Universitetskanslersämbetets granskning av Newmaninstitutets kvalitetssäkringsarbete 

Universitetskanslersämbetet har med stöd av en bedömargrupp nyligen granskat Newmaninstitutets kvalitetssäkringsarbete. Processen inledes i oktober 2021 genom att lärosätet fick lämna in en självvärdering som beskriver lärosätets egen analys av arbetet i relation till sex fördefinierade bedömningsområden. Även studentkåren lämnade i samma tidsperiod in en studentinlaga som beskriver hur studenterna upplever lärosätets verksamhet, systematiska kvalitetsarbete och studenternas möjlighet att delta i utvecklingen. 

Därefter genomfördes två platsbesök och bedömargruppen valde också att särskilt belysa området studentstöd som ett sk. fördjupningspår. 

Resultatet av granskningen presenteras i bedömargruppens yttrade som sammantaget ger en mycket positiv bild av lärosätets arbete med att säkerställa hög kvalitet i både verksamheten i stort och i utbildningen. 

Sammantaget ser bedömargruppen att Newmaninstitutet har tydliga och ändamålsenliga processer, rutiner och ansvarsfördelning för det systematiska kvalitetsarbetet både på övergripande nivå (ledning och styrning) och runt utbildningen och lyfter i sitt utlåtande fram flera styrkor. 

Det är endast inom ett bedömningsområde, Arbetsliv och samverkan som bedömargruppen ser ett större utvecklingsområde. Exempelvis önskar bedömargruppen att Newmaninstitutet tydliggör kopplingen mellan utbildningsprogrammen och arbetslivet och utvecklar den systematiska samverkan som sker med arbetslivsrepresentanter. Bedömargruppen ser också gärna att lärosätet fortsätter det redan initierade arbetet med att vidareutveckla alumnverksamheten. Newmaninstitutet genomför nu flera åtgärder för att stärka området och de åtgärder som vidtas ska rapporteras till UKÄ i oktober 2024. 

Vill du ta del av alla underlag, bedömargruppens yttrande och UKÄ:s beslut hittar du det på UKÄ:s hemsida: https://www.uka.se/kvalitetssakring--examenstillstand/granskningsresultat-analyser-och-rapporter/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html?url=427238778%2Futvardering%2F2051741%2Fkomplett-underlag&sv.url=12.4bf08fe9179eb7ac8ac5a89