofiskt präglade teologi behandlas. Kursdeltagarna får tolka grundtexter och sätta in dem i ett historiskt sammanhang.

Ämnesområde: historisk teologi
7,5 hp
Lokal undervisning: måndagar 10:30–12:30 och onsdagar 16:00–18:00
Halvdistans: obligatoriska träffar 2 februari och 2 mars
Kursledare: Fredrik Heiding

Kurser i filosofi

Kroppen och kroppslighet

Kursen behandlar människans kroppslighet. Mot bakgrund av den filosofiska tradition som länge tolkat människans kropp i förhållande till något annat (form, själ, tanke, medvetande), med en objektifiering av kroppen som följd, undersöks varför och hur fenomenologin kastar om denna ordning. Kursen tar upp detta i relation till tänkare som Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault och Michel Henry. Hur förstår jag erfarenheten av att vara en kropp? Vad betyder det att vara en bebodd eller en levd kropp? Och hur förändras relationen till det kroppsliga om detta ses som någonting grundläggande hos mig själv?

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp
Halvdistans: obligatoriska träffar 20 januari och 10 mars
Kursledare: Christine Zyka

Philosophy of Science with Natural Philosophy

The sciences occupy a prominent place in contemporary thinking, as well as in today’s society in general. In this course we will take a closer look at the different sciences’ knowledge claims and methods. In what sense can science be said to provide knowledge? What claim do sciences make to describe reality? And what are the possibilities and limitations of the scientific method? Only through such an analysis can scientific knowledge claims be compared to knowledge claims in other areas.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, kursen ges på engelska
Halvdistans: obligatoriska träffar via Zoom (kl. 10:00–12:00) 22 januari, 12 februari, 5 mars och 19 mars
Kursledare: Daniel Saudek och Erik Åkerlund

Filosofins historia I

Kursen är en historisk introduktion till några av den västerländska filosofins viktigaste problem. Mot bakgrund av en översikt över den filosofiska diskussionen under antik, senantik och medeltid undersöker vi ett antal problemställningar i detalj genom studium av originaltexter av tänkare som Platon, Aristoteles, Augustinus, Anselm och Thomas av Aquino. Tonvikt läggs vid klassiska reflektioner kring människan och kring verklighetens fundamentala struktur.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp
Lokal undervisning: tisdagar och torsdagar 10:00–12:00
Halvdistans: obligatoriska träffar 9 februari och 9 mars
Kursledare: Tomas Ekenberg

Analytical Philosophy in the 20th Century

Analytical Philosophy took a dominant position during the entirety of the 20th century throughout the Anglo-Saxon world, particularly in the middle of the century in the Scandinavian countries. Analytical Philosophy under the 20th century was characterized by its close proximity to the natural sciences and placed high emphasis on formal analyses and empirical methods. The course provides a review of the development of analytical philosophy from Gottlob Freges to today. Particular emphasis is placed upon reading and reflecting on the texts of the analytical philosophers.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, kursen ges på engelska
Lokal undervisning: tisdagar och torsdagar 13:00–15:00
Halvdistans: obligatoriska träffar 11 februari och 11 mars
Kursledare: Tomas Ekenberg och Erik Åkerlund

Existentialism

Existentialism was one of last century’s most important philosophical traditions. Philosophers like Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre asked themselves what living an authentic life means. They struggled with questions about existence, freedom, anxiety, guilt, and lethargy. The questions that the existentialists raised were not new, as one can find them in different guises all the way from antiquity up to the present time. The course takes the concepts and thoughts developed by the 20th century existentialists as a point of departure and relates them to questions and concerns of our contemporary society.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, kursen ges på engelska
Lokal undervisning: onsdagar 18:00–21:00
Kursledare: Kim Solin

Introduction to Ethics

Many of our debates about social, political and also private life concern ethical issues, for example in the field of health care and medicine or in environmental issues. This course serves as an introduction to basic themes of normative ethics. Its aim is to clarify what we mean, when we call an action right or wrong, and to present and discuss some of the most influential forms of ethical argumentation today (utilitarianism, deontology, virtue ethics). The students will get an overview of ethical theories and concepts and learn how ethical principles can be applied to contemporary moral issues such as euthanasia, war, punishment or the question of animal rights. 

