Undervisningsformer under modul 4

Beslut är nu fattat om att halvdistansträffarna även under modul 4 (andra halvan av vårterminen) kommer att ske digitalt.

Vad gäller lokal undervisning finns inga nya beslut. Undervisningen sker fortsatt i digital form, men kan återupptas på plats med kort varsel. Situationen utvärderas fortlöpande. Beslut rörande ändrade undervisningsformer för lokal undervisning meddelas per epost och på newman.se.

Tuition Forms Concerning Module 4

Part-distance courses will be conducted online during module 4, ie courses in the second half of the spring term 2021. 

Campus courses will be conducted online until further notice, but the situation will be evaluated continuously. New decisions will be communicated through e-mail and on newman.se.