HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Kurser VT 2022

Kurser som pågår hela terminen

Uppsatsseminariet

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell handledning.

Halvdistans, 17 januari, plus två träffar till
7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund

Advanced Reading Course: Karl Rahner

Karl Rahner (1904–1984) is considered to be one of the most prominent theologians of the twentieth century. In this course, the thinking of Rahner is engaged with, primarily through the reading of his own texts. Treating topics such as revelation, creation and the human longing for God, these writings remain as challenging as they are enlightening for any student of theology.

Systematisk teologi
Heldistans med obligatoriska digitala träffar på tisdagar kl. 18–20
7,5 hp
Kursen ges på engelska
Avancerad kandidat- och masternivå
Kursledare: Philip Geister (gästföreläsare kan förekomma på kursen)

Textseminarium: Lukasevangeliet på grekiska

Jämfört med andra skrifter i Nya testamentet uppvisar Lukasevangeliet och Apostlagärningarna en mer litterär grekiska. Kursen omfattar läsning av den grekiska texten samt en genomgång av tillhörande grammatik. Studiet av evangeliets struktur och teologi sker med hjälp av exegetiska kommentarer. För att gå kursen krävs åtminstone 15 hp i klassisk grekiska eller koinégrekiska.

Exegetisk teologi
Lokal undervisning, onsdagar kl. 19–21
7,5 hp
Seminarieledare: Andreas Bergmann
Examinator: Mathias Nygaard

Kurser under modul 3

17 januari 2022 till 27 mars 2022

Soteriologi

Kursen behandlar det systematisk-teologiska ämnet soteriologi eller frälsningslära. Det utgår ifrån att Gud räddar och befriar. Under modern tid har soteriologin konfronterats med tunga frågor. Behöver människan räddas? Från vad ska hon frälsas? Gud har beskrivits som någon som ändå inte hjälper eller som till och med förvärrar allt när människor litar på honom. Hur kan man idag utifrån bibliska och andra källor formulera tron på en frälsande Gud?

Systematisk teologi
Halvdistans 26 januari, 16 mars i S:ta Eugenia, Stockholm
7,5 hp
Kursledare: Dominik Terstriep

Fördjupningskurs i systematisk teologi

Kursen ger en grundlig skolning i nutida systematiskt-teologiskt tänkande och uppmärksammas metodfrågor, förhållandet mellan historisk utläggning och filosofiskt tänkande, samt konfessionella och ideologiska skillnader i teologiska ansatser. Upplysningens och romantikens betydelse för såväl evangelisk som katolsk teologi belyses särskilt.

Systematisk teologi
Halvdistans 20 januari (på plats) och 3 mars (via Zoom)
7,5 hp
Kurs på masternivå
Kursledare: Mårten Björk

Kropp, kön och genus

Denna kurs tar upp teologiska och filosofiska perspektiv på kropp, kön och genus. Genom
teologiska grundtexter och mer samtida perspektiv vill kursen ge svar på frågan vad det innebär att den mänskliga kroppen är könad. Ämnet som diskuteras här är varför kvinnor flockades i den tidiga kyrkan, liksom askes, celibat och feminism utifrån ett etiskt, eskatologiskt och soteriologiskt perspektiv.

Systematisk teologi
Halvdistans 24 januari (på plats) och 7 mars (via Zoom)
7,5 hp
Avancerad kandidat- och masternivå
Kursledare: Mårten Björk

Kyrkans historia I

Kursen ger en introduktion till kyrkans framväxt och utveckling under antiken och medeltiden. Genom ett urval av kyrkofädernas texter ges en inblick i den tidiga kyrkans teologi. I kursen studeras också klosterrörelsens andliga och akademiska betydelse från 500-talet och framåt, liksom universitetsvärlden under högmedeltiden och dess roll för kritiskt tänkande och filosofiskt präglad teologi. Kursdeltagarna får även tolka grundtexter och sätta in dem i ett historiskt sammanhang.

