HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Kurser VT 2024

Ansökning sker via antagning.se mellan 15 september och 16 oktober 2023.

Kurser som pågår hela läsåret

Uppsatskursen

Seminariet, som startar upp höst- respektive vårtermin, ger metodisk skolning i uppsatsskrivande och är ett forum där uppsatser och examensarbeten i teologi eller filosofi kan läggas fram. Seminarierna kompletteras med individuell uppsatshandledning.

Halvdistans med seminarium den 15 januari (kl. 10–12)
7,5 hp eller 15 hp
Kursledare: Erik Åkerlund

Kurser som pågår hela terminen

Advanced Reading Course: The Classics of the Coptic Tradition

This course explores the richness of one of the most ancient churches in the world, the Coptic church of Egypt. It starts with the definition of the word “Coptic,” and how this applies to the school of Alexandria featuring key figures such as Clement and Origen, in the third century. Other key figures treated in the course are Athanasius of Alexandria, Anthony the Great, Cyril of Alexandria, Severus of Antioch, as well as some later, lesser known, theologians. 

Avancerad kandidat- och masternivå. Historisk teologi
Distans (med träffar över Zoom varannan fredag, kl. 10–12) 
Kursen ges på engelska
Kursledare: Youhanna Nessim Youssef 

Latin I

Kursen ger grundläggande kunskaper i det latinska språket genom läsning och översättning av enklare texter och vissa centrala texter i den katolska teologin och liturgin. Syftet är att uppnå grundläggande läsförståelse för att kunna läsa enklare efterklassiska latinska texter inom teologi, filosofi och kultur. I kursen ingår övningar i formlära och syntax, studium av latinska begrepp och deras användning, allmän grammatik, lexikonkunskap, språkhistoria och strategier för textförståelse. 

Teologi (alla delområden)
Halvdistans med heldagsträffar den 18 januari, 22 februari, 11 april och 2 maj. Tentamen sker den 31 maj
Kursledare: Ivar Asplund 

Kurser under modul 3

15 januari–22 mars

Fördjupningskurs i systematisk teologi

Kursen ger en grundlig skolning i nutida systematiskt-teologiskt tänkande och uppmärksammar metodfrågor, förhållandet mellan historisk utläggning och filosofiskt tänkande, samt konfessionella och ideologiska skillnader mellan olika teologiska ansatser. Upplysningens och romantikens betydelse för såväl evangelisk som katolsk teologi belyses särskilt. 

Masternivå. Systematisk teologi
Halvdistans med heldagsträffar 24 januari och 21 februari
Kursledare: Mårten Björk 

Vishetsteologi

Systematisk, biblisk och praktisk teologi formar i vishetsteologin en helhet som är förankrad i teologens liv och erfarenheter. Bernhard av Clairvaux (1090–1153) var en sådan teolog, vars tänkande är djupt rotat i hans liv som munk, och i forskningen kallas hans teologi monastisk eller mystik. Kursen förmedlar kunskap om denna erfarenhetsbaserade teologi och utvecklar perspektiv för en vishetsteologi för vår tid. 

Systematisk teologi
Halvdistans med heldagsträffar i S:ta Eugenias lokaler vid Kungsträdgården i Stockholm 1 februari och 7 mars
Kursledare: Dominik Terstriep 

A Christian History of the Environment

The present socio-ecological crisis compels us to look back in history and consider the role played by natural events and catastrophes on the world’s population. Were people passively undergoing such challenges, or did they take active responsibility for the impact those events had on their surroundings? This course will look at some key historical events from an ecological perspective and reflect on the conscious shaping of an environmentally-friendly way of life. 

Inriktning ekologi. Teologiska kultur- och samhällsstudier
Lokal undervisning i Uppsala (onsdagar, kl. 13–16) och halvdistans med heldagsträffar den 17 januari och 6 mars
Kursen ges på engelska
Kursledare: Barbara Crostini 

Jesuitdrama

Teater var ett viktigt inslag i Jesuitordens skolor i tidigmodern tid. Kursen går igenom jesuitdramats ursprung och syfte, och tar upp de fakta om de viktigaste verken och manusförfattarna, samt skådespelens kulturella inflytande. Vi undersöker de grundläggande principerna för jesuitdramats pedagogik och inlärningsteknikernas filosofiska och estetiska grunder. En del av kursen ägnas även åt moderna teorier om och metoder inom dramapedagogik, och deras koppling till jesuitskolornas teater. 

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Halvdistans med frivilligt seminarium den 18 januari (kl. 10–12) och heldagsträffar den 2 februari och 8 mars
Kursledare: Taeda Tomic 

Planetary Boundaries and Integral Ecology

The concept of planetary boundaries, within the broader discussion on the Anthropocene, aims to define the environmental limits within which humanity can safely operate. Facing these limits, Catholic social teaching guides sustainable development principles by favouring both human and natural environments. Thus, this course will analyse the interrelation of the concept of integral ecology with the broader framework of planetary boundaries. 