Ämneområde: filosofi
7,5 hp, kursen ges på engelska:
Halvdistans: obligatoriska träffar 30 januari och 6 mars
Kursledare: Stefan Hofmann


Teologiska kultur- och samhällsstudier

Litteraturvetenskap för teologer

Läsning och tolkning är centrala begrepp för såväl teologer som litteraturvetare. Kursen behandlar grundläggande litteraturvetenskapliga frågeställningar och metoder tillämpade på ett brett spektrum av skönlitterära texter ur olika genrer, kulturer och epoker, valda så att de anknyter till olika teologiska teman. Kursen ger en grundläggande orientering i litteraturvetenskaplig terminologi och metodik. Den belyser hur litteratur kan studeras med fokus på texten, författaren, läsaren, den litterära traditionen och omvärlden. Såväl historiska som moderna perspektiv tas upp. Deltagarna tillägnar sig en litteraturvetenskaplig begreppsapparat. De får öva förmågan att läsa skönlitteratur och litterära analyser samt öva sig i att själva formulera analyser och tolkningar av litterära texter.

Ämnesområde: teologiska kultur- och samhällsstudier
7,5 hp
Halvdistans: obligatoriska träffar 5 februari och 12 mars
Kursledare: Josefin Holmström

Comic Relief: Humor as Social Criticism

Diverse forms of humor have long been used to pillory tyrants, spotlight corruption, challenge norms, build solidarity, instill hope, and defuse violence. This course explores the power and limits of humor for social engagement, by means of classical theorists, present-day case studies, in-class interviews with invited scholars and cultural workers (including humorists), and students’ own research projects.

Ämnesområde: teologiska kultur- och samhällsstudier
7,5 hp, kursen ges på engelska
Lokal undervisning i Stockholm (S:ta Eugenia, vid Kungsträdgården): måndagar 16:30–19:00
Kursledare: Brian Palmer och Gustav Fridolin

Kurser som ges under Modul 4

Vecka 14–22

Kurser i teologi

Nåd

”Nåd” kan låta som något dammigt och kanske obehagligt. Vem vill vara beroende av någons nåd eller äta någons nådebröd? ”Nåd” låter också ojämlikt. Å andra sidan tycker vi om när någonting är gratis, helt fritt. Nåden (lat. ’gratia’) har varit ett centralt, ofta hett debatterat tema i kristen teologi. Det handlar om den grundläggande relationen mellan Gud och människan. Givet att hela skapelsen är en fri gåva av Gud, finns det då någon grund för den traditionella uppdelningen mellan nåd och natur? Vad är den bibliska bakgrunden till kristna nådeläran? Vad var skälen till de teologiska striderna kring den? Och hur förhåller sig mänskligt handlande/frihet till Guds nåd?

Ämnesområde: systematisk teologi
7,5 hp
Halvdistans i Stockholm: obligatoriska träffar 22 april och 27 maj
Kursledare: Dominik Terstriep

Om Gud

Guds återkomst i det offentliga samtalet är påfallande. Vad har den kristna teologin att säga om Gud? Är Gud allsmäktig, en ”himmelsk patriark” som styr världen utifrån? Eller är Gud en dimension av vår värld, ”the ultimate concern”, tillvarons innersta? Hur kan treenighets- läran förenas med monoteismen? Hur är det med balansen mellan konkret, poetiskt, antropomorft tal om Gud och mer avancerad filosofisk reflexion? Kursen belyser de klassiska frågorna kring Gud med utgångspunkt från strömningar i nutida teologi.