Historisk teologi
Lokal undervisning på tisdagar och torsdagar kl. 10–12 samt halvdistans 1 februari, 1 mars
7,5 hp
Kursledare: Fredrik Heiding

Apofatisk teologi i öst och väst

Är allting mätbart och låter sig fångas i begrepp? Går det att beskriva vem Gud är? Kursen utgår från den senantike teologen Dionysios Areopagita som i sitt tänkande kombinerade det outsägliga med det som kan sägas. Apofatisk teologi har präglat östkyrklig tradition men också varit viktig i väst, därför studerar vi även Bonaventuras och Thomas av Aquinos texter. Dessutom berörs filosofen Jonna Bornemarks samhällskritiska perspektiv utifrån kunskapens gränser.

Historisk teologi
Halvdistans 8 februari, 8 mars
7,5 hp
Östkyrkotema
Kursledare: Fredrik Heiding

Filosofins historia I

Kursen är en historisk introduktion till några av den västerländska filosofins viktigaste
frågor. Från en översikt över den filosofiska diskussionen under antiken, senantiken och
medeltiden undersöker vi ett antal problemställningar genom studier av originaltexter av
tänkare som Platon, Aristoteles, Augustinus, Anselm och Thomas av Aquino. Tonvikt läggs
vid klassiska reflektioner kring människan och kring verklighetens fundamentala struktur.

Filosofi
Lokal undervisning på måndagar och onsdagar kl. 10–12 samt halvdistans 17 januari, 28 februari
7,5 hp
Kursledare: Tomas Ekenberg

Om uppmärksamhet

Genom uppmärksamhet kan människan ta emot omvärlden utan att själv påverka den
menar Simone Weil. Men vad skiljer uppmärksamhet från den aristoteliska förvåningen eller från koncentrationens ihärdiga fokus på objekt? Även andra tänkare som berört uppmärksamhet studeras som Malebranche, Bergson och Bachelard (det poetiska drömmandet), samt via den fenomenologiska skolan, Rosas begrepp om resonans.

Filosofi
Lokal undervisning på tisdagar kl. 13–15 och fredagar kl. 10–12 samt halvdistans 21 januari, 4 mars
7,5 hp
Kursledare: Christine Zyka

Comic Relief: Humor as Social Criticism

Diverse forms of humor have long been used to pillory tyrants, spotlight corruption, challenge norms, build solidarity, instill hope, and defuse violence. This course explores the power and limits of humor for social engagement, by means of classical theorists, present-day case studies, in-class interviews with invited scholars and cultural workers (including humorists), and students’ own research projects.

Lokal undervisning på måndagar kl. 17–19:30 i S:ta Eugenia, Stockholm
7,5 hp
Kursledare: Brian Palmer och Gustav Fridolin
Kursen är ej studiemedelsberättigande.

Kurser under modul 4

28 mars 2022 till 3 juni 2022

Kyrkans historia II

Kursen ger en översikt över kyrkans utbredning och omvandling från 1500-talet fram till
nutiden. Reformationerna, upplysningen och konfessionaliseringen samt utvecklingen från
1800-talets mitt till Andra Vatikankonciliet uppmärksammas särskilt. Kursen behandlar
också den kristna kyrkans tillväxt i områden som Afrika, Asien och Latinamerika. Deltagarna får öva sin förmåga att tolka och värdera historiska källor utifrån källkritik samt historisk teori och metod.

Historisk teologi
Heldistans, obligatoriska digitala träffar: 28 mars, 1 april, 8 april, 29 april kl. 16–17, samt 21 maj, 4 juni kl. 9–12
7,5 hp
Kursledare: Johannes Ljungberg

Fördjupningskurs i kyrkohistoria: kyrka, folk och världslig makt

Den kristna kyrkan är en konkret gemenskap som på olika sätt organiserar sig i samhället:
som alternativsamhälle och motkultur, som majoritetskultur eller som en gemenskap
bland andra. Kyrkan kan vara normsättare, marginaliserad eller förföljd. Denna kurs har
som tema relationen mellan kyrka, folk och världslig makt, något som belyses i fallstudier:
nationalstaten och nationalkyrkorna samt kyrka i minoritets- respektive majoritetssituation i dagens värld.