Inriktning ekologi. Teologiska kultur- och samhällsstudier
Lokal undervisning i Uppsala (måndagar, kl. 13–16)
Kursen ges på engelska 
Kursledare: Vanja Romlin 

Kyrkans historia I

Kursen ger en introduktion till kyrkans framväxt och utveckling under antiken och medeltiden. Genom ett urval av kyrkofädernas texter ges en inblick i den tidiga kyrkans teologi. I kursen studeras också klosterrörelsens andliga och akademiska betydelse från 500-talet och framåt, liksom universitetsvärlden under högmedeltiden och dess roll för kritiskt tänkande och filosofiskt präglad teologi. Kursdeltagarna får även tolka grundtexter och sätta in dem i ett historiskt sammanhang. 

Historisk teologi
Halvdistans med heldagsträffar den 30 januari och 27 februari
Lokal undervisning i Uppsala (tisdagar och torsdagar, kl. 15–17)
Kursledare: Fredrik Heiding 

Existentialism

Existentialism was one of last century’s most important philosophical schools of thought. Philosophers like Simone de Beauvoir and Jean- Paul Sartre asked themselves what it means to live an authentic life. They struggled with questions about existence, freedom, anxiety, guilt, and lethargy. The course takes the concepts and thoughts developed by the 20th century existentialists as a point of departure and relates them to questions and concerns of our own times. 

Filosofi
Halvdistans med heldagsträff den 27 januari och 2 mars
Kursen ges på engelska
Kursledare: Kim Solin 

Filosofins historia I

Kursen är en historisk introduktion till några av den västerländska filosofins viktigaste frågor. Från en översikt över den filosofiska diskussionen under antiken, senantiken och medeltiden undersöker vi ett antal problemställningar genom studier av originaltexter av tänkare som Platon, Aristoteles, Augustinus, Anselm och Thomas av Aquino. Tonvikt läggs vid klassiska reflektioner kring människan och kring verklighetens fundamentala struktur. 

Filosofi
Lokal undervisning i Uppsala (tisdagar och torsdagar, kl. 10–12) och halvdistans med heldagsträffar den 25 januari och 5 mars (OBS! Ändrat datum)
Kursledare: Tomas Ekenberg

Estetik II: Efter Hegel

I denna fortsättningskurs i estetik studeras centrala författarskap, begrepp och problemformuleringar ur främst den kontinentala estetiska traditionen. Kursen är tematiskt indelad och tyngdpunkten ligger på samtida teoribildningar efter 1800-talets början. Upplägget bestäms också av vilka inslag i 1800- och 1900-talets estetik som kursdeltagarna var och en väljer att fördjupa sig i. 

Filosofi
Lokal undervisning i Uppsala (måndagar och onsdagar, kl. 10–12) och halvdistans med heldagsträff den 29 januari och 4 mars
Kursledare: Christine Zyka

Kurser under modul 4

2 april–31 maj

Kyrkans historia II

Kursen ger en översikt över kyrkans utbredning och omvandling från 1500-talet fram till nutiden. Reformationerna, upplysningen och konfessionaliseringen, samt utvecklingen från 1800-talets mitt till Andra Vatikankonciliet uppmärksammas särskilt. Kursen behandlar också den kristna kyrkans tillväxt i områden som Afrika, Asien och Latinamerika. Deltagarna får öva sin förmåga att tolka och värdera historiska källor utifrån källkritik samt historisk teori och metod. 

Historisk teologi
Halvdistans med heldagsträffar den 15 april och 13 maj
Lokal undervisning i Uppsala (tisdagar och torsdagar, kl. 13–15)
Kursledare: Andreas Mazetti

Fördjupningskurs i kyrkohistoria: Kyrka, folk och stat

Den kristna kyrkan är en konkret gemenskap som på olika sätt organiserar sig i samhället: som alternativsamhälle och motkultur, som majoritetskultur eller som en gemenskap bland andra. Kyrkan kan vara normsättare, marginaliserad eller förföljd. Denna kurs har som tema relationen mellan kyrka, folk och världslig makt. Denna tematik belyses i fallstudier: nationalstaten och nationalkyrkorna samt kyrka i minoritets- respektive majoritetssituation i dagens värld. 

Masternivå. Historisk teologi
Halvdistans med heldagsträffar den 10 april och 6 maj
Kursledare: Andreas Mazetti 

What is Nature?

In addition to analysing the term “nature” in philosophy and theology from a historical perspective, the course studies the hermeneutics of nature, how we experience it and how this experience expresses itself in, for example, literature or aesthetic theory. These two aspects are then put in relation to our use of nature (medicine and forestry, for example.) and are concretised in practical examples of the effects it causes. 