Ämnesområde: systematisk teologi
7,5 hp
Halvdistans: obligatoriska träffar 26 april och 17 maj
Kursledare: Tomas Orylski

Kyrkans historia II

Kursen ger en översikt över kyrkans utbredning och omvandling från 1500-talet fram till nutiden. Reformationerna, upplysningen och konfessionaliseringen samt utvecklingen från 1800-talets mitt till Andra Vatikankonciliet uppmärksammas särskilt. Den kristna kyrkans tillväxt i områden som Afrika, Asien och Latinamerika behandlas också. Deltagarna får öva sin förmåga att tolka och värdera historiska källor utifrån källkritik och historisk teori och metod.

Ämnesområde: kyrkohistoria
7,5 hp
Halvdistans: obligatoriska träffar via Zoom 9 april (introduktionsmöte, kl. 13:00–14:00) samt 16 april, 7 maj och 31 maj (OBS! Ändrad tid) (kl. 13:00–16:00)
Kursledare: Johannes Ljungberg

Liturgi i öst och väst

Kursen går igenom grunderna i öst- och västkyrklig liturgi. Finns det likheter och skillnader? Kan liturgin vara lekfull? Påminner den om teater? Vad är en symbol? Vilken betydelse har gudstjänstens kroppsspråk? Hur är relationen mellan himmel och jord? Förutom sekundärlitteratur studeras några primärkällor såsom Efraim Syrierns hymner, Dionysios Areopagitas teologi samt Dominikus nio sätt att bedja. Besök i kyrka och reflektion över gudstjänsten ingår.

Ämnesområde: systematisk teologi, teologiska kultur- och samhällsstudier
7,5 hp
Lokal undervisning: måndagar 10:30–12:30 och onsdagar 16:00–18:00
Halvdistans i Södertälje: obligatoriska träffar 17 april och 8 maj
Kursledare: Fredrik Heiding

Introduction to Canon Law

The course will give an introduction to the Ecclesiastical Laws and a few key canonical concepts. Particular reference will be made to the following topics: 1. Introduction to and History of Canon Law, 2. Persons in the Church: Faithful, Lay Persons, Clerics (& Loss of clerical state), 3. Persons in the Church: Juridic Persons (esp. Associations) & Consecrated Life (esp. Religious Life), 4. Sanctions in the Church (Types of Delicts, esp. Grave Delicts Reserved to the CDF), 5. Hierarchical Structure of the Church (Power of Governance & Sinodality), 6. Elements of Valid Marriage & Some Special Marriage Procedures.

Ämnesområde: systematisk teologi
7,5 hp, kursen ges på engelska
Halvdistans: obligatoriska träffar 7–9 april samt 12–14 april
Kursledare: Pudumai Doss

Kurser i filosofi

Filosofins historia II

Kursen utgör en introduktion till filosofins historia från 1600-talet till nutid (1900-talets början). Syftet är att få en grundläggande förståelse för nya tidens rationalism och empirism tack vare naturvetenskapens revolution och upplysningens förnuftstro. Vi försöker även att förstå uppkomsten av olika postkantianska strömningar och tendenser. Några av de största tänkarnas grundtexter från olika sekel studeras och diskuteras mer ingående.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp
Lokal undervisning: tisdagar och torsdagar 10:00–12:00
Halvdistans: obligatoriska träffar 20 april och 18 maj
Kursledare: Tomas Ekenberg

Den fria viljan

Har vi människor en fri vilja? Vad innebär det att ha en fri vilja? Vad skulle det innebära om människan helt saknade fri vilja? Dessa frågor har engagerat filosofer alltsedan antiken. Kursen ger en grundlig introduktion till de viktigaste diskussionerna kring den fria viljans problem, särskilt de logiska, psykologiska, teologiska och metafysiska frågeställningar som format debatten från antiken fram till i dag.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp
Halvdistans: obligatoriska träffar 16 april och 21 maj 
Kursledare: Tomas Ekenberg