Historisk teologi
Halvdistans 8 april (OBS! Nytt datum), 16 maj
7,5 hp
Masternivå
Kursledare: Andreas Mazetti Petersson

Anden och Andens verk

För den kristna kyrkan är Anden en påtaglig men samtidigt svårfångad realitet. Kursen behandlar hur tron på Anden och det teologiska tänkandet kring Anden och Andens verk har formats och tagit gestalt under tidernas lopp, från grunderna i Gamla och Nya testamentet via fornkyrkans läroutformning till nutiden. I kursen tematiseras frågor om frälsning och helgelse, liksom om förhållandet mellan gudomligt och mänskligt, nåd
och natur.

Systematisk teologi
Halvdistans 7 april, 19 maj
7,5 hp
Uppsala (OBS! Ny kursort)
Kursledare: Tomas Orylski

Christian Social Teaching East and West

This course provides a historical, theoretical, and practical overview of the principles and themes of Christian social teaching. It explores two major approaches, namely, the Western tradition of the Catholic Social Thought and the Eastern Orthodox tradition of addressing contemporary social issues. A special focus is made on such topics as human equality, wealth and poverty, war and peace, and environmental responsibility

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Halvdistans, måndag till fredag 2–6 maj, kl. 9–13 varje dag
7,5 hp
Kursen ges på engelska
Östkyrkotema
Kursledare: Oleh Kindiy

Crossroads between Christians and Jews in early material culture

Early Christian art and culture cannot be understood without reference to contemporary
Judaism. This course therefore focuses on the analysis of specific examples of Christian
monuments from the ancient Greco-Roman world. These early Christian archaeological remains are approached by taking into account the recent discoveries in the field of Jewish art which opens new and new perspectives on the interaction between these communities at a key moment of their history.

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Heldistans med obligatoriska digitala träffar kl. 18–21 den 5 april, 3 maj, 17 maj samt 31 maj
7,5 hp
Kursen ges på engelska
Kursledare: Barbara Crostini och Olof Brandt

Filosofins historia II

Kursen utgör en introduktion till filosofins historia från 1600-talet till 1900-talets början. Syftet är att få en förståelse för den nya tidens rationalism och empirism som uppstod tack vare naturvetenskapens revolution och upplysningens förnuftstro, liksom att förstå uppkomsten av olika postkantianska strömningar och tendenser. Några av de största tänkarnas grundtexter från olika sekel studeras och diskuteras mer ingående.

Filosofi
Lokal undervisning på tisdagar och torsdagar kl. 10–12 samt halvdistans 29 mars, 3 maj
7,5 hp
Kursledare: Tomas Ekenberg

Estetik II: efter Hegel

I denna fortsättningskurs i estetik studeras centrala författarskap, begrepp och problemformuleringar ur främst den kontinentala estetiska traditionen. Kursen är tematiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida teoribildningar, efter 1800-talets början. Uppläggningen bestäms också av vilka inslag i 1800- och 1900-talets estetik som kursdeltagarna var och en väljer att fördjupa sig i.

Filosofi
Lokal undervisning på onsdagar kl. 8:30–12:30 samt halvdistans 30 mars, 4 maj
7,5 hp
Kursledare: Christine Zyka

Fördjupningskurs i etik: medicinsk etik

Medicinsk etik behandlar frågor som uppstår vid livets början och livets slut men berör även på ett övergripande plan prioriteringar inom hälso- och sjukvård samt behandlingsbeslut. Målet är att fatta rätt beslut i dessa ofta komplexa medicinska situationer. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i den tillämpade medicinska etiken, men ger även fördjupning i etisk argumentation och analys.

Filosofi
Halvdistans 5 april, 17 maj
7,5 hp
Kursledare: Jenny Lindberg