Inriktning ekologi. Systematisk teologi
Lokal undervisning i Uppsala (måndagar, kl. 13–16)
Kursen ges på engelska
Kursledare: Ylva Jansson m.fl. 

Ecological Conversion

Scientific evidence shows that efforts to convince consumers to become sustainable are failing. Putting the theological and ethical concept of “conversion” at the heart of the matter may show how personal involvement is indispensable in the climate crisis. Through practical theological and critical reflection, this course addresses identity and socio-cultural standing as it relates to consumption, lifestyle choices, and sustainable practices. 

Inriktning ekologi. Systematisk teologi
Lokal undervisning i Uppsala (onsdagar, kl. 13–16)
Kursen ges på engelska
Kursledare: Philip Geister

Anden och andens verk

För den kristna kyrkan är Anden en påtaglig men samtidigt svårfångad realitet. Kursen behandlar hur tron på Anden och det teologiska tänkandet kring Anden och Andens verk har formats och tagit gestalt under tidernas lopp, från grunderna i Gamla och Nya testamentet via fornkyrkans läroutformning till nutiden. I kursen tematiseras frågor om frälsning och helgelse, liksom om förhållandet mellan gudomligt och mänskligt, nåd och natur. 

Systematisk teologi
Halvdistans med heldagsträffar 12 april och 17 maj samt salstenta 31 maj
Kursledare: Tomas Orylski

Rom – nedslag i kyrkoarkitekturen

Kursen ger en översikt över Roms arkitektur och stad med tonvikt på ett urval signifikativ kyrkoarkitektur som speglar staden och samhället från antiken till vår tid. I form av föreläsningar och diskussionsseminarier med rikhaltigt bildmaterial får deltagarna genom konsthistorisk metodologi insikter i kyrkoarkitekturens utveckling. Deltagarna får möjlighet att öva sin färdighet i att se, beskriva, förstå, analysera och tolka arkitekturens innebörd och funktion.

Teologiska kultur- och samhällsstudier
Halvdistans med heldagsträffar 18 april och 8 maj
Kursledare: Maj-Britt Andersson

Jeremiah

The Book of Jeremiah is in many ways an outstanding book. For one thing, it is the longest single book in the Bible. It also references many other biblical writings and reflects upon them, thus forming a kind of summary of them on a higher level. The prophet Jeremiah further takes on many different roles: he embodies the “Servant of the Lord” and has an intimate relationship with God. The course will explore the breadth and depth of this remarkable book. 

Exegetisk teologi
Halvdistans med träffar mellan kl. 9 och 13, den 6 maj, 7 maj och 8 maj
Kursen ges på engelska
Kursledare: Georg Fischer 

Filosofins historia II

Kursen utgör en introduktion till filosofins historia från 1600-talet till nutid (1900-talets början). Syftet är att få en grundläggande förståelse för de olika filosofiska diskussioner som är förbundna med den naturvetenskapliga revolutionen liksom de som senare kännetecknar Upplysningstiden. Vi försöker även att förstå uppkomsten av olika postkantianska ström-ningar och tendenser. Några av de största tänkarnas grundtexter från olika sekel studeras och diskuteras mer ingående. 

Filosofi
Lokal undervisning i Uppsala (tisdagar och torsdagar, kl. 10–12) och halvdistans med heldagsträffar den 9 april och 14 maj
Kursledare: Tomas Ekenberg 

Ignatiansk spiritualitet

Ignatiansk spiritualitet bygger på 1500-tals-helgonet Ignatius av Loyolas erfarenheter och teologiska vision. Kursen går igenom Ignatius liv i dess historiska sammanhang. Dessutom behandlas grundbegreppen i denna spiritualitet såsom skapelse, frihet, synd, nåd, Jesus Kristus, Treenigheten, sakramenten, kallelse, att urskilja andar och att göra val. I kursen ser vi närmare på vad en individualistisk människosyn innebär. Mot detta ställs alternativa kyrkliga och sociala perspektiv. 

Historisk teologi
Halvdistans med träffar i Göteborg (13 april och 4 maj) och Uppsala (16 april och 7 maj)
Kursledare: Fredrik Heiding 

Om uppmärksamhet

Genom uppmärksamhet kan människan ta emot omvärlden utan att själv påverka den menar Simone Weil. Men vad skiljer uppmärksamhet från den aristoteliska förvåningen eller från koncentrationens ihärdiga fokus på objekt? Även andra tänk-are som berört uppmärksamhet studeras som till exempel Malebranche, Bergson och Bachelard (det poetiska drömmandet), tänkare inom den fenomenologiska skolan, samt sociologen Hartmut Rosa och hans resonansbegrepp. 

Filosofi
Lokal undervisning i Uppsala (måndagar och onsdagar, kl. 10–12) och halvdistans med heldagsträffar den 8 april och 15 maj
Kursledare: Christine Zyka