Logic and Argumentation II: The Pragmatics of Logic

In this course, students learn how to apply the methods of formal and informal logical analyses to argumentative texts. Practical analyses of argumentative texts are included, where students learn to discover, reconstruct and evaluate the logical quality and the effectiveness of argumentation in larger contexts. The main focus will be to teach students how to use formal languages of propositional and predicate logic and the corresponding logical methods to analyze validity and soundness of arguments in philosophical texts or texts in cultural and social debates. In relation to this, students are also taught the principles of argument evaluation that differ from logical validity and soundness, such as plausibilityinductive strengthsophisms (logical fallacies)refutation, and defeasibility. In this context, a study of argumentation schemas and the standard logical fallacies (the reasoning that seems to be logically well-grounded but actually is not) is also provided. The course thus focuses on applications of logical methods, with the aim of improving the abilities of analytical and critical thinking.

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp, kursen ges på engelska
Halvdistans: obligatoriska träffar 19 april och 6 maj samt ett frivilligt extratillfälle 27 maj
Kursledare: Taeda Tomic

Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet

Kursen presenterar olika aktuella filosofiska strömningar som historiskt sett har vuxit fram ur Husserls fenomenologi. Litteraturen och föreläsningarna ska tillsammans ge en förståelse för den kontinentala 1900-talsfilosofins ursprung och dess radikala val mellan å ena sidan studiet av fenomenets essens, å andra sidan studiet av dess (konkreta) vara. Under seminarierna analyseras texter av representativa tänkare inom de olika strömningarna såsom Heidegger, Scheler, Merleau-Ponty, Sartre, Arendt, Ricoeur, Lévinas, Derrida och Marion. Studenterna får möjlighet att diskutera dessa filosofers sätt att bemöta fenomenologiska problem, särskilt utifrån begreppen existens, person och subjekt. Genom att skriva ett antal mindre PM övar de sin förmåga att aktivt tillägna sig kurslitteraturen och att formulera och argumentera för egna ståndpunkter. 

Ämnesområde: filosofi
7,5 hp
Lokal undervisning: tisdagar och torsdagar 13:00–15:00
Halvdistans: obligatoriska träffar 15 april och 20 maj
Kursledare: Christine Zyka


Teologiska kultur- och samhällsstudier

Rom – nedslag i kyrkoarkitekturen

Kursen ger en översikt av Roms arkitektur och stad med tonvikt på ett urval signifikativ kyrkoarkitektur som speglar staden och samhället från antiken till vår tid. I form av föreläsningar och diskussionsseminarier med rikhaltigt bildmaterial får deltagarna genom konsthistorisk metodologi insikter i kyrkoarkitekturens utveckling och dess betydelse för stadens decorum såväl som religiös kontext. Deltagarna får möjlighet att öva sin förmåga att se, beskriva, förstå, analysera, tolka arkitekturens innebörd och funktion i ett både religiöst och kulturhistoriskt perspektiv. 

Ämnesområde: teologiska kultur- och samhällsstudier
7,5 hp
Halvdistans: obligatoriska träffar 28 april och 26 maj
Kursledare: Maj-Britt Andersson

What is Nature?

The course is divided in three parts: The first part analyses the use of the term “nature” in philosophy and theology in a historical perspective, giving special attention to modern times and the development of the dichotomy between nature and culture. The second part focuses on the hermeneutics of nature, how we experience it and how this experience expresses itself in for example literature or aesthetic theory. The third part will look at our use of nature (medicin, forestry etc.) and what this use does to nature (GMO, diversity etc.).

Ämnesområde: filosofi, systematisk teologi, teologiska kultur- och samhällsstudier
7,5 hp, kursen ges på engelska
Lokal undervisning: måndagar 13:00–16:00
Kursledare: Ylva Jansson